BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Montaż hydrantów

montaż hydrantów Zielona Góra

Jaka firma oferuje profesjonalny montaż hydrantów w Zielonej Górze i w woj. lubuskim?

Firma BHPEX

 • Ma najlepszy serwis hydrantów w województwie lubuskim.
 • Dysponuje specjalistami w tej kategorii, którzy posiadają wszelkie umiejętności.
 • Cechuje się precyzją, godną szwajcarskiego zegarka.
 • Dba o bezpieczeństwo klienta, które jest dla nas tak samo cenne, jak własne.

Jakie czynności należy wykonać przed montażem hydrantu?

Przed montażem należy w wykopanej części przygotować powierzchnię posadowienia hydrantu i zwrócić odpowiednią uwagę na głębokość zabudowy hydrantu. W przypadku hydrantu typu C, miejsce łamania powinno znajdować się 6-10 cm ponad poziomem terenu.

Montaż najczęściej jest przeprowadzany na łuku kołnierzowym ze stopką o takiej średnicy, aby była odpowiednia do średnicy hydrantu, który zapewnia prawidłowe ustawienie hydrantu. Kolano, razem ze stopką musi być mocno zakotwione, a powierzchnia kołnierza musi być perfekcyjnie pozioma, w celu pionowej zabudowy. Należy także stosować śruby zabezpieczone przed korozją, dla połączenia kołnierza hydrantu z łukiem kołnierzowym.

Zaleca się dwa sposoby wykonania odprowadzania wody:

 • Podsypka odsączająca.
 • Odpompowująca hydrant.

Podsypka odsączająca jest stosowana gdy:

 • Leżące poniżej warstwy gruntu są w stanie przepuścić wodę.
 • Najwyższy poziom wody gruntowej leży poniżej podsypki.
 • Nie występuje zamulenie lub zarośnięcie sączka.

Odpompowanie hydrantu jest stosowane, kiedy nie można zastosować odsączania, a także doprowadzenia wody do studzienki spustowej. W takim przypadku niezbędne jest odpompowanie zamkniętej kolumny hydrantu, co jest konieczne w celu zapobiegnięcia zamarznięciu. Do tego celu używa się węża ssącego pompę.

Jak powinien wyglądać montaż hydrantów?

Instalacja zasilania z sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinna posiadać podwójne zasilanie, w przypadku, gdy:

 • Budynek ma liczbę pionów większą niż 3.
 • Sieć obwodowa posiada więcej, niż pięć hydrantów wewnętrznych.

Ciśnienie na zaworze hydrantowym, który jest położony najniekorzystniej ze względu na wysokość i inne parametry, nie może być mniejsze niż 0,2 MPa. Jeżeli nie jest to możliwe, to należy podnieść ciśnienie poprzez użycie pompowni lub tym podobnego urządzenia.

Jaka powinna być sieć przewodów zasilających hydranty?

Przewody zasilające instalacji powinny być prowadzone:

 • W klatkach schodowych lub przy klatkach jako piony.
 • Jako sieć obwodowa w budynkach jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej, która przekracza 3,000 m2.

Ponadto, odporność ogniowa przewodów instalacji, z której jest pobierana woda do gaszenia pożaru, powinna być obudowana ze wszystkich stron osłonami, posiadającym odporność ogniową wynoszącą co najmniej 60 minut. Jednakże, powyższy warunek nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych, wydzielonych pożarowo.

Jakie powinny być przewody?

Minimalne średnice przewodów (DN), na których montuje się hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, w milimetrach:

 • DN 25 – hydranty 25.
 • DN 50 – hydranty 52.
 • DN 80 – zawory hydrantowe 52 w budynkach wysokich i wysokościowych na nawodnionych pionach.
 • DN 65 – zawory hydrantowe 52 na suchych pionach.

 

Jaka powinna być sieć wodociągowa przeciwpożarowa?

Sieć wodociągowa, stanowiąca źródło wody w celach przeciwpożarowych, zwana także „siecią wodociągową przeciwpożarową” powinna pobierać zasilanie z pompowni przeciwpożarowej, zbiornika wieżowego, studni lub innych urządzeń zapewniających wymaganą wydajność i ciśnienie w hydrantach zewnętrznych, także tych, które są w najgorszych położeniach.

Sieć taka powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 dm/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym, nie mniejsze niż 0,1 MPa (megapaskala) minimum przez 2 godziny.

Sieć wodociągowa przeciwpożarowa musi być wykonana jak sieć obwodowa. Dopuszczalna jest budowa sieci wodociągowej przeciwpożarowej rozgałęzieniowej poza obszarami miejskimi oraz tam, gdzie łączna wymagana ilość wody nie przekracza 20 dm3/s.

Możliwe jest także budowanie odgałęzień z sieci obwodowej w celu zasilania hydrantów zewnętrznych.

W przypadku, gdy łączna wymagana ilość wody przekracza 30 dm3/s, sieć obwodową zasila się w dwóch punktach znajdujących się w możliwie największej odległości od siebie, nie mniejszej jednak niż ¼ obwodu sieci.

Jeżeli wymagana ilość wody przekracza 20 dm3/s, należy zaprojektować lub zbudować taką sieć wodociągową przeciwpożarową, aby było możliwe jednoczesne pobieranie wody z dwóch sąsiednich hydrantów zewnętrznych.

Gdzie instaluje się hydranty?

Hydranty wewnętrzne 52 instaluje się w budynkach i ich częściach:

 • W strefach pożarowych produkcyjnych i magazynowych o powierzchni całkowitej powyżej 200 m2 i obciążeniu ogniowym wyższym, niż 500 MJ/m2.
 • W piwnicach i częściach techniczno-magazynowych o łącznej powierzchni przekraczającej 200 m2 i średnim obciążeniu ogniowym 500 MJ/m2.
 • W częściach magazynowych.

Jak wygląda montaż hydrantów zewnętrznych?

 • W przypadku sieci wodociągowej przeciwpożarowej stosuje się hydranty zewnętrzne nadziemne o średnicy nominalnej DN 80.
 • Dopuszczalna jest instalacja hydrantów podziemnych o średnicy nominalnej DN 80 w sytuacjach, kiedy instalowanie hydrantów nadziemnych jest utrudnione lub niewskazane.
 • W obiekcie budowlanym typu budowlanego, produkcyjnego lub magazynowego, w którym wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru przekracza 30 dm3/s, w zakładach rafineryjnych i petrochemicznych, a także na magistralnym przewodzie wodociągowym, przeciwpożarowym powinno się instalować hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN 100,
 • Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej, powinny posiadać odcięcia umożliwiające odcięcia od sieci. Podczas normalnej eksploatacji powinny pozostać otwarte.
 • Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dot. hydrantów, które są odpowiednikami norm europejskich (EN).

Jak powinny być rozmieszczone hydranty zewnętrzne podczas montażu?

Hydranty zewnętrzne są umieszczane wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich skrzyżowaniach przy zachowaniu odległości:

 • Między hydrantami do 150 m.
 • Od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m.
 • Najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego – do 75 m.
 • Innych niż wymienione w pkt 3 hydrantów wymaganych do tego samego celu – do 150m.
 • Od ściany chronionego budynku – co najmniej 5m.
 • Poza obszarami miejskimi odległość powinna być dostosowana do gęstości istniejącej i planowanej zabudowy.

Jakie powinny być wydajności hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa?

 • Dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s.
 • Dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s.
 • Dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm3/s.
 • Dla hydrantu nadziemnego DN 80 na sieci – 5 dm3/s.

Przykładowy skład hydrantu zewnętrznego:

 • Szafka hydrantowa uniwersalna.
 • Zawór hydrantowy.
 • Wąż tłoczny półsztywny o średnicy 25 mm i długości 20 mb.
 • Zwijadło węża.
 • Gaśnica.
 • Dokumenty.

Przykładowy skład hydrantu wewnętrznego:

 • Szafka hydrantowa z blachy stalowej.
 • Zawór hydrantowy.
 • Wąż półsztywny.
 • Przenośna przystawka pianowa.
 • Środek pianotwórczy.
 • Szafka zamykana do przechowywania przystawki pianowej.
 • Prądownica hydrantowa.
menu
dział PPOŻ