BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Badanie hydrantów wewnętrznych

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych
Oferujemy Państwu wykonywanie przeglądów, konserwacji oraz napraw hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dlaczego nasz serwis hydrantów?

 • Oferujemy dojazd do klienta – gratis.
 • Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym oraz oprogramowaniem.
 • W ciągu 2 godzin reagujemy na awarie hydrantów i sieci hydrantowych.
 • Dajemy gwarancję sprawnego funkcjonowania hydrantów przez okres 12 miesięcy.
 • To my pilnujemy terminów kolejnego przeglądu.
 • Wystawiamy protokoły wraz z wykresami ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności.
 • Do wykonywania badań wykorzystujemy wymagane Polskie Normy.
 • Posiadamy najniższe ceny.

Oferujemy tanie przeglądy hydrantów wewnętrznych, wraz z pomiarem ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Sprzęt wykorzystywany do badania wydajności hydrantu

Nasza firma posiada najlepszy na rynku polskim i europejskim sprzęt do przeglądów i badania wydajności hydrantów wewnętrznych wszystkich wielkości (DN25, DN33 oraz DN52). W skład zestawu pomiarowego wchodzą manometry oraz, certyfikowane przez CNBOP i, kalibrowane przez Urząd Miar, dysze równoważne i pomiarowe, węże tłoczne, kolektor z uchwytem, a także atestowane łączniki, nasady, przełączniki i pokrywy.

Manometry do badania wydajności hydrantów wewnętrznych
Manometry – w naszej firmie manometry glicerynowe to już przeszłość. Obecnie używamy wyłącznie manometrów elektronicznych, służących do pomiaru ciśnienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego oraz wydajności hydrantów wewnętrznych.

Wynik pomiaru automatycznie przesyłany jest do komputera, który za pomocą odpowiedniej aplikacji wylicza wszystkie parametry hydrantu.

Najważniejsze cechy miernika to wbudowana pamięć 500 wyników, możliwość zapisania w pamięci hydrantu o numerach 3–cyfrowych, odczyt danych odnośnie numeru hydrantu, jego wydajności, pomiar ciśnienia statycznego i dynamicznego, eksport wyników pomiarów do programu komputerowego, zasilanie wbudowanym akumulatorem lub bateryjne, umożliwiające pracę co najmniej do 40 godzin oraz wiele innych.

Zestaw dysz do badania wydajności hydrantów wewnętrznych

Dysze równoważne – służą do określania wydajności hydrantów wewnętrznych poprzez wyznaczony współczynnik K oraz wydajność Q. Są one regularnie wzorcowane przez Obwodowy Urząd Miar.

Technika pomiaru oparta jest na metodzie zwężkowej, w której stosowane są trzy rodzaje zwężek: kryzy, dysze i dysze Venturiego. Metoda ta jest szeroko wykorzystywana w praktyce laboratoryjnej i przemysłowej na całym świecie. Dysze widoczne obok posiadają następującą numerację:

 • DR nr 10 /K42 /Q 60 dm3/min = 1dm3/s przy 0,2 MPa.
 • DR nr 12 /K64 /Q 90 dm3/min = 1,5 dm3/s przy 0,2 MPa.
 • DR nr 13 /K85 /Q 120 dm3/min = 2 dm3/s przy 0,2 MPa.
 • DR nr 13 /K110 /Q 150 dm3min = 2,5 dm3/s przy 0,2 MPa.
Zestaw dysz do badania wydajności hydrantów wewnętrznych

Dysze pomiarowe – są wzorcowane i posiadają wyznaczoną wydajność Q, które również służą do serwisowania hydrantów wewnętrznych metodą opisaną powyżej. Numeracja dysz jest następująca:

 • DP nr 22 /Q 300 dm3/min = 5 dm3/s przy 0,1 MPa.
 • DP nr 26 /Q 600 dm3/min = 10 dm3/s przy 0,2 MPa.
 • DP nr 32 /Q 900 dm3/min = 15 dm3/s przy 0,2 MPa.
 • DP nr 37 /Q 1200 dm3min = 20 dm3/s przy 0,2 MPa.
Wąż tłoczny do badania wydajności hydrantów
Wąż tłoczny – podczas wykonywania przeglądów, napraw lub konserwacji hydrantów wewnętrznych, wąż tłoczny wykorzystywany jest do podłączenia hydrantu z aparaturą pomiarową, wyposażoną w odpowiednie manometry, celem określenia parametrów pracy hydrantu.

Przez wąż tłoczny przepływa woda, którą zasilany jest hydrant. Następnie, za pomocą odpowiednich manometrów, określane jest ciśnienie pracy hydrantu. Woda z hydrantu zlewana jest do odpowiedniej beczki na kołach, którą następnie konserwator opróżnia na zewnątrz budynku, w którym zainstalowane są hydranty wewnętrzne.

W skład zestawu węży, służących do badania wydajności, ciśnienia statycznego i dynamicznego hydrantów wewnętrznych wchodzi:

 • wąż tłoczny z wykładziną gumową W75 o długości 2m, zakończony łącznikami tłocznymi 75;
 • wąż tłoczny z wykładziną gumową W52 o długości 1,5m zakończony łącznikami tłocznymi 52;
 • wąż tłoczny z wykładziną gumową W25 o długości 1,5m zakończony łącznikami tłocznymi 25;
BK60 mobliny zbiornik na wodę do badania hydrantów wewnętrznych
BK60 mobilny zbiornik na wodę – przeznaczony do odbioru medium w trakcie wykonywania pomiarów ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności hydrantów wewnętrznych.

Wykorzystywany jest również do badań węży półsztywnych hydrantów wewnętrznych. Urządzenie składa się z wózka jezdnego i zbiornika na wodę. Zapewnia precyzję, szybkość oraz wygodę prowadzenia pomiarów.

Główne cechy zbiornika to:

 • Pojemność 60l.
 • Uszczelnione wieko.
 • Kolano obrotowe 1½ z nasadą 52 przytwierdzone do wieka do połączeń z linią hydrantową.
 • Nasada 52 połączona z redukcją 52/25 umocowane w wieku zbiornika.
 • Zawór kulowy spustowy 1¼.

Nasada 52, połączona z redukcją 52/25, znajduje się w wieku zbiornika od jego wewnętrznej strony i umożliwia podłączenie dysz równoważnych:

 • DR 10 (K42).
 • DR 12 (K64).
 • DR 13 (K85).
 • DR 13 (K110).

Dzięki temu, że do badania hydrantów wykorzystujemy zbiornik BK60, miejsce pomiarów po naszej pracy, pozostaje czyste i suche.

Łączniki, nasady, przełączniki i pokrywy służące do badania hydrantów wewnętrznych
Łączniki, nasady,  służy głównie do sprawnego połączenia lub przedłużenia odległości, pomiędzy badanym hydrantem, a aparaturą pomiarową (manometry).

Każdy z elementów armatury wyprodukowany został zgodnie ze standardami CE oraz posiada wymagany atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie k. Warszawy.

Co rok, każdy element zestawu pomiarowego przechodzi stosowną kalibrację oraz sprawdzenie na zgodność z odpowiednimi normami. Dzieje się tak po to, abyście mieli gwarancję poprawnego wykonania pomiarów ciśnienia statycznego oraz dynamicznego, w tym wydajności hydrantów wewnętrznych.

Jaki zakres czynności wykonujemy w ramach konserwacji hydrantu?

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych przebiega w kilku etapach. W pierwszej kolejności sprawdzany jest stan techniczny poszczególnych elementów hydrantu oraz przewodów rurowych, które zasilają hydrant w wodę. Kolejnym krokiem jest wykonanie wymaganych przez przepisy pomiarów – badane są wydajność poboru wody oraz ciśnienie. Nasze manometry elektroniczne precyzyjnie i szybko dokonują niezbędnych pomiarów, na których podstawie komputerowo wyliczane są parametry hydrantu i przygotowywane stosowne wykresy ciśnień i wydajności. Badanie wydajności hydrantów kończy opróżnianie i osuszanie węża hydrantu, by mógł on być w każdej chwili użyty.

Przegląd hydrantów i oznakowanie musi zostać odpowiednio udokumentowane. W zależności od efektów przeglądu, hydrant powinien zostać odpowiednio opisany. Umieszcza się na nim etykietę – „sprawdzony” lub „uszkodzony”. Dodatkowo, oznakowanie hydrantu powinno zawierać datę wykonania przeglądu, sugerowaną datę kolejnego oraz pieczątkę z imieniem i nazwiskiem konserwatora. W przypadku jeśli hydrant nie przejdzie pomyślnie przeglądu i konieczna jest naprawa hydrantu, kompetentna osoba powinna niezwłocznie zawiadomić o tym właściciela lub użytkownika hydrantu.

Jak często należy wykonywać przegląd hydrantów? Częstotliwość wykonywania przeglądów technicznych hydrantów określa ich producent, ale wiążące są też obowiązujące przepisy. Hydranty wewnętrzne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, powinny być wykonywane nie rzadziej niż raz w roku.Polskie normy określają też, jak często badane powinny być węże hydrantowe. Zgodnie z normą PN-EN 671-3, przegląd i konserwacja węży hydrantowych musi być przeprowadzana co 5 lat. W ramach badania węże poddawane są próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji, tj. 1,2 MPa.

W jaki sposób dokumentujemy przeglądy hydrantów?

Za każdym razem, gdy przeprowadzane jest badanie wydajności hydrantów wewnętrznych, nasz konserwator przygotowuje stosowny protokół przeglądu. W dokumencie ujmowane są następujące informacje:

 • Data (miesiąc i rok) przeglądu.
 • Wyniki testów.
 • Wykaz zainstalowania części zamiennych wraz z datami.
 • Lista ewentualnych testów, które zaleca się wykonać dodatkowo.
 • Data (miesiąc i rok) kolejnego przeglądu i testów.

Sporządzony po badaniu protokół przeglądu hydrantów wewnętrznych jest przekazywany zawsze osobom odpowiedzialnym.

Wymagania w zakresie badania hydrantów wewnętrznych

Polskie przepisy, dotyczące hydrantów wewnętrznych jasno precyzują jak często należy wykonywać przegląd wydajności hydrantów wewnętrznych. W przepisach określona jest też minimalna wydajność poboru wody, mierzonej na wylocie prądownicy. Znaleźć w nich można także zapisy, dotyczące ciśnienia na zaworze odcinającym. Zgodnie z ustawą, ciśnienie to powinno zapewniać określoną, w zależności od średnicy dyszy prądownicy, wydajność. Jednocześnie nie może być ono niższe, niż 0,2 MPa.

Dodatkowo, wytyczne dotyczące hydrantów wewnętrznych w Polskiej Normie PN-EN 671-3 określają, jak często wykonywać przeglądy oraz konserwację hydrantów. Ponadto, w dokumencie dokładnie opisane jest, kto może wykonać przegląd hydrantu. Jest to odpowiednio przeszkolona osoba, posiadająca niezbędne doświadczenie, znająca zalecenia producentów hydrantów i mająca dostęp do narzędzi i wyposażenia.

Minimalne ciśnienie statyczne i dynamiczne hydrantów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, minimalne ciśnienie statyczne w hydrantach wynosi 0,2 MPa, natomiast ciśnienie dynamiczne uzależnione od rodzaju hydrantu i wynosi odpowiednio:

 • 1,2 MPa dla hydrantu z wężem półsztywnym DN25,
 • 0,7 MPa dla hydrantu z wężem półsztywnym DN33,
 • 0,7 MPa dla hydrantu z wężem płasko składanym DN52.
 • 0,7 MPa dla zaworu hydrantowego 52.

Minimalna wydajność hydrantów wewnętrznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zależności od rodzaju hydrantu wewnętrznego, zalecana jest inna wydajność minimalna. Wynosi ona odpowiednio:

 • 1,0 dcm3/s (wydajność minimalna hydrantu 25).
 • 1,5 dcm3/s (wydajność minimalna hydrantu 33).
 • 2,5 dcm3/s (wydajność minimalna hydrantu 52).

Stosowanie hydrantów wewnętrznych. Umieszczane są one w ściśle określanych przez przepisy miejscach. Rozróżnia się cztery rodzaje punktów poboru wody:

 • Hydrant 25 – hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym o średnicy nominalnej węża 25 mm.
 • Hydrant 33 – hydrant wewnętrzny z wężem półsztywnym o średnicy nominalnej węża 33 mm.
 • Hydrant 52 – hydrant wewnętrzny z wężem płasko składanym o średnicy nominalnej węża 52 mm.
 • Dodatkowo wyróżnia się jeszcze zawory 52, czyli zawory hydrantowe bez węża pożarniczego.

W zależności od kategorii strefy pożarowej, do której przypisany jest obiekt, w budynkach umieszczać należy odpowiednie hydranty wewnętrzne. Przepisy określają, że hydranty 25 powinny znaleźć się w strefach należących do kategorii zagrożenia ludzi (ZL), do której zaliczają się:

 • Wszystkie kondygnacje budynku wysokiego oraz wysokościowego, z wyłączeniem kondygnacji, obejmującej strefę pożarową, zaliczaną do kategorii ZL IV.
 • Wszystkie kondygnacje niskiego oraz średniowysokiego budynku innego, niż tymczasowy.

Lokalizacja hydrantów jest następująca:

 • Hydranty 25 powinny znaleźć się m. in. w biurowcach, szkołach, sklepach wielkopowierzchniowych, hotelach i restauracjach.
 • Hydranty 33 powinny znaleźć się w garażach jedno- i wielokondygnacyjnych.
 • Hydranty 52 powinny znaleźć się w strefach produkcyjnych i magazynowych oraz przy wejściach do nich. W szczególnych wypadkach, w strefach tych dopuszcza się również stosowanie hydrantów 33.

Dodatkowo, należy je instalować przy głównych drogach komunikacji ogólnej, tj. przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, korytarzach, holach oraz w pobliżu wyjść ewakuacyjnych. Hydranty wewnętrzne i zawory 52 powinny znaleźć się na każdej kondygnacji budynku, a po dwa zawory należy umieścić na każdym pionie kondygnacji podziemnej i kondygnacji położonych na wysokości większej, niż 25 metrów.

Wykaz pojęć w zakresie pomiarów hydrantów

 • Automatyczny bęben wężowy – Urządzenie gaśnicze składające się z bębna zasilanego osiowo w wodę, automatycznego zaworu wlotowego, przylegającego do bębna, półsztywnego węża, zamykanej prądownicy oraz, jeżeli to wymagane, prowadnicy węża.
 • Automatyczny zawór odcinający – Zawór on/off działający automatycznie.
 • Dostawca – Strona (osoba) odpowiedzialna za produkt, proces lub usługę i odpowiadająca za spełnienie wymagań jakościowych. Definicja może być stosowana do wytwórców, importerów, monterów, serwisu.
 • Hydrant wewnętrzny – Urządzenie przeciwpożarowe składające się ze skrzynki hydrantowej, wieszaka na wąż, ręcznego zaworu, węża (składanego płasko) z łącznikami.
 • Konserwacja – zespół technicznych i administracyjnych przedsięwzięć, przewidzianych w celu utrzymania lub odtworzenia stanu, w którym urządzenie może spełniać swoją funkcję, do której jest przeznaczone.
 • Łącznik – element przeznaczony do połączenia węża z zaworem oraz z prądownicą.
 • Osoba kompetentna – osoba z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem oraz dostępem do wymaganych narzędzi, wyposażenia, informacji, instrukcji i wiedzy o procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z niniejszą normą
 • Osoba odpowiedzialna – Osoba(y) odpowiedzialna(e) za zapewnienie efektywnej kontroli nad wymaganym zabezpieczeniem przeciwpożarowym posesji lub budynku. Uwaga: stosownie do ustaleń przepisów krajowych osobą odpowiedzialną może być właściciel lub użytkownik posesji (budynku).
 • Prądownica zamykana – element na końcu węża służący do kierowania i kontroli wypływu wody.
 • Ręczny bęben wężowy – urządzenie gaśnicze, składające się z bębna zasilanego osiowo w wodę, ręcznego zaworu wlotowego, przylegającego do bębna, półsztywnego węża, zamykanej prądownicy oraz, jeżeli to wymagane, prowadnicy węża.
 • Ręczny zawór odcinający – oddzielny zawór uruchamiany ręcznie, instalowany przy bębnie węża lub w szafce hydrantowej.
 • Wąż półsztywny – Wąż zachowujący okrągły przekrój, nawet jeśli nie jest pod ciśnieniem
 • Wąż składany płasko – wąż hydrantowy o płaskim przekroju, gdy nie jest pod ciśnieniem.
 • Wieszak węża – urządzenie (element), służący do zawieszenia węża hydrantowego
 • Wychylny bęben węża – bęben węża, który może obracać się w więcej, niż jednej płaszczyźnie i jest montowany na ruchomym ramieniu.
menu
dział PPOŻ