srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Sprawozdania

Korzystanie ze środowiska|Raporty KOBiZE|Sprawozdania o odpadach|Opakowania|Zużyty sprzęt elektryczny|Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory

Wprowadzenie na rynek nowych baterii i akumulatorów niesie za sobą szereg wymagań i obowiązków. Nie chodzi tu oczywiście o pośredniczenie w sprzedaży (handel detaliczny w sklepie), a wprowadzanie tych produktów pod nazwą własnej marki w kraju. W takim przypadku istnieje obowiązek uzyskania wpisu do rejestru BDO (przed uruchomieniem rejestru BDO, należało uzyskać wpis w rejestrze prowadzonym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). Uzyskanie wpisu musi nastąpić przed rozpoczęciem takiej działalności.

 

Prowadzimy kompleksowe działania związane z wprowadzaniem na rynek baterii i akumulatorów

Nasza firma prowadzi kompleksowe działania w obszarze obowiązków związanych z wprowadzaniem na rynek baterii i akumulatorów, które są wymagane aktualnymi przepisami prawa. Pomagamy przedsiębiorcom uzyskać odpowiedni wpis do rejestru, a następnie wypełniać obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie.
Prowadzisz działalność związaną z wprowadzaniem na rynek baterii i akumulatorów, potrzebujesz pomocy w uregulowaniu wszelkich formalności – ZGŁOŚ SIĘ DO NAS. Pomagamy przedsiębiorcom działać zgodnie z wymaganiami prawa w tym zakresie.

Kogo dotyczy sprawozdawczość?

Sprawozdawczość w zakresie baterii i akumulatorów dotyczy podmiotów:

 • wprowadzających na rynek baterie i akumulatory,
 • zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory,
 • prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów,
 • którzy są sprzedawcami detalicznymi baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych (opłata depozytowa).

W zakresie wprowadzania na rynek baterii i akumulatorów obowiązki sprawozdawcze dotyczą podmiotów, które wprowadzają baterie i akumulatory do obiegu, w tym montują je w sprzęcie lub w pojazdach, znajdujących się po raz pierwszy na terytorium kraju. Wprowadzającym baterie lub akumulatory jest także przedsiębiorca, który importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia baterii lub akumulatorów na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Jakiego rodzaju baterii i akumulatorów dotyczy sprawozdawczość?

Sprawozdawczość dotyczy:

 • wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia, oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów;
 • zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Jakiego rodzaju baterii i akumulatorów używanych  sprawozdawczość nie dotyczy?

Sprawozdawczość nie dotyczy:

 • urządzeń związanych z ochroną podstawowych interesów bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej, broni, amunicji i sprzęcie wojennym, z wyjątkiem produktów, które nie są przeznaczone specjalnie do celów wojskowych;
 • urządzeniach przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

 

 

Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory do obrotu

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu baterie lub akumulatory musi:

 • zorganizować i sfinansować zbieranie, przetwarzaniem recykling i unieszkodliwianie zużytych baterii i akumulatorów;
 • zapewnić właściwe oznakowanie baterii i akumulatorów, tj. symbolem selektywnego zbierania;
 • do produktu dołączyć informację o warunkach i trybie ich zwrotu oraz o zorganizowanych dla nich punktach zbierania;
 • zapewnić na własny koszt ich odbiór – kiedy będą zużyte – od konsumenta, sprzedawcy detalicznego oraz sprzedawcy hurtowego, a także przekazanie ich do przetwarzania i recyklingu;
 • na dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami umieszczać numer rejestrowy BDO;
 • mieć podpisane umowy:
  • z prowadzącym zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatory;
  • ze zbierającym zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
 • prowadzić ewidencję, zawierającą informacje o rodzaju i masie wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów;
 • osiągnąć roczne poziomy zbierania określone w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, wymagany roczny poziom zbierania w 2016 i 2017 roku wynosił 45%, 2018 – 50%, 2019 – 55%, a w 2020 osiągnie 60%;
 • wnosić opłaty produktowe w przypadku nie osiągnięcia wymaganych poziomów zbierania;
 • złożyć do 15 marca każdego roku za poprzedni rok sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów (sprawozdanie nie dotyczy baterii wyeksportowanych);
 • złożyć do 15 marca każdego roku za poprzedni rok sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i akumulatorach przenośnych;
 • złożyć do 15 marca każdego roku za poprzedni rok wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, z którymi ma zawartą umowę;
 • złożyć do 15 marca każdego roku za poprzedni rok sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne;
 • finansować publiczne kampanie edukacyjne (przez jednostki handlowe wprowadzające baterie i akumulatory, w kwocie 3 gr za 1 kg wprowadzonych do obrotu baterii lub akumulatorów);

Koniec roku kalendarzowego to czas kiedy sporządza się rozliczenie wykonania obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania.

Konieczność finansowania publicznych kampanii edukacyjnych nie dotyczy podmiotów, których wysokość środków, które byłby zobowiązany przeznaczyć na publiczne kampanie nie przekracza 10 zł w danym roku kalendarzowym. Zatem finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych nie dotyczy jednostek, które wprowadzają mniej niż 333.34 kg baterii i akumulatorów w danym roku kalendarzowym.

Niektóre z obowiązki podmiotu wprowadzającego baterie i akumulatory może przejąć podmiot pośredniczący, na podstawie podpisanej umowy. Obowiązki, które mogą zastać przejęte dotyczą: sprawozdawczości, rozliczania poziomu odzysku i opłaty produktowej, kampanii edukacyjnej, zawierania umów z zakładami przetwarzania lub punktami zbioru baterii i akumulatorów, a także organizowaniem tych procesów. Podmiotem pośrednim jest organizacja odzysku.

Obowiązki zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory

Do obowiązków przedsiębiorcy zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory należy:

 • złożenie do 15 marca każdego roku za poprzedni rok sprawozdania zawierające informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych przenośnych akumulatorów (w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę;
 • prowadzenie ewidencji i przechowywania jej przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy, ewidencja musi obejmować informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi ma zawartą umowę, oraz ewidencji zaświadczeń;
 • wydawanie zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach i/lub akumulatorach wprowadzającemu baterie lub akumulatory, z którym ma zawartą umowę, lub podmiotowi pośredniczącemu, z którym ma zawartą umowę, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy;

Obowiązki prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużyte akumulatory

Do obowiązku przedsiębiorcy prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów należy:

 • złożenie do 15 marca każdego roku za poprzedni rok sprawozdania zawierającego informacje o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów; rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów; osiągniętych poziomach recyklingu;
 • złożenie do 30 kwietnia każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy sprawozdania w zakresie:
  • wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych;
  • wydajności recyklingu dla baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych;
  • wydajności recyklingu dla innych baterii i akumulatorów.
Obowiązki sprzedawców detalicznych baterii kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych (opłata depozytowa)

Do obowiązku sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów kwasowo-ołowiowych należy:

 • pobranie od kupującego niebędącego przedsiębiorcą opłaty depozytowej oraz potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;
 • złożenie do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej;
 • przekazanie do 15 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy (w którym nastąpiło pobranie opłaty) nieodebranej opłaty depozytowej na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę sprzedawcy

Stawka opłaty depozytowej wynosi 30 zł za sztukę baterii samochodowej lub akumulatora samochodowego. Opłaty depozytowej nie pobiera sprzedawca baterii lub akumulatorów przemysłowych. Powyższy obowiązek nie dotyczy sprzedawcy detalicznego baterii i akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych udostępnianych, jako przynależność albo część składowa innych urządzeń.

 

Symbol selektywnego zbierania

Wzór oznakowania baterii i akumulatorów symbolem selektywnego zbierania powinien zajmować co najmniej 3% największej powierzchni bocznej baterii lub akumulatora lub zestawu, osiągając maksymalne wymiary 5×5 cm. W przypadku ogniw cylindrycznych symbol ten powinien zajmować co najmniej 1,5% powierzchni baterii lub akumulatora, osiągając maksymalne wymiary 5×5 cm.

W przypadku gdy wielkość baterii lub akumulatora lub zestawu jest taka, że symbol byłby mniejszy niż 0,5×0,5 cm, baterii i akumulatora lub zestawu nie oznacza się, a na opakowaniu umieszcza się symbol o wymiarze co najmniej 1×1 cm.

Odpowiedzialność karna

Za brak prowadzenia ewidencji odpadów lub prowadzenie jej w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny. Administracyjną karę pieniężną wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

Kto nie przedkłada marszałkowi województwa sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej, składa ją nieterminowo lub składa sprawozdanie nierzetelnie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 do 1000 zł.