BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej

Gdzie można najtaniej zlecić projektowanie systemów wentylacji pożarowej?

Tylko w firmie BHPEX. Nasza firma oferuje:

 • Zaprojektowanie wszystkich elementów.
 • Pełną współpracę z klientem.
 • Zgodność z polskimi normami i przepisami.
 • Wykwalifikowany personel.
 • Najlepsze projekty.

Co to jest instalacja ppoż. wentylacji oddymiania?

Są to urządzenia służące do odprowadzania dymu i gorąca, które umożliwiają usuwanie lub zmniejszają opary trujących, lotnych związków w zagrożonych strefach. Podnoszą one bezpieczeństwo ludzi przebywających w zagrożonym budynku, umożliwiają ewakuację i akcję ratowniczą oraz gaśniczą.

Za pomocą elektrycznych napędów otwarte zostają otwory oddymiające w fasadach budynku. Dzięki temu trujące gazy, dym i gorące powietrze wydostają się na zewnątrz. Zapewnia to możliwość ewakuacji. System działa poprzez reakcję czujki dymowej albo naciśnięcie przycisku.

Jak projektujemy wentylację?

Montaż może zostać przeprowadzony tylko przez takiego specjalistę, jakim dysponuje firma BHPEX, tj. posiadającego kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta. Wszystkie odstępstwa uzgadniamy z projektantem.

Sporządzamy założenia dla działania instalacji w wyodrębnionych częściach funkcjonalnych budynku. Określamy minimalne wymagania dla systemu, wynikające z przepisów. Należy zdefiniować, np. główne cele funkcjonowania systemu wentylacji pożarowej. Wpływa on na wielkość i sposób działania systemu. Ponadto, należy zdefiniować strefę chronioną i niechronioną nadciśnieniem.

Określamy poziom zagrożenia pożarowego. Na jego podstawie dobieramy wydajność wentylatorów oddymiających, a także powierzchnię czynną klap dymowych. Ważne są także czynniki wewnętrzne, które wpływają na działania instalacji.

Wybieramy typ systemu dla wydzielonych części funkcjonalnych. Jest on wykonywany na podstawie powyższych ustaleń, ale dodatkowo należy uwzględnić ochronę dróg ewakuacji i pozostałych przestrzeni budynku dla zdarzeń, wykraczających poza przyjęty scenariusz pożarowy.

Sporządzamy scenariusze funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w powiązaniu z innymi systemami ochrony przeciwpożarowej.

Sporządzamy projekt techniczny, uwzględniający założenia scenariusza i oparty na aktualnych standardach projektowych.

Wykonujemy instalację zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i wymogami standardów. Należy tutaj uwzględnić zmiany w zakresie prowadzenia tras przewodów powietrznych lokalizacji punktów nawiewnych i wyciągowych, które mogą wpłynąć na zmianę charakterystyki hydraulicznej sieci i zakłócić funkcjonowanie instalacji. Unikamy zastępowania wskazanych w projekcie elementów systemu tańszymi zamiennikami. Ponadto, kalibrujemy system dla pełnych warunków, a nie tylko dla warunków budowlanych.

Weryfikujemy przyjęte rozwiązania podczas prób pożarowych i kontrolujemy funkcjonowanie systemu podczas prób okresowych. Sprawdzamy, czy spełnione jest:

 • Jednoczesne działanie wszystkich instalacji uruchamianych podczas realizacji określonego scenariusza pożarowego.
 • Próby są takie same jak w symulacjach komputerowych.
 • Pomiary są dostosowane do charakteru pracy systemu wentylacji pożarowej.

Ponadto, wszystkie kable i inne metalowe części systemu powinny być skutecznie oddzielone od metalowych części instalacji odgromowej. Urządzenia elektryczne i instalacje gazu należy instalować w sposób utrudniający ich przypadkowe odłączenie.

Jak działa ochrona ppoż. w wentylacji?

 • Separuje pionowo powietrze i dym.
 • Kontroluje rozprzestrzenianie się dymu.
 • Usuwa toksyczne produkty spalania.
 • Rozcieńczanie dymu i obniżenie jego temperatury.

Działania, które dzięki wentylacji umożliwiają prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej:

 • Ułatwienie odnalezienia pożaru, zapewnienie wolnego od dymu dostępu do jego źródła.
 • Usuwanie toksycznych oparów.
 • Rozcieńczanie dymu i obniżenie jego temperatury.
menu
dział PPOŻ