srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Sprawozdania

Korzystanie ze środowiska|Raporty KOBiZE|Sprawozdania o odpadach|Opakowania|Zużyty sprzęt elektryczny|Baterie i akumulatory

Opakowania

Co to jest opakowanie?

Proste pytanie, jednak odpowiedź już nie jest taka prosta, ponieważ to czy dany przedmiot jest opakowaniem czy też nie określa ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z zapisami ustawy opakowaniem jest wyrób (w tym wyrób bezzwrotny) wykonany z jakiegokolwiek materiału przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów od surowców do towarów przetworzonych, a także inne wyroby, które spełniają funkcję opakowania, bez uszczerbku dla innych funkcji jakie opakowanie może spełniać, z wyłączeniem wyrobu, którego wszystkie elementy są przeznaczone do wspólnego użycia, spożycia lub usunięcia, stanowiącego integralną część produktu oraz niezbędnego do przechowywania, utrzymywania lub zabezpieczenia produktu w całym cyklu i okresie jego funkcjonowania. Opakowaniem jest również część składowa oraz złączony z opakowaniem element pomocniczy spełniający funkcje opakowania. Opakowania ze względu na sposób użytkowania dzieli się na jednorazowego lub wielokrotnego użytku. Wyróżnia się opakowania:

 • jednostkowe,
 • zbiorcze,

Rodzaje materiałów, z których mogą być wykonane opakowania to:

 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • stal,
 • aluminium,
 • drewno,
 • pozostałe (np. naturalne),
 • wielomateriałowe.

 

Nasza firma prowadzi kompleksowe działania w obszarze obowiązków związanych ze sprawozdawczością w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach. Pomagamy przedsiębiorcom przygotować i złożyć roczne sprawozdania w tym zakresie.

Prowadzisz działalność związaną z szeroko pojętą gospodarką opakowaniową, nie jesteś pewien z jakich elementów powinieneś się rozliczać, jak obliczyć opłaty produktowe – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS. Pomagamy przedsiębiorcom działać zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie.

Kto powinien składać sprawozdanie o opakowaniach ?

Wiele przedsiębiorców podlega pod sprawozdawczość związaną z wprowadzaniem produktów do obrotu, gospodarowaniem opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dokładnie sprecyzowane grupy tych przedsiębiorców to podmioty, które w ramach prowadzonej działalności:

 • wytwarzają opakowania,
 • importują opakowania lub dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
 • eksportują opakowania lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań,
 • eksportują produkty w opakowaniach lub dokonują wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach,
 • wprowadzają produkty w opakowaniach,
 • a także organizacje odzysku opakowań.

Każdy z rodzaju wymienionego wyżej podmiotu jest ściśle zdefiniowany, a zapoznanie się z ustawową definicją każdego z podmiotów pozwala określić czy dany podmiot lub przedsiębiorca podlega pod sprawozdawczość w zakresie gospodarki opakowaniowej. I tak:

 • wytwarzającym opakowania – jest przedsiębiorca, którego działalność polega na wywarzaniu opakowań,
 • import opakowań jest to przywóz opakowań na terytorium kraju z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia ich do obrotu,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań jest to przywóz opakowań na terytorium kraju z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia ich do obrotu,
 • eksport opakowań jest to wywóz opakowań z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa opakowań jest to wywóz opakowań z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • eksport produktów w opakowaniach jest to wywóz produktów w opakowaniach z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa produktów w opakowaniach jest to wywóz produktów w opakowaniach z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • wprowadzającym produkty w opakowaniach – jest przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, a w szczególności
  • wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu podmiotowi,
  • pakujący produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je do obrotu;
  • prowadzący:
   • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
   • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach.

 

 

Wzór rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami

Wzór sprawozdania za 2018 rok został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2018r w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018. Formularz ten jest spójny i jednolity dla wszystkich podmiotów składających sprawozdanie za dany rok kalendarzowy. Jednak każdy z podmiotów składa jedynie tylko te tabele, które dotyczą jego działalności (pozostałych tabel się nie wypełnia oraz nie drukuje).

Od roku sprawozdawczego 2019 sprawozdania będą składane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu BDO.

Poniżej przedstawiamy po kolei poszczególne tabele wraz z krótką informacją kogo dotyczą i jak należało dotychczas je wypełniać. Sprawozdawczość opakowaniową za lata poprzednie należało wypełniać w następujący sposób:

STRONA TYTUŁOWANa stronie tytułowej należy przedstawić podstawowe informacje, które identyfikują podmiot składający sprawozdanie, rodzaj lub rodzaje prowadzonej działalności oraz rok którego dotyczy sprawozdanie.

Na stronie tej wprowadzamy również dane osoby sporządzającej sprawozdanie oraz powinien być złożony podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu.

TABELA 1

Masa wytworzonych opakowań

Tabelę nr 1 powinien wypełnić przedsiębiorca, który jest podmiotem wytwarzającym opakowania. Tabelę tę może również wypełnić organizacja odzysku opakowań, jeżeli rozlicza obowiązek sprawozdawczy podmiotów będących wprowadzającym opakowania. W przypadku organizacji odzysku w tabeli tej powinno się znaleźć zbiorcze zestawienie wszystkich podmiotów, które zleciły jej wykonanie obowiązku sprawozdawczego w tym zakresie.

Masy wytworzonych opakowań podaje się z dokładnością do 0,001 Mg (czyli 1 kg), w podziale ma opakowania jednorazowe oraz wielokrotnego użytku oraz w podziale na materiał z jakiego zostało ono wykonane. W przypadku opakowań wykonanych z metali, konieczność podania ilości aluminium, stali, blachy stalowej oraz pozostałych metali nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców. Oni podają jedynie sumaryczną ilość opakowań metalowych.

W tabeli tej należy również podać informacje w przypadku przekroczenia maksymalnej sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu, która wynosi 100 mg/kg. Uzupełniamy również informację o toksycznościach lub zagrożeniach ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji tych opakowań: należy podać masę opakowań, w których występuje toksyczność lub zagrożenia oraz podać klasę tych zagrożeń

TABELA 2

Masa przywiezionych z zagranicy opakowań

Tabelę 2 wypełniają podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań oraz importujący opakowania. Tabelę tę może również wypełnić organizacja odzysku opakowań, jeżeli rozlicza obowiązek sprawozdawczy podmiotów dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań oraz importujący opakowania. W przypadku organizacji odzysku w tabeli tej powinno się znaleźć zbiorcze zestawienie wszystkich podmiotów, które zleciły jej wykonanie obowiązku sprawozdawczego w tym zakresie .

Masy przywiezionych z zagranicy opakowań podaje się z dokładnością do 0,001 Mg (czyli 1 kg). W tabeli tej podaje się również informacje o rodzaju materiału, przekroczonej maksymalnej sumie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniu oraz informacje o toksyczności lub zagrożeniach jak w przypadku tabeli nr 1.

TABELA 3

Masa wywiezionych za granicę opakowań

Tabelę 3 wypełniają podmioty dokonujące wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach oraz eksportujący oraz eksportujący opakowania lub produkty w opakowaniach. Tabelę tę może również wypełnić organizacja odzysku opakowań, jeżeli rozlicza obowiązek sprawozdawczy wymienionych podmiotów. W przypadku organizacji odzysku w tabeli tej powinno się znaleźć zbiorcze zestawienie wszystkich podmiotów, które zleciły jej wykonanie obowiązku sprawozdawczego w tym zakresie.

Masy wywiezionych za granicę opakowań podaje się z dokładnością do 0,001 Mg (czyli 1 kg). W tabeli tej podaje się również informacje o rodzaju materiału, z którego zostało wykonane opakowanie.

W przypadku opakowań wykonanych z metali, konieczność podania ilości aluminium, stali, blachy stalowej oraz pozostałych metali nie dotyczy małych i średnich przedsiębiorców. Oni podają jedynie sumaryczną ilość opakowań metalowych.

Tabela 4.1

Informacje o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Tabelę 4.1 wypełniają podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach (z wyłączeniem wprowadzających opakowania wielomateriałowe oraz wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach). Tabelę tę może również wypełnić organizacja odzysku opakowań, jeżeli przejęła obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu od wymienionych podmiotów. W przypadku organizacji odzysku w tabeli tej powinno się znaleźć zbiorcze zestawienie wszystkich podmiotów, od których przejęła obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu. Tabelę tę wypełniają również podmioty, które wprowadziły do obrotu w danym roku kalendarzowym produkty w opakowaniach o łącznej masie nieprzekraczającej 1 Mg i z tego tytułu skorzystały z pomocy de minimis.

Masy opakowań podaje się z dokładnością do 0,001 Mg (czyli 1 kg).

W tabeli tej wykazać należy masy opakowań wprowadzonych do obroty w danym roku kalendarzowym (np. jeżeli sprawozdanie składane jest za rok 2019, to podajemy masę opakowań wprowadzonych w roku 2019). Podajemy też masę opakowań wprowadzonych do obrotu w roku poprzedzającym dany kalendarzowy (jeżeli sprawozdanie dotyczy roku 2019, to rokiem poprzedzającym jest rok 2018). Masy opakowań wprowadzone w roku poprzedzającym będą stanowiły podstawę do obliczenia opłaty produktowej. W podanych masach opakowań nie uwzględnia się mas opakowań, które w danym roku kalendarzowym zostały wprowadzone produkty do obrotu, a następnie w tym samym roku kalendarzowym został dokonany eksport lub wewnątrzwspólnotowa dostawa tych opakowań bez produktów lub wraz z produktami.

W tabeli tej podajemy również masy odpadów, które zostały podane odzyskowi bądź recyklingowi – podane ilości powinny być potwierdzone dokumentami potwierdzającymi odzysk lub recykling, takimi dokumentami są: DPO, DPR, EDPO, EDPR. Podajemy wymagane poziomy recyklingu i odzysku, które są ogłaszane w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz osiągnięte poziomy jeżeli odpady opakowaniowe były poddawane odzyskowi lub recyklingowi. Tabela ta jest najczęściej wypełniana przez przedsiębiorców, którzy wprowadzają opakowania do obrotu. Wypełniając ją należy wiedzieć gdzie, jakie dane i za jaki rok wpisywać. Masę odpadów stanowiącą podstawę do obliczeń przyjmujemy z roku poprzedzającego, natomiast poziomy odzysku i ilości odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi wprowadzamy zgodnie z danymi z roku bieżącego.

Tabelę tę wypełniamy dla mas opakowań podanych w podziale na rodzaje, z których zostały one wykonane, tj. tworzywa sztuczne, aluminium, stal (w tym blacha stalowa oraz pozostałe metale), papier tektura, szkło, drewno i pozostałe.

TABELA 4.2

Informacja o masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po opakowaniach wielomateriałowych oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu po tych opakowań

Tabelę 4.2 wypełnia podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub organizacja samorządu gospodarczego.

Dotyczy ona opakowań wielomateriałowych i wypełnia się ją podobnie jak tabelę 4.1. Mimo, iż dotyczy ona opakowań wielomateriałowych, zostały wskazane kolumny, w których należy wskazać materiał, z którego zostały wykonane opakowania. Podajemy więc masę opakowań wielomateriałowych z podziałem na poszczególne ich rodzaje według materiału przeważającego. Podajemy wymagane poziomy odzysku i recyklingu oraz masy opakowań poddanych odzyskowi i recyklingowi masy opakowań. Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu podajemy z dokładnością 0,01%

 

TABELA 4.3

Informacja o masie opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz osiągniętym poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach

Tabelę 4.3 wypełnia podmiot wprowadzający produkty będące środkami niebezpiecznymi lub organizacja samorządu gospodarczego. Tabelę należy wypełnić oddzielnie dla opakowań po środkach niebezpiecznych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin. Jeżeli podmiot wprowadza do obrotu zarówno produkty będące środkami niebezpiecznymi oraz opakowania po środkach niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin należy wypełnić dwie takie tabele, a w jednej z nich zaznaczyć symbolem X, gdy ta tabela będzie dotyczyła opakowań środków niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.

Pozostałe informacje podaje się w sposób analogiczny jak w tabelach 4.1 i 4.2.

TAABELA 4.4

Informacja i masie opakowań wielomateriałowych, w których zostały wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne, masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów po tych opakowaniach oraz osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów po tych opakowaniach.

Tabelę 4.4 wypełnia podmiot wprowadzający produkty będące środkami niebezpiecznymi, w opakowaniach wielomateriałowch lub organizacja samorządu gospodarczego. Tabelę tę w zakresie mas wprowadzonych do obrotu opakowań oraz poziomach odzysku i recyklingu wypełnia się identycznie jak tabele 4.1, 4.2 i 4.3 z tą różnicą, że dane te dotyczą opakowań wielomateriałowych (do tabeli wprowadza się według materiału przeważającego).

TABELA 5.1

Informacja o masie i rodzaju odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi w kraju, w tym termicznemu przekształceniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii.

Tabelę tę wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach (w tym opakowaniach materiałowych), a także środki niebezpieczne w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego. W przypadku organizacji odzysku w tabeli tej powinno się znaleźć zbiorcze zestawienie wszystkich podmiotów, od których przejęła obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu.

Tabela 5.2

Informacja o masie i rodzaju odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi poza terytorium kraju, w tym termicznym przekształceniu w spalarniach i współspalarniach odpadów z odzyskiem energii

Tabelę 5.2 wypełnia przedsiębiorąca wprowadzający produkty w opakowaniach (w tym opakowania wielomateriałowe) a także środki niebezpieczne w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego. W przypadku organizacji odzysku w tabeli tej powinno się znaleźć zbiorcze zestawienie wszystkich podmiotów, od których przejęła obowiązki w zakresie odzysku i recyklingu.

Poszczególne wiersze i kolumny należy wypełnić zgodnie z instrukcją podaną poniżej tabeli. Ważnym jest aby łączna masa odpadów poddanych odzyskowi w kolumnie 9 w tabelach 5.1 i 5.2 musi odpowiadać masie odpadów poddanych łącznie odzyskowi ogółem podanej w tabeli 4.1 oraz odzyskowi podanej w tabeli 4.2, 4.3 i 4.4 składanego sprawozdania.

TABELA 6

Informacja o wysokości należnej opłaty produktowej

Tabelę 6 Wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniu, organizacji odzysku opakowań lub organizacja samorządu gospodarczego. W przypadku organizacji odzysku opakowań sporządzana jest zbiorcza tabela obejmująca dane wszystkich podmiotów, które zleciły organizacji odzysku opakowań przejęcie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Opłatę produktową oblicza się w przypadku nie osiągnięcia ustalonych minimalnych poziomów recyklingu i odzysku. Opłata produktowa jest sumą opłat:

 • dla odzysku ogółem,
 • dla recyklingu ogółem,
 • dla recyklingu policzonego oddzielnie dla każdego rodzaju materiału, z którego wykonane zostało opakowanie,
 • recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.

Do obliczeń przyjmuje się wartości docelowych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych opublikowanych w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Wyliczone kwoty cząstkowe podaje się bez zaokrągleń, natomiast łączną sumę opłaty produktowej należy podać z dokładnością do pełnych złotych (zaokrągloną zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa).

TABELA 7.1

Informacja o sposobie wykonania przez wprowadzającego produkty w opakowaniach obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszty.

Tabelę tą wypełnia wprowadzający produkty w opakowaniach, który samodzielnie wykonuje obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. W tabeli tej trzeba wskazać wyliczone środki na kampanie edukacyjne. Na kampanie edukacyjne przeznacza się minimum 2% wartości netto opakowań wprowadzanych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym (jeżeli sprawozdanie składamy za rok 2019, rokiem poprzedzającym jest rok 2018). Wyliczona kwoty nie zaokrągla się do pełnych złotych, wpisujemy dokładnie taką kwotę jaka została wyliczona.

W tabeli tej informujemy również czy wyliczone środki zostały przeznaczone na publiczne kampanie edukacyjne we własnym zakresie czy zostały przekazane na rachunek marszałka województwa. Jeżeli środki te zostały przeznaczone we własnym zakresie to musimy poinformować w jaki sposób zostały wykorzystane te środki. Trzeba opisać przeprowadzone publiczne kampanie edukacyjne. W przypadku przekazania środków na kampanie edukacyjne na rachunek marszałka województwa – nie wypełnia się tej pozycji.

TABELA 7.2.

Informacja o sposobie wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych i poniesione na ten cel koszty

Tabelę 7.2 wypełnia organizacja odzysku opakowań, która sporządza zbiorcze zestawienie obejmujące dane wszystkich podmiotów, które zleciły jej wykonanie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Na publiczne kampanie edukacyjne organizacja odzysku opakowań powinna przeznaczyć co najmniej 5% przychodów jakie uzyskała w poprzednim roku kalendarzowymi z przejęcia obowiązków odzysku i recyklingu.

TABELA 8

Wykaz przedsiębiorców, od których organizacja odzysku opakowań przejęła obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Tabelę 8 wypełnia organizacja odzysku opakowań. W tabeli tej organizacja musi przedstawić zbiorcze zestawienie wszystkich przedsiębiorców, od których przejęła obowiązku odzysku i recyklingu. Dla każdego z przedsiębiorców musza być uzupełnione dane takie jak imię i nazwisko lub nazwa, nr rejestrowy BDO, REGON i NIP (o ile zostały nadane). Dla każdego z przedsiębiorców organizacja musi również określić w jakim zakresie dla danego przedsiębiorcy sporządza sprawozdanie, czy dotyczy ono:

 • masy opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu produkty, masy odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu, wysokości należnej opłaty produktowej;
 • masy wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań oraz wywiezionych za granicę opakowań (w tym: wielokrotnego użytku, wraz z informacjami o przestrzeganiu ograniczeń oraz toksyczności lub zagrożeń ze strony materiałów opakowaniowych lub składników stosowanych do produkcji);
 • sprawozdania w zakresie informacji o sposobie wykonywania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

TABELA 9

Wykaz posiadaczy odpadów, którym organizacja odzysku opakowań zleciła w roku kalendarzowym, którego dotyczy sprawozdanie, wykonanie czynności określonych w art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Tabelę 9 wypełnia organizacja odzysku opakowań. W tabeli tej organizacja odzysku opakowań musi podać wykaz wszystkich posiadaczy odpadów, którym zleciła wykonanie poszczególnych czynności związanych z gospodarowaniem odpadami. Dla każdego z przedsiębiorców oddzielnie należy wprowadzić informacje dotyczące danych podmiotu, oraz kod i rodzaj odpadów wraz z zaznaczeniem czynnościami jakie zostały zlecone. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy organizacją odzysku a posiadaczem odpadów, należy podać również okres, na który zawarto tą umowę.

 

 

 

 

 

Termin złożenia sprawozdania

Sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi należy złożyć w terminie do 15 marca roku kolejnego po roku którego dotyczy sprawozdanie. Wyjątkiem jest sprawozdanie, za rok 2019, które powinno być złożone do 30 czerwca 2020 roku.

Jeżeli podmiot zamierza skorzystać z pomocy de minimis (zwolnienie z opłaty) musi do 15 marca tego samego roku złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis oraz formularz z informacjami koniecznych do przedstawienia przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Zwolnienia z opłaty

Przedsiębiorcy, który są zobowiązani do składania sprawozdań o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi mają kilka możliwości zmniejszenia, lub zwolnienia z opłaty produktowej, takimi możliwościami są:

 • pomoc de minimis: korzystając z tego rodzaju pomocy przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni z opłaty produktowej; zwolnienie to dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu na terytorium kraju odpady opakowaniowe o łącznej masie opakowań nie przekraczającej 1 Mg; warunkiem skorzystania z tego rodzaju pomocy jest złożenie do 15 marca odpowiednich dokumentów; formularza z informacjami niezbędnymi do uzyskania pomocy de minimis oraz oświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę w badanym okresie (nieprzekraczalny limit przyznawanej pomocy wynosi 200 000 Euro w okresie 3 lat kalendarzowych, oraz 100 000 Euro dla przedsiębiorstw z sektora drogowego transportu towarów); w przypadku obliczania opłaty produktowej dla przedsiębiorcy korzystającego z pomocy de minimis, wartość tej pomocy odpowiada wartości zwolnienia z opłaty produktowej obliczonej z zastosowaniem maksymalnej stawki opłaty produktowej dla opakowań – stawka ta wynosi 4,5 zł za 1 kg wprowadzonych do obrotu opakowań;
 • przeniesienie obowiązku odzysku i recyklingu oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych: dla firm, które wprowadzają do obrotu duże ilości opakowań jest to korzystny sposób obniżenia kosztów, przeniesienie tego obowiązku musi być wykonane na podstawie podpisanej umowy przedsiębiorcy z organizacją odzysku; różne organizacje posiadają różne stawki opłat i sposoby rozliczania z przedsiębiorcą, jednak scedowanie tych obowiązków i płacenie organizacji za obowiązek odzysku i recyklingu oraz prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych poniesie za sobą zdecydowanie niższe opłaty, niż obliczanie opłaty produktowej wg aktualnych stawek;
 • prowadzenie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych we własnym zakresie: w takim przypadku należy zbierać odpady opakowaniowe takiego samego rodzaju jak opakowania wprowadzane do obrotu, zebrane odpady należy przekazywać firmom recyklingowym, a za przekazane odpady uzyskać dokumenty potwierdzające odzyski i recykling, tzw. DPO i DPR, ewentualnie EDPO i EDPR jeżeli odpady są eksportowane w celu poddania odzyskowi lub recyklingowi.
Korekty

Po złożeniu sprawozdania urząd sprawdzi poprawność wprowadzonych danych, obliczeń oraz spójności ze sprawozdaniem złożonym w roku poprzednim. Jeżeli urząd znajdzie nieprawidłowości, bądź będzie miał uzasadnione podejrzenie wprowadzonych nieprawidłowych danych, wezwie nas do złożenia korekty lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Jeżeli urząd przyjmie sprawozdanie bez uwag nie zawiadomi o tym pisemnie podmiotu składającego sprawozdanie.

Jeżeli podmiot, który złożył już sprawozdanie sam zauważył błędy we wprowadzonych danych może złożyć korektę sprawozdania. Korektę sprawozdania można złożyć w ciągu 5 lat.

Opłaty

Opłaty produktowe oraz przeznaczenie środków na publiczne kampanie edukacyjne wpłaca się wraz ze złożeniem sprawozdania na podane przez urząd do publicznej wiadomości numery kont bankowych. Należy pamiętać, aby kwoty te przelać na dwa różne konta bankowe, z których każde dedykowane jest do wnoszenia konkretnej opłaty.

 

 

Chcesz uniknąć odpowiedzialności karnej z tytułu nie wypełniania obowiązków na Tobie ciążących – zgłoś się do nas, zapytaj a dowiesz się ile jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić.

Jesteś przedsiębiorcą działającym w zakresie gospodarki opakowaniowej, wprowadzasz na rynek opakowania, produkty w opakowaniach lub gospodarujesz odpadami opakowaniowymi? Każda z tych działalności wymaga dopełnienia wielu obowiązku. Chcesz być pewien, że wypełniasz je tak jak należy – skontaktuj się z nami , przeanalizujemy Twoją sytuację, wyjaśnimy wszystkie wątpliwości i uporządkujemy wszelkie formalności.