srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Sprawozdania

Korzystanie ze środowiska|Raporty KOBiZE|Sprawozdania o odpadach|Opakowania|Zużyty sprzęt elektryczny|Baterie i akumulatory

Zużyty sprzęt elektryczny

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie związanym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym spoczywa na podmiotach, które:

 • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zbierających zużyty sprzęt,
 • prowadzą zakłady przetwarzania,
 • są autoryzowanymi przedstawicielami,
 • prowadzą działalność w zakresie recyklingu,
 • prowadzą działalność w zakresie innym niż recykling procesów odzysku,
 • a także na organizacjach odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Termin składania sprawozdań

Roczne sprawozdania w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy składać za pośrednictwem systemu BDO do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Wyjątkiem jest rok sprawozdawczy 2019, za który to sprawozdanie należy złożyć do 30 czerwca 2020 roku.

 

Podstawowe obowiązki przedsiębiorców w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Przedsiębiorcy muszą:

 • być zarejestrowany w rejestrze BDO i mieć nadany numer rejestrowy BDO (jeżeli byli wcześniej zarejestrowani w rejestrze GIOŚ to zostali wpisani do BDO z urzędu, jeżeli nie byli wpisani lub rozpoczęli działalność po dniu utworzenia rejestru BDO muszą samodzielnie złożyć wniosek rejestrowy);
 • jeżeli posiadali wcześniej wpis w rejestrze GIOŚ muszą złożyć formularz aktualizacyjny w szczególności zawierający informacje w zakresie podziału na grupy sprzętu;
 • złożyć do 15 marca roczne sprawozdanie w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu za rok poprzedni (sprawozdanie powinno zawierać informacje o ilości i masie sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu oraz o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu, powinno ono zawierać odrębnie dla poszczególnych grup sprzętu informację o wysokości należnej opłaty produktowej);
 • finansować publiczne kampanie edukacyjne;
 • prowadzić dodatkową ewidencji obejmującą informacje dotyczące ilości i masy wprowadzanego sprzętu (na podstawie tej ewidencji oraz zaświadczeń wprowadzający sprzęt oblicza osiągnięte poziomy zbierania, odzysku i recyklingu);

Wprowadzający sprzęt oblicza osiągnięte poziomy zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu na podstawie dodatkowej ewidencji oraz zaświadczeń o zużytym sprzęcie. Sprawozdanie po uruchomieniu modułu sprawozdawczego w bazie BDO, będzie możliwe jedynie za pomocą wypełnienia elektronicznego formularza zamieszczonego za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie BDO – do tego czasu sprawozdawczość powinna być prowadzona na dotychczasowych zasadach.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w różnego rodzaju formalnościach związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

Świadczymy pomoc począwszy od złożenia wniosku o wpis do rejestru, poprzez prowadzenie ewidencji, aż do złożenia rocznego sprawozdania. Zadzwoń przekonasz się, że warto.

Podział sprzętu elektronicznego i elektronicznego

Przedstawiony poniżej podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego uwzględnia sposób i koszt jego przetwarzania. Przedsiębiorcy powinni rozliczać sprzęt według podanych grup technologicznych. Taki podział sprzętu pozwala uniknąć sytuacji, w której sprzęt wymagający specjalistycznej technologii do przetworzenia byłby klasyfikowany z urządzeniami dużo prostszymi w utylizacji (takie sytuacje mogłyby mieć miejsce w przypadku klasyfikacji sprzętu obowiązującego do 31 grudnia 2017r., tj. podziału na 10 grup sprzętu).

 1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury.

Przykłady:

  • chłodziarki
  • zamrażarki
  • sprzęt klimatyzacyjny
  • pompy ciepła
  • grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.
 1. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2.

Przykłady:

  • ekrany
  • odbiorniki telewizyjne
  • cyfrowe ramki LCD do zdjęć
  • monitory
  • laptopy
  • notebooki
 1. Lampy

Przykłady:

  • proste, jak i kompaktowe lampy fluorescencyjne
  • wysokoprężne lampy wyładowcze
  • niskoprężne lampy sodowe – w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe
  • diody elektroluminescencyjne (LED)
 1. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3.

Przykłady:

  • pralki
  • suszarki do odzieży
  • zmywarki
  • kuchenki
  • elektryczne płyty grzejne
  • komputery wielkogabarytowe – mainframe
  • wielkogabarytowe wyroby medyczne
  • panele fotowoltaiczne
 1. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3 i 6.

Przykłady:

  • odkurzacze
  • kuchenki mikrofalowe
  • sprzęt wentylacyjny
  • żelazka
  • sprzęt hi-fi
  • zegarki
  • regulatory ciepła
 1. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm.

Przykłady:

  • telefony komórkowe
  • GPS
  • kalkulatory kieszonkowe
  • routery
  • komputery osobiste
  • drukarki
  • telefony

 

Określenie osiągniętego poziomu odzysku i obliczenie ewentualnej opłaty produktowej to jeden z obowiązków sprawozdawczych w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jeśli nie wiesz jak je obliczyć i czy będziesz musiał ponieść opłatę produktową – zgłoś się do nas, przeanalizujemy każdą sytuację indywidualnie i pomożemy wypełnieniu ustawowych obowiązków sprawozdawczych.

Który sprzęt nie podlega sprawozdawczości?

Obowiązek sprawozdawczy w zakresie związanym ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, nie dotyczą sprzętu:

 1. koniecznego dla ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich, w tym: broni, amunicji oraz materiałów wojskowych, przeznaczonych tylko do celów wojskowych;
 2. specjalnie zaprojektowanego i zainstalowanego jako część urządzenia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy i który może spełniać swoją funkcję tylko jako część tego urządzenia;
 3. żarówek żarnikowych;
 4. stosowanego do wystrzeliwania w przestrzeń kosmiczną;
 5. wielkogabarytowych stacjonarnych narzędzi przemysłowych;
 6. wielkogabarytowych stałych instalacji, z wyłączeniem urządzeń, które nie są specjalnie zaprojektowane i zainstalowane jako część tych instalacji, rozumianych jako wielkogabarytowe zespoły różnego rodzaju aparatury oraz, w stosownych przypadkach, innych urządzeń, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • są montowane, instalowane i odinstalowywane przez profesjonalny personel,
  • są przeznaczone do trwałego użytkowania jako część budynku lub konstrukcji w określonej wcześniej i stałej lokalizacji,
  • mogą być zastąpione wyłącznie tym samym, specjalnie zaprojektowanym sprzętem;
 7. środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem nieposiadających homologacji elektrycznych pojazdów dwukołowych;
 8. maszyn ruchomych nieporuszających się po drogach, rozumianych jako maszyny z pokładowym źródłem zasilania, których funkcjonowanie wymaga poruszania się albo ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi miejscami pracy, udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego;
 9. przeznaczonego wyłącznie do celów badań i rozwoju, udostępnianego wyłącznie w ramach transakcji B2B;
 10. wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych, w przypadku gdy mogą być źródłem zakażeń przed zakończeniem okresu ich eksploatacji, a także do aktywnych wyrobów medycznych do implantacji.
50 %

50% w 2018 r.

Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w 2018 roku (średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju), który powstał ze sprzętu należącego do grup nr 1 i 2 oraz 4–6

55 %

55% w 2019 r.

Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w 2019 roku (średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju), który powstał ze sprzętu należącego do grup nr 1 i 2 oraz 4–6

60 %

60% w 2020 r.

Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w 2020 roku (średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju), który powstał ze sprzętu należącego do grup nr 1 i 2 oraz 4–6

55 %

55% w 2018 r.

Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w 2020 roku (średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju), który powstał ze sprzętu należącego do grupy nr 3

60 %

60% w 2019 r.

Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w 2020 roku (średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju), który powstał ze sprzętu należącego do grupy nr 3

65 %

65% w 2020 r.

Minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w 2020 roku (średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju), który powstał ze sprzętu należącego do grupy nr 3

Outsourcing środowiskowy - działamy w całym kraju