BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Projektowanie oświetlenia awaryjnego

Projektowanie oświetlenia awaryjnego Zielona Góra

Dlaczego nasza oferta projektowania ppoż. oświetlenia awaryjnego?

 • Doskonale znamy przepisy i polskie normy.
 • Posiadamy zaawansowany sprzęt.
 • Dbamy o opinię naszych klientów.
 • Jesteśmy konkurencyjni cenowo.

Co to jest oświetlenie awaryjne?

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do oświetlenia podstawowego i wymaga niezależnego źródła od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie to można podzielić na:

 • Oświetlenie awaryjne.
 • Oświetlenie ewakuacyjne.
 • Oświetlenie zapasowe.
 • Oświetlenie drogi ewakuacyjnej.
 • Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka.

Głównym celem oświetlenia awaryjnego jest zapewnienie bezpiecznej ewakuacji podczas zaniku normalnego zasilania, np. w trakcie pożaru. Oświetla ono drogę ewakuacyjną tak, że łatwo jest znaleźć drogę ucieczki, znaki pożarowe i ewakuacyjne, a także sprzęt pożarowy.

Oświetlenie strefy otwartej zmniejsza prawdopodobieństwo paniki i umożliwia bezpieczny ruch personelu w kierunku dróg ewakuacyjnych przez zapewnienie odpowiednich warunków oświetleniowych.

Z kolei oświetlenie strefy wysokiego ryzyka zwiększa bezpieczeństwo osób, biorących udział w niebezpiecznym procesie lub takich, które znajdują się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Jakie funkcje powinna spełniać instalacja awaryjnego oświetlenia?

 • Oświetlać znaki drogi ewakuacyjnej.
 • Wytwarzać natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdłuż, aby umożliwić ewakuację.
 • Ułatwiać lokalizację punktów alarmu pożarowego i sprzętu przeciwpożarowego.
 • Umożliwić działanie związane ze środkami bezpieczeństwa.

Jak projektujemy oświetlenie awaryjne?

 • Dobieramy odpowiednią oprawę.
 • Wykonujemy oznaczenie opraw.
 • Zapewniamy ochronę przeciwporażeniową.
 • Wykonujemy wiele testów, w tym codziennych, comiesięcznych.
 • Sporządzamy dziennik.
 • Stosujemy się do nowych trendów i kierunków jak np.:
  • wydzielone systemy oświetlenia ewakuacyjnego,
  • rozszerzenie warunków odniesienia dla opraw oświetlenia awaryjnego, wymaganych dla otrzymania świadectwa dopuszczenia,
  • wprowadzenie obowiązku monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego,
  • użycie bezklasowych przewodów dla końcowych odcinków,
  • system dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego,
  • system dedykowanej drogi ewakuacyjnej.

Po zakończeniu prac wykonujemy pomiary, które sprawdzają izolację przewodów, skuteczność ochrony od porażeń oraz pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego. Sporządzamy także dokumentację powykonawczą.

Jakie są podstawowe wymagania ppoż. oświetlenia?

Budynek, w którym zanik napięcia w sieci elektrycznej może powodować zagrożenie życia lub zdrowia personelu, poważne zagrożenie dla środowiska oraz straty materialne, musi być zasilany co najmniej z dwóch źródeł energii elektrycznej a także być wyposażony w samoczynnie włączające się oświetlenie awaryjne. Oświetlenie to powinno składać się z oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego.

Oświetlenie bezpieczeństwa należy stosować w pomieszczeniach, gdzie nawet krótkotrwały zanik oświetlenia podstawowego może skutkować w powyższych zdarzeniach, a jego czas działania powinien wynosić nie mniej, niż 1 godzinę.

menu
dział PPOŻ