BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Konserwacja dźwigów dla ekip ratowniczych

serwis dzwigow dla ekip ratowniczych Zielona Góra

Gdzie najtaniej można wykonać serwis dźwigów pożarowych?

Oczywiście w naszej firmie BHPEX

 • Nasze doświadczenie pozwala nam wykonywać go najlepiej.
 • Jesteśmy jedną z najlepszych firm w regionie.
 • Nasi specjaliści są odpowiednio wykwalifikowani, co potwierdza komisja UDT.
 • Dbamy o bardzo dobrą opinię firmy.

Jakie czynności oferujemy w ramach naszego serwisu?

 • Okresowe przeglądy wykonywane zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta.
 • Usuwanie na bieżąco usterek oraz innych wad w działaniu dźwigu.
 • Wykonujemy ocenę jakości przemieszczania się kabiny.
 • Sprawdzamy kompletność urządzeń oraz ich działanie.
 • Oferujemy dojazd na terenie Zielonej Góry gratis.
 • Dokonujemy opracowanie oceny analizy ryzyka w stosunku do całego obszaru roboczego dźwigu, a także wszystkich pozostałych czynności konserwacyjnych.

Jak często należy wykonywać przegląd

Zgodnie z wytycznymi producenta, przegląd urządzeń ppoż. powinien być wykonywany najrzadziej raz do roku.

Co to jest dźwig pożarowy?

Dźwig pożarowy jest nazywany także dźwigiem dla ekip ratowniczych lub dźwigiem osobowym. Jest to rodzaj dźwigu osobowego, który w odróżnieniu od innych standardowych urządzeń tego rodzaju musi spełniać specjalne, bardzo ważne i rygorystyczne parametry techniczne określone w paragrafach rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać budynki oraz ich rozmieszczenie.

Kiedy stosuje się dźwig pożarowy?

Dźwig taki ma ułatwić szybkie dotarcie strażaków do miejsca zagrożenia. Taki cel wymaga, aby dźwig był wyposażony dodatkowo w urządzenia sterujące kabiną, która po wystąpieniu pożaru zjeżdża na poziom parteru i przestawia się w funkcję „pożar”. Wtedy obsługa powinna być możliwa tylko i wyłącznie przez ratowników. Dźwig ma skracać czas dojścia do pożaru, a także przebywania w takiej strefie. Bez dźwigu strażak wyposażony dodatkowo w sprzęt ratunkowy, który może ważyć kilkanaście kilogramów, będzie wystawiony na szkodliwe działanie pożaru, a także może szybko się zmęczyć. Windy nie są jednak z zasady przeznaczone do ewakuacji osób z budynków, ale mogą zostać do tego celu wykorzystane, zwłaszcza jeżeli pojawią się osoby niepełnosprawne lub na noszach. Może się to jednak odbywać tylko pod nadzorem strażaków i po decyzji dowodzącego działaniami ratowniczymi.

Jakie kryteria należy spełnić, aby dźwig miał zastosowanie dla ekip ratowniczych?

 • Wysokość budynku – musi być co najmniej wysoki w połączeniu z klasyfikacją zagrożenia ludzi.
 • Obecność przedsionka przed windą na każdej kondygnacji.
 • Musi posiadać minimalną klasę odporności ogniowej, wynikającej z wymagań technicznych.
 • Szyb dźwigowy musi być wyposażony w instalację zapobiegającą zadymieniu, tj. taką, która wytwarza nadciśnienie, zarówno w szybie jak i przedsionkach.

Jakie parametry posiada dźwig dla ekip ratowniczych?

 • Elektryczne lub elektroniczne urządzenia sterownicze i wskaźniki powinny nadal funkcjonować podczas pracy w temperaturach otoczenia od 0 stopni Celsjusza do 65, przez okres równy takiemu, jaki jest wymagany dla konstrukcji lub budynku, czyli 120 min.
 • Poprawne funkcjonowanie sterowania dźwigu, nawet w zadymionych szybach lub maszynowniach, przez taki sam okres jak powyżej.
 • Przedsionek przeciwpożarowy powinien być w każdym wejściu przystankowym.
 • Rezerwowe źródło zasilania powinno być umieszczone w obszarze, który jest chroniony przeciwpożarowo.
 • Przewody powinny być również chronione przeciwpożarowo.

Przepisy nie określają dokładnie czasu działania samego dźwigu, ponieważ wynika on z klasy odporności ogniowej, która jest podawaną w minutach składową:

Jakie są wymagania dotyczące dźwigów pożarowych?

Wymagane jest, aby w budynku od ZLI do ZLV, mającym kondygnację z posadzką na wysokości powyżej 25m ponad poziomem terenu przy najniższym wejściu do niego, a także w budynku wysokościowym (WW) ZL IV, był przynajmniej jeden dźwig w każdej strefie pożarowej, przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spełniając wymagania Polskiej Normy, dotyczącej dźwigów dla straży pożarnej.

Wymaga się, aby każdy dźwig dla ekip ratowniczych w budynku powinien mieć zapewnione połączenie z drogą pożarową dojściem, o szerokości minimalnej 1,5m i długości nie większej niż 50m, w taki sposób, który zapewnia dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej w danych obiektach. Ponadto, obecnie nie jest wymagane, aby przejazd kabiny między dwoma krańcowymi przystankami powinien wynosić 1 minutę.

Czas działania dźwigu jest określony w Polskiej Normie, dotyczącej badania odporności ogniowej przewodów zasilających i wynika z wymogu zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej dla samego dźwigu i dla instalacji zabezpieczonej przed zadymienie.

Jeżeli chodzi o zabezpieczenie szybu przed zadymieniem to jest ono osiągane przez wbudowanie nadciśnieniowego systemu zapobiegania zadymieniu. Proces polega na wytworzeniu w przedsionku szybu i szybie układu nadciśnienia, zabezpieczającego przed przedostawaniem się dymu do środka i zadymieniu. Jest to osiągnięte, dzięki poprawnie zaprojektowanej i skonfigurowanej instalacji nawiewno-wyciągowej.

W systemach tych stosuje się również wentylatory nawiewne, wytwarzające odpowiednie nadciśnienie na drodze ewakuacji, dzięki czemu dym nie przedostaje się do wewnątrz. Proces ten jest regulowany przez klapy samoczynnie upustowe.

Ponadto, wymagane jest aby:

 • Nośności ogniowej R, określoną zgodnie z Polską Normą.
 • Szczelności ogniowej E, określoną jw.
 • Izolacyjności ogniowej I, określoną jw.
 • Drzwi do dźwigu były z klasy odporności ogniowej EI 30.
 • Minimalna szerokość wejścia do kabiny wynosiła 0,8m.
 • Wyposażenie elektryczne niżej niż 1,0 m nad dnem podszybia, posiadało ochronę w stopniu IP67.
 • Dźwig posiadał nośność co najmniej 1000kg i kabinę o wymiarach poziomych nie mniejszych niż 1,1 x 2,1 m.
 • Spocznik znajdujący się przed wejściem do dźwigu, o którym mowa w ustawie, powinien być dostępny z przedsionka przeciwpożarowego klatki schodowej.
 • Każde pomieszczenie dla zespołu napędowego dźwigu i jego wyposażenia powinno być wydzielone w taki sam sposób, jak dla szybu dźwigowego.

Firma BHPEX z siedzibą w Zielonej Górze oferuje Wam najlepszy serwis przeciwpożarowych dźwigów dla ekip ratowniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

menu
dział PPOŻ