BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd systemów wentylacji pożarowej (oddymiania)

Dlaczego nasz serwis wentylacji pożarowej?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w serwisie wentylacji pożarowej.
 • Nasz serwis gwarantuje poprawne działanie oddymiania.
 • Posiadamy wykwalifikowanych i najlepszych fachowców.
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, badania przeprowadzamy komputerowo, a wyniki testów przedstawiamy w formie przejrzystych wykresów.
 • Posiadamy niskie ceny.
 • W ramach usługi zapewniamy darmowy dojazd.
 • Wraz z wynikami testów, przekazujemy naszym klientom komplet wymaganych przez przepisy dokumentów.
 • To my pamiętamy o kolejnych przeglądach.

Jakie czynności wykonujemy w ramach serwisu klap?

 1. Ocena ogólna stanu technicznego klap dymowych, ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne.
 2. Kontrola naboi i termowyzwalaczy pneumatycznych (ważenie naboi i sprawdzanie naciągu sprężyny).
 3. Kontrola ampułek w termowyzwalaczach.
 4. Kontrola siłowników poprzez otwarcie klap.
 5. Ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności.
 6. Regulacja domykania klapy.
 7. Sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja.
 8. Dokonanie oględzin stanu rurek (sprawdzenie szczelności instalacji).
 9. Sprawdzenie stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej.
 10. Sprawdzenie uzbrojenia skrzynki alarmowej.
 11. Sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie.
 12. Usunięcie ewentualnych, drobnych usterek, mających wpływ na pracę systemu.
 13. Odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole.

Wykonujemy także przegląd instalacji elektrycznej.

Jak często należy wykonywać przegląd?

Podstawowym kryterium częstotliwości przeglądu technicznego instalacji oddymiającej, jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wg tego dokumentu, takie czynności powinny być przeprowadzane okresowo, zgodnie z instrukcją i nie rzadziej niż raz w roku. O przegląd powinien zadbać zarządca budynku. Przeglądu takiego może dokonać tylko wykwalifikowany i uprawniony personel, jakim dysponuje nasza firma. BHPEX to wysokiej klasy specjaliści.

Wentylacja oddymiająca

Wentylacja oddymiająca służy do zapewnienia utrzymania poziomu dymu na pożądanej wysokości ponad drogami ewakuacji, poprzez wywiewanie dymu bezpośrednio z obszaru pod stropem, tzw. zbiornika dymu. Oddymianie może odbywać się, zarówno w pomieszczeniu zagrożonym, jak i poprzez obszar wspólny dla większej liczby małych pomieszczeń, np. w pasażach handlowych.

Istotny wpływ na działanie systemu wentylacji oddymiającej ma poprawny podział obiektu na tzw. strefy dymowe. Ich maksymalny wymiar wynosi 2000 m² dla systemów wentylacji grawitacyjnej oraz 2600 m² dla systemów wentylacji mechanicznej (w przypadku pasaży powierzchnia największego lokalu, np. 900 m² + powierzchnia przyległego pasażu). Prędkość przepływu nie powinna przekraczać 1 m/s w pobliżu źródeł ognia. Jest to niezbędne dla doprowadzenia tzw. powietrza kompensacyjnego do obszaru, gdzie następuje oddymianie. W przeciwnym wypadku, następuje mieszanie dymu z napływającym powietrzem, przez co zmniejsza on swoją temperaturę i traci naturalne siły wyporu, które warunkują utrzymanie go pod stropem.

Wentylację oddymiającą stosuje się przede wszystkim w:

 • Garażach.
 • Pasażach handlowych.
 • Dużych pomieszczeniach handlowych.
 • Jednokondygnacyjnych budynkach wielkopowierzchniowych.
 • Poziomych drogach ewakuacji.

Oraz jako mniej skuteczne zabezpieczenie przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji.

Warto podkreślić, że nie jest możliwe wykonanie skutecznego systemu wentylacji oddymiającej. Jeżeli pomieszczenie ma mniej niż 300 m, to utrzymanie dymu na odpowiednim poziomie nie będzie możliwe. Ponadto, bardzo małe pomieszczenia o powierzchni mniejszej niż 500–600 m², o ile nie są bardzo wysokie (np. powyżej 5–6 m), mają zbyt mało przestrzeni pod stropem, aby skutecznie zgromadzić i usunąć dym.

Wentylację oddymiającą realizuje się też z wykorzystaniem systemu grawitacyjnego – klap dymowych oraz mechanicznego – wentylatorów wyciągowych i przewodów oddymiających. W przypadku systemów grawitacyjnych szczególną uwagę należy poświęcić szacowanej temperaturze usuwanego dymu. Musi ona być taka, aby siły wyporu wypychała go na zewnątrz przez otwory w stropie lub ścianach. Idealna temperatura to o 100°C więcej, niż otoczenie. Jeżeli szacowana różnica temperatur jest mniejsza niż 20°C, wykorzystanie systemu grawitacyjnego nie jest możliwe. Ponadto, systemy wentylacji grawitacyjnej są wrażliwe na oddziaływanie wiatru, które powinno zostać uwzględnione na etapie projektu instalacji.

Wentylacja może występować także pod postacią świetlików, czyli przeszklonej konstrukcji na dachu, która przede wszystkim doświetla pomieszczenia. Świetliki występują głównie na dachach hal zakładów produkcyjnych, magazynów. Tradycyjne świetliki umieszczane były bezpośrednio w połaci dachowej (jeśli dach miał wystarczający kąt nachylenia), albo w dodatkowej konstrukcji umieszczanej na dachu (rodzaj latarni, często o trójkątnym przekroju, umieszczonych wzdłuż kalenicy lub poprzecznie do niej). Konstrukcja tego typu świetlików była wykonywana zazwyczaj z profili stalowych, wypełnionych taflami szkła.

Najczęściej stosuje się różnej wielkości kopułki jako gięte powłoki z przejrzystego (przezroczystego lub barwionego) tworzywa sztucznego, np. z akrylu, osadzonego na metalowej ramie. Do przewietrzania potrzebują wbudowania siłownika. Co najważniejsze, ochrony pożarowej, część świetlików ma zawsze wbudowaną funkcję oddymiania (otwierają się na sygnał z czujki pożarowej).

Nasza firma oferuje najlepszy serwis, zarówno klap, jak i świetlików.

Jakie przepisy obowiązują świetliki i klapy?

Wymagania dotyczące instalacji wentylacji oddymiającej sprecyzowane są w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z paragrafem rozporządzenia, instalacja ta powinna m. in.:

 • Zapewnić usuwanie dymu z odpowiednią intensywnością, tak, aby nie doszło do zadymienia zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.
 • Mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego do obszaru oddymianego, uzupełniając braki powietrza, w wyniku jego wypływu wraz z dymem – z prędkością przepływu nie przekraczającą 1 m/s w pobliżu źródła ognia (w odległym obszarze prędkość ta może być wyższa). Wyższa prędkość może powodować mieszanie dymu z napływającym powietrzem, przez co zmniejsza on swoją temperaturę i traci naturalne siły wyporu, które warunkują utrzymanie go pod stropem. W pomieszczeniach, w których nie ma zagrożenia mieszania się powietrzna nawiewanego z dymem, prędkość nie powinna przekraczać 5 m/s.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze, oferuje Wam najlepszy serwis wentylacji pożarowej. Wykonują go tylko najlepsi konserwatorzy z odpowiednimi kwalifikacjami. Dzięki temu, można być pewnym poprawnego funkcjonowania wentylacji oddymiających.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ