BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Montaż oznakowania przeciwpożarowego

montaż oznakowania przecipowżarowego

Dlaczego właśnie nasz montaż oznakowania przeciwpożarowego?

Ponieważ:

 • Jesteśmy w tym najlepsi.
 • Posiadamy odpowiednią wiedzę.
 • Zależy nam na profesjonalnym wizerunku firmy.
 • Dojeżdżamy do klientów gratis, na terenie Zielonej Góry.
 • Dostosowujemy się do wymagań klienta.

Jak wykonujemy oznakowanie obiektów?

 • Wyposażamy w znaki ewakuacyjne.
 • Wyposażamy w znaki ochrony przeciwpożarowej.
 • Wyposażamy w znaki ochrony i higieny pracy.
 • Wyposażamy w instrukcje ppoż., bhp, stanowiskowe.
 • Wyposażamy we wszelkie znaki specjalne.
 • Montujemy także oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne.
 • Stosujemy montaż znaków wiszących, naściennych i przestrzennych.

Firma BHPEX oferuje Państwu najtańszy montaż oznakowania przeciwpożarowego. Nasi fachowcy posiadają odpowiednie certyfikaty i uprawnienia. Tylko tak profesjonalny montaż, jak nasz, gwarantuje poprawność działania i niezawodność. Współpracujemy także ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej. Jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie.

Oznakowanie przeciwpożarowe jest fotoluminescencyjne. Oznacza to zdolność do pochłaniania energii świetlnej, a następnie emitowanie jej w postaci światła widzialnego, w wyniku stopniowego uwalniania zmagazynowanej energii. Zjawisko to jest obserwowalne jako świecenie się materiału. Trwa ono jeszcze jakiś czas od naświetlenia i nie przestaje, ani nie zanika przy braku promieni świetlnych. Jest to zjawisko podobne do fluorescencyjnego, z tymże świecenie przy fotoluminescencji trwa dłużej. W obecnych czasach długość świecenia dobrze naświetlonych materiałów, wynosi 16 godzin.

Oznakowanie to, w razie awarii oświetlenia elektrycznego, braku światła dziennego oraz zadymienia, jest jedynym widocznym i w pełni skutecznym nośnikiem informacji.

Co to jest luminacja?

Jest to poziom świecenia znaku. Wielkość tę wyraża się w jednostce światłości mcd/m2 (milikandela/m2). Wpływa na nią wiele czynników:

 • Moc świetlna źródła wzbudzającego.
 • Rodzaj źródła światła wzbudzającego (zakres promieniowania tego źródła).
 • Odległość źródła światła wzbudzającego od powierzchni znaku.
 • Położenie znaku względem źródła światła wzbudzającego (kąta padania promieni światła na powierzchnię znaku).
 • Występowanie przeszkód lub filtrów, które pochłaniają lub rozpraszają wiązkę tego światła takie jak: dym, kurz, przeszkody mechaniczne.
 • Rodzaj użytego materiału.

Optymalne warunki dla prawidłowego oświetlenia znaku ostrzegawczego:

 • Stosowanie źródła światła o dużej mocy świetlnej.
 • Stosowanie lamp fluorescencyjnych w miejsce żarowych.
 • Montaż znaku jak najbliżej źródła światła wzbudzającego.
 • Montaż znaku w takim położeniu, aby na drodze światła wzbudzającego nie było żadnych filtrów ani przeszkód.
 • W miejscach trudnych lub pogorszonych warunków oświetlenia stosować znaki o podwyższonych parametrach świecenia.

Jakie powinny być wymiary danego znaku ewakuacyjnego?

Wymiary są uzależnione od odległości, z której powinien być on dostrzegany przez ewakuujących się ludzi.

Zgodnie z polską normą, zależność między szerokością znaku (rozumianą jako mniejszy wymiar) a największą odległością, z której znak bezpieczeństwa jest czytelny i rzucający się w oczy, wyraża się:

H = l / Z, gdzie:

 • H – szerokość znaku.
 • I – odległość obserwacji.
 • Z – współczynnik odległości = 1 tangens alfa.

Z zależy od szerokości znaku, rozmiaru krytycznych szczegółów, luminacji znaku i jego kontrastu w stosunku do otoczenia. Przyjmuje się:

 • Z = 100 dla znaków oświetlanych zewnętrznie.
 • Z = 200 dla znaków oświetlanych wewnętrznie.

Jaki powinien być ostrzegawczy znak pożarowy?

 • Z materiału fotoluminescencyjnego lub odblaskowego w takiej wielkości, aby był dobrze widoczny ze znacznej odległości.
 • Dobrze widoczny o każdej porze doby, a sposób jego rozmieszczenia wzdłuż drogi pożarowej, nie powinien budzić wątpliwości u kierujących jednostkami ochrony przeciwpożarowej.
 • Umieszczony po prawej stronie jezdni, na wysokości co najmniej 2m od nawierzchni drogi.
 • Umocowany na konstrukcjach wsporczych, tj. słupach, ramach, wysięgnikach, konstrukcjach bramowych itp., wykonanych z materiałów trwałych.

Jakie są wymagania dot. oznakowania?

Z każdego miejsca w obiekcie, który jest przeznaczony do przebywania ludzi, należy zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Należy, ponadto, dostosować ewakuację do liczby i stanu sprawności osób w tym niepełnosprawnych, przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia polegających na:

 • Zapewnieniu dostatecznej ilości, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych.
 • Zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych.
 • Zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy oraz wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń.
 • Zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych, poprzez stosowanie urządzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu lub innych urządzeń i rozwiązań.
 • Zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych.

Jakie elementy muszą być oznakowane?

 • Drogi ewakuacyjne zgodnie z Polskimi Normami oraz pomieszczenia, w których wymagane są co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne. Muszą one być oznakowane tak, aby dostarczały informacje niezbędne do ewakuacji.
 • Miejsca umieszczenia urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
 • Miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi.
 • Miejsca usytuowania ppoż. wyłączników prądu, kurków głównych instalacji gazowej oraz materiałów niebezpiecznych pożarowo.
 • Drabiny ewakuacyjne, rękawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbiórki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych.
 • Przeciwpożarowe zbiorniki wodne.
 • Dźwigi dla klap ratowniczych, przeciwpożarowych.
menu
dział PPOŻ