BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej SSP

systemy SSP

Dlaczego warto skorzystać właśnie z naszych usług?

 • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w serwisie czujników różnego typu.
 • Dysponujemy szeroką wiedzą z zakresu przepisów przeciwpożarowych.
 • Doskonale znamy zalecenia producentów systemów SSP.
 • Korzystamy z nowoczesnego sprzętu pomiarowego, badania robimy komputerowo, a wyniki testów przedstawiamy w formie przejrzystych wykresów.
 • Pracujemy szybko, profesjonalnie, a nasze usługi cechują najbardziej konkurencyjne ceny.
 • W ramach usługi zapewniamy darmowy dojazd.
 • Wraz z wynikami testów, przekazujemy naszym klientom komplet wymaganych przez przepisy dokumentów.
 • Pamiętamy o kolejnych przeglądach systemów pożarowych, dzięki czemu instalacje naszych klientów zawsze są w pełni sprawne.

Przegląd systemów sygnalizacji pożarowej SSP

Pożar jest jednym z żywiołów, które w konsekwencji ich wystąpienia powodują duże straty i są bardzo niebezpieczne dla żywych organizmów, wliczając w to człowieka. W związku z tym, bardzo ważne staje się szybkie informowanie o występującym zagrożeniu, głównie w przypadkach dużych skupisk ludzi, w miejscach w których odbywają się zgromadzenia publiczne i imprezy masowe, szkołach, urzędach, szpitalach, bankach, czy sklepach wielkopowierzchniowych. Dotyczy to również zabezpieczenia hal produkcyjnych i magazynowych, gdzie pożar może wywołać znaczne straty materialne.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej, stanowi, że każda osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z budynku, obiektu lub terenu, zobowiązana jest zabezpieczyć użytkowany budynek, obiekt lub teren, przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

W tym celu stosowane są systemy – zbiory różnych elementów, tworzących instalację sygnalizacji pożarowej o określonej konfiguracji, zwane dalej  za zadanie przekazanie informacji osobom przebywającym w strefie zagrożenia oraz przesłanie informacji do Jednostki Straży Pożarnej. Gwarantuje to bezpieczeństwo użytkownikom danego obiektu i zapewnia szybkie oraz bezpieczne opuszczenie budynku, a właścicielowi pozwala skrócić czas, od wykrycia pożaru, do podjęcia skutecznej akcji ratowniczej. Dzięki temu można zminimalizować straty, mogące powstać,, zarówno w konstrukcji budynku, jak i w jego wyposażeniu. W zależności od wymagań technicznych budynków, stosowane są różne elementy systemu.

Warunkiem niezawodnej pracy systemu SSP jest prawidłowa i stała konserwacja.

Przeprowadzenie jej powinno być realizowane tylko przez uprawnioną firmę. Konserwację SSP należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, opracowanymi przez producentów stosowanych urządzeń. Standardowo, konserwacja powinna być wykonywana nie rzadziej, niż raz na kwartał i obejmować nie mniej, niż 25% systemu.

Raz w roku powinien być przeprowadzony test systemu przez sprawdzenie wszystkich czujek ręcznych, ostrzegaczy pożarowych i zadymienie wszystkich czujek automatycznych.

Jakie części serwisujemy?

Najbardziej popularna konfiguracja składa się z czujek pożarowych, centrali alarmowej i sygnalizatorów:

 1. Czujki
  • jonizacyjne czujki dymu,
  • optyczne czujki dymu,
  • liniowe czujki dymu,
  • czujki ciepła,
  • czujki płomienia,
  • czujki gazu,
  • czujki wielodetektorowe.
 2. Sygnalizatory
  • optyczne,
  • akustyczne.

Jaką dokumentację należy prowadzić?

W przypadku systemów sygnalizacji pożarowej, należy zwrócić szczególną uwagę i zadbać o konserwację oraz dokumentowanie w formie protokołów przeglądu systemu.

Wymagania w zakresie oceny poprawności działania urządzeń i ich funkcjonalności w trakcie przekazywania systemu do użytkowania

Warunki przekazania systemu do użytkowania

Urządzenia przeciwpożarowe (w tym DSO, SSP) w obiekcie, powinny być wykonane zgodnie z projektem, uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

Po zakończeniu instalacji należy uzgodnić zasady formalnego przekazania systemu do nabywcy (lub użytkownika) i formalnej akceptacji systemu przez nabywcę (lub jego przedstawiciela).

Podczas uruchomienia systemu należy dokonać szczegółowej kontroli, w celu stwierdzenia czy praca systemu jest zgodna z oczekiwaniami, czy użyte materiały i komponenty są zgodne z wytycznymi, czy dokumentacja, rysunki i instrukcje obsługi dotyczą zainstalowanego systemu.

Należy sprawdzić, czy zainstalowany system działa prawidłowo (w stanie alarmowania, uszkodzenia lub blokowania). W szczególności należy sprawdzić:

a) Czy wszystkie czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe są prawidłowo zlokalizowane i identyfikowane w systemie, czy został dobrany odpowiedni typ i rodzaj urządzeń.

b) Czy informacje podane przez centrale systemów są prawidłowe i spełniają wymagania dokumentacji.

c) Czy wszystkie połączenia ze stacjami odbiorczymi alarmów pożarowych oraz stacjami odbiorczymi sygnałów uszkodzeniowych są przygotowane i/lub pracują poprawnie, a alarmy pożarowe oraz sygnały uszkodzeniowe są zrozumiałe i prawidłowe.

d) Czy urządzenia alarmowe działają zgodnie z wymaganiami.

e) Czy zasilanie rezerwowe na odpowiedni czas zostało ustalone w oparciu o rzeczywiste zużycie energii.

f) Czy wszystkie dodatkowe funkcje (wejścia i wyjścia) zostały przetestowane.

Dokumentacja:

W czasie odbioru Wykonawca systemów powinien przekazać Inwestorowi:

 • Dokumentację powykonawczą systemu, uzgodnioną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • Protokoły pomiarów z prób akustycznych.
 • Wymagane certyfikaty / świadectwa dopuszczenia.
 • Deklaracje zgodności albo właściwości użytkowych wyrobu.

Próby i badania systemów SSP

Należy:

 • Wykonać pomiary ciągłości linii dozorowych, rezystancji i stanu izolacji.
 • Zwrócić uwagę na polaryzację linii dozorowych.
 • Wykonać pozostałe badania funkcjonalne systemu wskazane przez producenta (próby pożarowe, sygnalizacja uszkodzeń, zasilanie rezerwowe, połączenie z systemem DSO, realizacja działań zgodnie itp.),
 • Sporządzić potwierdzenie wykonania systemu zgodnie z wymaganiam, zawartymi w projekcie (oględziny wykonanych linii / tras kablowych, rozmieszczenia i podłączenia elementów systemu itp.).

Nasza przykładowa lista kontrolna dla SSP

 • Czy CSP sygnalizuje stan alarmu po zadymieniu czujki / uruchomieniu ROP?
 • Czy alarm pożarowy został przekazany do właściwej komendy miejskiej/powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (dot. obiektów wyposażonych w UTAPiSU)?
 • Czy nastąpiło uruchomienie oddymiania klatek schodowych (w przypadku połączonego systemu oddymiania)?
 • Czy zostały odblokowane przejścia w drogach ewakuacyjnych, kontrolowanych przez system kontroli dostępu SKD?
 • Czy nastąpiło sprowadzenie wind na parter, unieruchomienie ich i otwarcie drzwi, również zewnętrznych, sterowanych automatycznie?
 • Czy operator systemu jest w stanie stwierdzić na podstawie wskazań CSP prawidłowość działania lub nie działania systemu (wyświetlacz informujący obsługę o bieżącym stanie systemu)?
 • Czy komunikat ze sprawdzenia poziomu zabrudzenia czujek optycznych z poziomu centrali jest zrozumiały?
 • Czy monitoring linii sygnałowych jest ciągły?
 • Czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe oraz urządzenia automatycznego wykrywania działają prawidłowo?
 • Czy lokalizacja urządzeń jest zgodna z wymaganiami: wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe, urządzenia automatycznego wykrywania, czujnik dymu?
 • Czy sprzęt i urządzenia pomocnicze są identyfikowalne na podstawie etykiet i czy są zgodne z projektem systemu?
 • Czy każdy ROP i automatyczne urządzenie do wykrywania pożaru w przypadku systemów adresowanych jest prawidłowo lokalizowane w systemie?
 • Czy poziom natężenia dźwięku z sygnalizatorów w całym budynku są zgodne ze specyfikacją / wytycznymi?
 • Czy wszystkie alarmy i wskaźniki wizualne są zgodne ze specyfikacją /wytycznymi?
 • Czy sygnalizacja zdalna działa zgodnie ze specyfikacją / wytycznych?
 • Czy wszystkie funkcje systemu (alarmowanie, sterowanie, wskazywanie, drukowanie i dodatkowe) działają właściwie i są odpowiednio identyfikowane?
 • Czy umiejscowienie ręcznych ostrzegaczy pożarowych jest zgodne z wytycznymi pod względem lokalizacji, wysokości i widoczność?
 • Czy lokalizacja czujek dymu i CO jest zgodna z wytycznymi?
 • Czy lokalizacja czujek jest zgodna z wytycznymi?
 • Czy linia lokalizacji detektorów jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy umiejscowienie zasysających czujek dymu jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy usytuowanie czujek płomienia jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy lokalizacja czujek dymu w przewodach wentylacyjnych jest zgodne z wytycznymi?
 • Czy w systemach radiowych zasięg sygnałów radiowych jest wystarczający we wszystkich obszarach pomieszczeń chronionych?
 • Czy umiejscowienie czujki specjalnej jest zgodne z jej specyfikacją?
 • Czy umiejscowienie CSP i zasilaczy jest zgodne z wytycznymi i spełnia wymagania przepisów budowlanych, ubezpieczyciela itp.?
 • Czy w odpowiednim miejscu znajduje się mapa podziału obiektu na strefy dozorowe?
 • Czy sieć zasilająca jest kontrolowana i zgodna ze specyfikacjami / wytycznymi?
 • Czy zasilanie awaryjne systemu spełnia wymagania?
 • Czy wszystkie wskaźniki uszkodzeń i ich obwody działają prawidłowo (jeżeli to możliwe należy wykonać symulację)?
 • Czy wszystkie potrzebne dokumenty zostały dostarczone?

Wykaz stosowanych skrótów:

SSP – system sygnalizacji pożarowej.

CSP – centrala sygnalizacji pożarowej.

ROP – ręczny ostrzegacz pożarowy.

DSO – dźwiękowy system ostrzegawczy.

Jak dobrać parametry wybranych elementów systemu?

Wykonanie każdego systemu SSP musi zostać poprzedzone wykonaniem dokumentacji technicznej i projektowej sposobu instalacji, uruchomienia i konfiguracji SSP. Serwis takich urządzeń może być wykonany tylko przez profesjonalny zespół, czyli taki, jakim dysponuje firma BHPEX

Nie wiesz czym kierować się przy doborze odpowiednich urządzeń, albo szukasz ich serwisu?

Skontaktuj się z nami. Pomożemy i doradzimy.

menu
dział PPOŻ