srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Sprawozdania

Korzystanie ze środowiska|Raporty KOBiZE|Sprawozdania o odpadach|Opakowania|Zużyty sprzęt elektryczny|Baterie i akumulatory

Raporty KOBiZE

Coroczne składanie raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji to obowiązek wszystkich podmiotów wprowadzających gazy lub pyły do powietrza. Chcesz prowadzić działalność zgodnie z wymaganiami ustawowymi, zgłoś się do nas – pomożemy przygotować Ci raport do Krajowej Bazy lub złożymy go za Ciebie.

Nie wszyscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z czego tak naprawdę powinni się rozliczać gdy jest mowa o wprowadzaniu gazów i pyłów do powietrza. Korzystanie ze środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza jest najpowszechniejszym sposobem korzystanie ze środowiska.

Korzystasz z samochodów służbowych? – wprowadzasz gazy i pyły z silników spalinowych tych samochodów.Wykorzystujesz kocioł opalany paliwem stałym lub gazowym do ogrzewania pomieszczeń biurowych i hal zakładowych lub na potrzeby ciepłej wody? – wprowadzasz gazy i pyły do powietrza z instalacji do spalania paliw.Na terenie zakładu prowadzisz procesy spawania lub malowania? – również wprowadzasz do powietrza gazy i pyły z tej instalacji.

To tylko kilka najpopularniejszych przykładów, w których podmioty korzystające ze środowiska muszą corocznie raportować do Krajowej bazy w jakim zakresie to robią.

 

Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisję, sporządza i wprowadza do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku, raport zawierający informacje (…) dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego.

Powyższy obowiązek dotyczy zarówno dużego zakładu eksploatującego instalację produkcyjną (np. spawalnie lub lakiernię) ale również małego przedsiębiorcę, który eksploatuje silniki spalinowe lub urządzenia klimatyzacyjne.

Obecnie ustawodawca nie przewidział jeszcze żadnych kar za niezłożenie takiego raportu, jednak w przypadku kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, z całą pewnością nakaże on w zaleceniach pokontrolnych taki raport złożyć. Nie wykonanie zaleceń WIOŚ w określonym terminie skutkować będzie nałożeniem mandatu karnego.

 

KOBIZE

Jak to się ma do sprawozdania za korzystanie ze środowiska składanego do marszałka województwa?

Opłaty środowiskowe i informacje o wielkości emisji należy przedkładać do 31 marca każdego roku za rok poprzedni. Natomiast raport do KOBiZE należy złożyć do 28/29 lutego każdego roku. W tym miejscu należy zaznaczyć, że sprawozdanie składane do marszałka województwa powinno być wykonane na podstawie informacji przedstawionych w złożonym raporcie do KOBiZE. Przepis ten jest nowy i znajdzie praktycznie zastosowanie dopiero od 1 stycznia 2020 r. i dotyczył będzie podmiotów składających sprawozdanie za rok 2019.

W systemie Krajowej bazy została uruchomiona dodatkowa funkcja, pozwalająca na wygenerowanie wykazu zawierającego informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat. Jednak skorzystanie z tej usługi nie jest wypełnieniem obowiązku sprawozdawczego względem marszałka. Przedsiębiorca powinien taki wykaz przedłożyć marszałkowi samodzielnie.

Na czym polega złożenie rocznego raportu KOBiZE?

Raport KOBiZE składa się z trzech podstawowych działów:

  1. sprawozdanie dla miejsc korzystania ze środowiska (MKzŚ)
  2. sprawozdanie z eksploatacji urządzeń,
  3. sprawozdanie dla przedsięwzięć inwestycyjnych.

Poprawne wypełnienie wszystkich działów i wielu zawartych w nich pozycji wymaga zebrania wielu informacji nie tylko o samej instalacji lub eksploatowanych urządzeniach i o emisjach z nich powstających ale również o samym zakładzie. Ważne są też informacje dotyczące, ilości i jakości zużywanych paliw, surowców, ich wartości opałowe, czas pracy instalacji, informacje dotyczące parametrów fizycznych instalacji, emitorów, i wiele, wiele innych. Dlatego też, jeżeli chcesz sprawnie przebrnąć przez proces raportowania skorzystaj z naszej pomocy. Pomagamy przedsiębiorcom w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych.