srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Usługi

Operaty wodnoprawne|Raporty oddziaływania na środowisko|Rejestracja BDO / KOBiZE|Usługi na zlecenie

Operaty wodnoprawne

Na życzenie klienta przygotujemy niezbędny operat wodnoprawny dostosowany do charakteru korzystania ze środowiska. Swoją pomoc oferujemy nie tylko w zakresie opracowania dokumentu, ale również przygotowania kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zawsze reprezentujemy naszego klienta przed właściwymi organami administracji.

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w przypadku prowadzenia procedury uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Nasza praca polegać będzie przede wszystkim na:

 • skompletowaniu niezbędnej dokumentacji,
 • przygotowaniu operatu wodnoprawnego,
 • przygotowaniu wniosków i pozostałych załączników.

W dalszej kolejności monitorować będziemy całą procedurę oraz będziemy Państwa reprezentować przed właściwymi organami administracyjnymi, aż do momentu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego bądź przyjęcia zgłoszenia.

Operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne. Jego formę i zakres przedstawianych informacji ściśle określają przepisy Prawa wodnego. Przedsięwzięcia, które wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a tym samym sporządzenia operatu wodnoprawnego stanowią zamknięty katalog. Jeżeli przedsiębiorca lub nawet osoba fizyczna planuje rozpocząć któreś z tych działań powinna, przed ich rozpoczęciem, mieć sporządzony operat wodnoprawny dla danej inwestycji, a następnie złożyć go wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Właściwie przygotowany operat stanowi podstawę do wydania pozytywnej decyzji administracyjnej. Organ administracji przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego analizuje zapisy operatu, a część z nich przenosi bezpośrednio do wydawanej decyzji.

Operat wodnoprawny wymagany jest na:

 1. Usługi wodne.
 2. Szczególne korzystanie z wód.
 3. Długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej.
 4. Rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych.
 5. Wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów.
 6. Wykonanie urządzeń wodnych.
 7. Regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych.
 8. Zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód.
 9. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów.
 10. Prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Operaty wodnoprawne wymagane są również na:

 1. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
  • nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • nowych obiektów budowlanych.
 2. Gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania.
W jakiej formie przygotowujemy operat?

Sporządzony operat wodnoprawny przekazujemy naszemu klientowi w formie opisowej oraz graficznej z załączonym do niego opisem w języku niespecjalistycznym. Postać przekazanego dokumentu to wersja papierowa oraz na elektronicznym nośniku danych. Operat jest przygotowany jako dokument tekstowy, natomiast część graficzna jest przygotowana w postaci plików typu rastrowego (PDF).

Kto wydaje pozwolenia wodnoprawne?

Pozwolenia wodnoprawne (na podstawie złożonego operatu wodnoprawnego) wydają różne organy w zależności od lokalizacji, rodzaju przedsięwzięcia, a nawet wnioskodawcy. Tymi organami są:

 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW) Wód Polskich,
 • dyrektor zarządu zlewni,
 • minister właściwy do spraw gospodarki wodnej – jeżeli wnioskodawcą są Wody Polskie.

Gdzie składać wnioski?

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego można złożyć w siedzibie zarządu zlewni lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w którym będzie on rozpatrywany. Można też złożyć wniosek w siedzibie nadzoru wodnego właściwego miejscowo lub takiego, który znajduje się najbliżej miejsca realizacji inwestycji. Nadzór wodny przekaże go odpowiedniemu organowi, który będzie właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Outsourcing środowiskowy - działamy w całym kraju

Kiedy wymagany jest operat wodnoprawny?

Zgodnie z art. 389 oraz 390 Prawa wodnego pozwolenie, a tym samym operat wodnoprawny, jest wymagane dla następujących przypadków, działań, przedsięwzięć i inwestycji:

Wykonywanie urządzeń wodnych

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie z wykraczające poza powszechne oraz zwykłe korzystanie z wód. Szczególnym korzystaniem z wód jest:

  1. Odwadnianie gruntów i upraw.
  2. Użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach.
  3. Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1 Prawa Wodnego.
  4. Wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70 % powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
  5. Rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
  6. Wykorzystywanie wód do celów żeglugi oraz spławu.
  7. Przerzuty wód oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych.
  8. Wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.
  9. Uprawianie na wodach sportu, turystyki lub rekreacji przy pomocy jednostek pływających wyposażonych w silnik spalinowy o mocy silnika powyżej 10 kW, z wyłączeniem dróg wodnych.
  10. Chów ryb w sadzach.
  11. Zapewnienie wody dla funkcjonowania urządzeń umożliwiających migrację ryb.
  12. Nawadnianie gruntów lub upraw wodami w ilości większej niż średniorocznie 5 m³ na dobę.
  13. Korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej.
  14. Rolnicze wykorzystanie ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m³ na dobę.
  15. Korzystanie z wód w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących, przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.
  16. Organizacja wypoczynku lub sportów wodnych w ramach działalności gospodarczej.

Usługi wodne

Usługi wodne jest to możliwość korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego, zwykłego oraz szczególnego korzystania z wód. Usługami wodnymi są:

 1. Pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych.
 2. Piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód.
 3. Uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję.
 4. Odbiór i oczyszczanie ścieków.
 5. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych.
 6. Korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej.
 7. Odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.
 8. Trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.
 9. Odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

Wykonanie urządzeń wodnych

Urządzeniami wodnymi są: urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym:

 1. Urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy.
 2. Sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami.
 3. Stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji.
 4. Obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych.
 5. Obiekty energetyki wodnej.                                                               .
 6. Wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.
 7. Stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych.
 8. Urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych.
 9. Mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie.
 10. Stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych.

Wzór wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

 1. Operat wodnoprawny wraz z podaniem daty jego wykonania oraz z opisem prowadzenia działalności w języku niespecjalistycznym jest najważniejszym elementem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto również wspólnym mianownikiem wszystkich składanych wniosków, niezależnie od rodzaju planowanej inwestycji są takie elementy jak:
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jest wymagana;
  • wypis z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego (lub decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);
  • ocena wodnoprawna, jeżeli jest wymagana.
 2. W szczególnych przypadkach, koniecznym jest dołączenie różnych innych dokumentów w zależności od planowanych działań, mogą to być np. instrukcje gospodarowania wodą, dokumentacje hydrogeologiczne, zgody właściciela urządzeń. Szczegółowy zakres wniosku dla poszczególnych przypadków dokładnie określa Prawo wodne.
 3. Analizując wszystkie możliwe przypadki oraz biorąc pod uwagę definicję pojęć wymienianych elementów dochodzimy do wniosku, iż zakres działań i inwestycji, na które należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne jest ogromny. Dla całego tego katalogu jednym z elementów składanego wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest operat wodnoprawny. Wykonanie takiego operatu warto zlecić specjalistom, którzy dokładnie przeanalizują dane przedsięwzięcie i ocenią na jaki zakres inwestycji będzie wymagany operat, a następnie dostosują jego zakres do danej sytuacji.
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

PAMIĘTAJ!

Złóż właściwy wniosek i uzyskaj pozwolenie wodnoprawne przed rozpoczęciem swojej inwestycji bądź działalności.

Sankcje karne

Jeżeli z jakiegoś powodu przedsiębiorca, osoba fizyczna lub inny podmiot wykonał urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego – może dokonać jego legalizacji. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek o legalizację. Legalizacja urządzenia wodnego stanowi odrębną procedurę, za którą należy zapłacić 4426,80 zł.
W przypadku działania bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego podmiot za nie odpowiedzialny może otrzymać decyzję o zakazie korzystania z wód. Taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.
Wykonanie urządzenia wodnego lub korzystanie z wód bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naraża podmiot na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny!

Zakres i forma operatu wodnoprawnego

Operat wodnoprawny to dokument, którego forma i treść, a także zakres w zależności od rodzaju wymaganego pozwolenia jest szczegółowo opisany w Prawie wodnym.

Treść operatu powinna być zawsze dostosowana do rodzaju przedsięwzięcia, którego dotyczy. Sporządzany operat, musi się składać z części opisowej oraz graficznej.

Część opisowa operatu zawiera:

 1. Oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu.
 2. Wyszczególnienie:
  • celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  • celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót,
  • rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
  • rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
  • stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków,
  • obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich.
 3. Opis i lokalizację urządzenia wodnego, w tym nazwę lub numer obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędne.
 4. Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
 5. Charakterystykę odbiornika ścieków objętego pozwoleniem wodnoprawnym.
 6. Ustalenia wynikające z:
  • planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
  • planu zarządzania ryzykiem powodziowym,
  • planu przeciwdziałania skutkom suszy,
  • programu ochrony wód morskich,
  • krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
  • planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym.
 7. Określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.
 8. Wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód.
 9. Wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych;
 10. Planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania.
 11. Informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część tą należy dostosować do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne.

 

Część graficzna operatu zawiera:

 1. Plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości.
 2. Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń.
 3. Schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.
 4. Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Mapa Polski wód podziemnych

Z Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza możemy się dowiedzieć na jakim obszarze jednolitych części wód znajduje się nasza inwestycja. Obok przykładowa mapa podziału Polski na jednolite części wód podziemnych (JCWPd)

Główne zbiorniki wód podziemnych

Określenie położenia inwestycji względem głównych zbiorników wód podziemnych można określić na podstawie mapy (obok).

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi

Na podstawie map z Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, można określić położenie naszej inwestycji względem obszarów zagrożonych powodzią. Przykładowa mapa dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi dla regionu wodnego środkowej Odry prezentuje się następująco:

Obligatoryjna część operatu wodnoprawnego powinna zawierać szczegółowe informacje w odniesieniu do planowanych przez wnioskodawcę działań lub inwestycji. Na przykład w przypadku inwestycji polegającej na prowadzeniu sieci podziemnej pod dnem cieku naturalnego, część graficzna powinna pokazywać przekroje podłużne i poprzeczne danego koryta cieku w miejscu ich skrzyżowania oraz na odcinku, na którym będzie zachodziło oddziaływanie tych urządzeń. Przykładowo profil poprzeczny rzeki:

Profil poprzeczny rzeki