BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej jest trudne i w wielu przypadkach wymaga zastosowania m. in. nowoczesnych narzędzi wspomagających obliczenia. Nie każdy właściciel, czy zarządca budynku ma uprawnienia do wykonywania czynności związanych z ochroną przeciwpożarową. Gdzie zatem można tanio zlecić projektowanie systemów wentylacji pożarowej?

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej

Wybierz firmę BHPEX. Oferujemy:

 • Zaprojektowanie wszystkich elementów.
 • Pełną współpracę z klientem.
 • Zgodność z polskimi normami i przepisami.
 • Wykwalifikowanych projektantów i monterów.
 • Najlepsze projekty.

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej – jak to robimy?

 • Sporządzamy założenia dla działania instalacji w wyodrębnionych częściach funkcjonalnych budynku. Dodatkowo określamy minimalne wymagania dla systemu, wynikające z przepisów. Należy zdefiniować, np. główne cele funkcjonowania systemu wentylacji pożarowej. Wpływa on na wielkość i sposób działania systemu. Ponadto, należy zdefiniować strefę chronioną i niechronioną nadciśnieniem.
 • Określamy poziom zagrożenia pożarowego. Na jego podstawie dobieramy wydajność wentylatorów oddymiających, a także powierzchnię czynną klap dymowych. Ważne są także czynniki wewnętrzne, które wpływają na działania instalacji.
 • Wybieramy typ systemu dla wydzielonych części funkcjonalnych. Jest on wykonywany na podstawie powyższych ustaleń, ale dodatkowo należy uwzględnić ochronę dróg ewakuacji i pozostałych przestrzeni budynku dla zdarzeń, wykraczających poza przyjęty scenariusz pożarowy.
 • Sporządzamy scenariusze funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej w powiązaniu z innymi systemami ochrony przeciwpożarowej.
 • Sporządzamy projekt techniczny, uwzględniający założenia scenariusza i oparty na aktualnych standardach projektowych.
 • Wykonujemy instalację zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej i wymogami standardów. Należy tutaj uwzględnić zmiany w zakresie prowadzenia tras przewodów powietrznych lokalizacji punktów nawiewnych i wyciągowych, które mogą wpłynąć na zmianę charakterystyki hydraulicznej sieci i zakłócić funkcjonowanie instalacji. Unikamy zastępowania wskazanych w projekcie elementów systemu tańszymi zamiennikami. Ponadto, kalibrujemy system dla pełnych warunków, a nie tylko dla warunków budowlanych.
 • Weryfikujemy przyjęte rozwiązania podczas prób pożarowych i kontrolujemy funkcjonowanie systemu podczas prób okresowych. Co więcej, sprawdzamy czy spełnione jest:
  • Jednoczesne działanie wszystkich instalacji uruchamianych podczas realizacji określonego scenariusza pożarowego.
  • Próby są takie same jak w symulacjach komputerowych.
  • Pomiary są dostosowane do charakteru pracy systemu wentylacji pożarowej.

Montaż może zostać przeprowadzony tylko przez takiego specjalistę, jakim dysponuje firma BHPEX, tj. posiadającego kwalifikacje potwierdzone certyfikatem producenta.

Nie wiesz w jaki sposób opracować projekt systemu wentylacji pożarowej?

Zapraszamy do współpracy.

Tel. 68 411 40 00

menu
dział PPOŻ