srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Sprawozdania

Korzystanie ze środowiska|Raporty KOBiZE|Sprawozdania o odpadach|Opakowania|Zużyty sprzęt elektryczny|Baterie i akumulatory

Sprawozdania o odpadach

Kogo dotyczy sprawozdawczość o odpadach ?

Ustawa o odpadach zobowiązuje posiadaczy odpadów do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów – podmioty prowadzące ewidencję odpadów są zobowiązane do składania sprawozdań. Do opracowania rocznych sprawozdań zobligowani są również przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z gospodarowaniem odpadami bądź wydobywaniem odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów, wytwórcy odpadów prowadzący ewidencję, a także sprzedawcy i jednostki biorące udział w obrocie.

W zależności od rodzaju prowadzenia działalności podmioty mogą prowadzić pełną bądź uproszczoną ewidencję odpadów, jednak niezależnie od rodzaju prowadzonej ewidencji, są on zobligowani do składana sprawozdań.

 

Nasza firma prowadzi kompleksowe działania w obszarze obowiązków związanych ze sprawozdawczością w gospodarce odpadami. Przygotowujemy zaległe sprawozdania za poprzednie lata, a od roku 2020 wypełniamy wszelkie obowiązki za pomocą teleinformatycznego rejestru BDO.

Prowadzisz działalność związaną z szeroko pojętą gospodarką odpadami, jesteś zobligowany do składania sprawozdań w tym zakresie – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS. Pomagamy przedsiębiorcom działać zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie.

Kogo nie dotyczy sporządzanie sprawozdań o odpadach ?

Niżej wymienione podmioty z uwagi na fakt, że nie są zobligowane do prowadzenia ewidencji odpadów, nie dotyczy ich również obowiązek sprawozdawczy. Tymi podmiotami są:

 1. wytwórcy:
  • odpadów komunalnych,
  • odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, o ile zostały one przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
  • będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75ha,
 2. osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nie będących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,
 3. podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady jako tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów (tj. zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo –  wychowawczych, urzędach i instytucjach),
 4. podmiotów zwolnionych z tego obowiązku na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Sprawozdawczość odpadowa po 1 stycznia 2020 r.

Sprawozdawczość za rok 2018 była ostatnią składaną Marszałkom województw w wersji papierowej. Nowością w sprawozdawczości za rok 2019 jest fakt, iż od dnia 1 stycznia 2020 r. nie będzie już możliwości składania sprawozdania, jak to było dotychczas, w wersji papierowej. Zarówno sprawozdawczość jaki i ewidencja odpadów będzie prowadzona za pomocą odpowiedniego modułu w rejestrze BDO. Dlatego też funkcjonujące do tej pory wzory formularzy sprawozdawczych przestaną obowiązywać. Jednak dane do złożenia sprawozdania za rok 2019 powinniśmy pozyskać z prowadzonej do tej pory ewidencji w wersji papierowej za pomocą kart przekazania odpadów (KPO) oraz kart ewidencji odpadów (DPO).

Jak złożyć sprawozdanie o odpadach ?

Rzeczą niezbędną do złożenie sprawozdania z zakresu gospodarki odpadowej jest posiadanie aktualnego wpisu do rejestru BDO czyli do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Podmiot, który złożył wniosek rejestracyjny otrzymał indywidualny numer rejestrowy. Każdy podmiot otrzymał również indywidualne dane dostępowe do rejestru. Przystępując do złożenia sprawozdania należy zalogować się na stronie bdo.mos.gov.pl za pomocą profilu zaufanego, przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu.

Po zalogowaniu należy rozwinąć menu po lewej stronie i przejść do zakładki sprawozdawczość. W odpowiednich polach należy wpisać dane o kodach, rodzajach oraz masie odpadów, które podlegają sprawozdawczości. Wypełnienie sprawozdania nie wymaga drukowania, podpisywania ani wysyłania sprawozdania do urzędu Marszałkowskiego. BDO jest rejestrem podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa.

 

 

Kary

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny (art. 180 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Kto wbrew obowiązkowi nie sporządza rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami i nie przekazuje ich w terminie do właściwego marszałka województwa podlega karze grzywny (art. 180a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

W przypadku błędów w przedłożonych dokumentach, marszałek województwa zobowiązuje do korekty – gdy to nie zostanie spełnione, to jest równoważne z tym, że podmiot w ogóle nie przedstawił zbiorczego zestawienia danych.

 

Zmiany… i co dalej z ewidencją ?

Mimo uruchomienia kolejnego modułu bazy BDO, obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów jako takiej nie został zniesiony – zmieni się jedynie forma jej prowadzenia. Od dnia 1 stycznia 2020 roku sprawozdawczość będzie mogła być prowadzona tylko i wyłącznie za pośrednictwem bazy BDO. Zasady dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji bądź jego braku, jak również rodzaj prowadzonej ewidencji (pełna lub uproszczona) pozostają bez zmian.

Ujednolicenie jednostek w dokumentacji 

Jednostka masy obowiązująca w dokumentach ewidencji oraz w zbiorczych zestawieniach to Mg czyli tona.

Przelicznik jednostek:

 • 1 Mg = 1 tona = 1000 kg
 • 0,100 Mg = 100 kg
 • 0,010 Mg = 10 kg
 • 0,001 Mg = 1 kg

Terminy złożenia sprawozdań

 • Podmioty są zobowiązane do opracowania sprawozdań i składają je do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów (art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).
 • Termin składania sprawozdań za rok 2019 upływa 30 czerwca 2020 roku!

 

Chcesz uniknąć odpowiedzialności karnej z tytułu nie wypełniania obowiązków na Tobie ciążących – zgłoś się do nas, zapytaj a dowiesz się ile jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić.