srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Pozwolenia

Pozwolenia zintegrowane|Decyzje środowiskowe|Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne|Gospodarka odpadami|Zgłoszenia instalacji|Wprowadzanie gazów lub pyłów

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane jest obligatoryjnie wymagane w przypadku, gdy prowadzenie instalacji może spowodować „znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (mówi o tym art. 201 Prawa ochrony środowiska). Dokładna lista takich przedsięwzięć została określona w rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości. Wyjątek stanowią instalacje lub ich części stosowane wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych.
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego zwalnia prowadzącego instalację z konieczności pozyskiwania odrębnych decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów, czy też pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Pozwolenie zintegrowane należy uzyskać przed planowanym rozpoczęciem korzystania z instalacji.

Wszystkie instalacje położone na terenie jednego zakładu obejmuje się jednym pozwoleniem zintegrowanym. Jednak, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, dla każdej instalacji może zostać wydane odrębne pozwolenie.
Pozwoleniem zintegrowanym mogą zostać objęte również instalacje nie objęte wymogiem uzyskania takiego pozwolenia, jednak muszą one znajdować się na terenie tego samego zakładu co instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

 

Nasza firma prowadzi kompleksowe postępowania w obszarze uzyskiwania bądź zmiany pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 181 Prawa ochrony środowiska, dla instalacji określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Pozwolenia zintegrowane są obligatoryjne dla instalacji w następujących gałęziach przemysłu:

Energia i paliwa - pozwolenie zintegrowane

Wytwarzanie energii i paliw

Produkcja i obróbka metali - pozwolenie zintegrowane

Produkcja i obróbka metali

Przemysł mineralny - pozwolenie zintegrowane

Przemysł mineralny

Przemysł chemiczny - pozwolenie zintegrowane

Przemysł chemiczny

Gospodarka odpadami - pozwolenie zintegrowane

Gospodarka odpadami

Przemysł papierniczy - pozwolenie zintegrowane

Produkcja papieru, płyt wiórowych, pilśniowych

Ubojnia zwierząt - pozwolenie zintegrowane

Ubojnia zwierząt, mleczarnie, rzeźnie

Hodowla drobiu - pozwolenie zintegrowane

Chów lub hodowla drobiu lub świń

Najlepsza Dostępna Technika (BAT)

Podstawową płaszczyzną technologiczną, która musi być uwzględniana m. in. w pozwoleniach zintegrowanych jest tzw. Najlepsza Dostępna Technika (Best Available Technique – BAT). BAT została zdefiniowana w art. 2 pkt 11 Dyrektywy Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli:

 • najlepsze dostępne techniki” to najefektywniejszy i najbardziej nowoczesny stopień rozwoju danej działalności i metod jej prowadzenia, wskazujący na praktyczną możliwość zastosowania danych technik do zapewnienia, co do zasady podstaw dla określania granicznych wartości emisji ustalonych w celu zapobiegania i, tam gdzie to nie jest w praktyce możliwe, w celu generalnego obniżenia emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość
 • techniki” obejmują zarówno zastosowaną technologię, jak i sposób, w jaki instalacja została zaprojektowana, zbudowana, jest utrzymywana, eksploatowana i wycofana z eksploatacji,
 • dostępne” techniki oznacza techniki, opracowane w stopniu pozwalającym na wprowadzenie ich do odnośnego sektora przemysłowego, na warunkach ekonomicznie i technicznie uzasadnionych, przy uwzględnieniu kosztów i korzyści, niezależnie od tego czy techniki te są czy też nie są wykorzystywane i opracowywane w danym państwie członkowskim, o ile są one rozsądnie dostępne dla danego podmiotu,

Zgodnie z w/w Dyrektywą standard BAT służyć ma określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych działających w granicach UE. Nie jest natomiast koniecznie, aby określony był rodzaj urządzenia, czy konkretna technologia.

Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń (IPPC)

Celem jest raczej zaproponowanie limitów emisyjnych, które odzwierciedlają właściwe proporcje pomiędzy kosztami i korzyściami. Szczegółowe wytyczne opisujące Najlepsze Dostępne Techniki opracowywane już są przez Europejskie Biuro IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control – Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń IPPC) w Sewilli. Są to kompleksowe dokumenty analizujące wielostronne aspekty techniczne. Dokumenty referencyjne BAT dają podstawę do sporządzania wniosków o wydanie m. in. zintegrowanego pozwolenia.

Na podstawie BAT określane są limity emisyjne, które muszą brać pod uwagę techniczną charakterystykę instalacji, jej lokalizację geograficzną i lokalne warunki środowiskowe. Wielkości limitów emisyjnych określane w pozwoleniu muszą dotyczyć tych zanieczyszczeń, które zakład będzie prawdopodobnie odprowadzał w znacznych ilościach, a szczególności zanieczyszczeń priorytetowych wymienionych w Aneksie III do Dyrektywy.

Takie podejście daje m. in. polskiemu ustawodawcy i organom wydającym pozwolenia pewną swobodę w podejmowaniu decyzji o tym, jakie czynniki należy uwzględniać w pozwoleniu. Może jednak okazać się konieczne określenie wytycznych dotyczących sposobu uwzględniania charakterystyki technicznej, czynników geograficznych i środowiskowych, w celu zapewnienia spójności procesu podejmowania decyzji na terenie całego kraju.

Przedmiotowa Dyrektywa została implementowana w całości przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Odstępstwa

Jeżeli urząd stwierdzi, że osiągnięcie granicznych wielkości emisyjnych doprowadzi do nieproporcjonalne wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska – może, w drodze wyjątku – w pozwoleniu zintegrowanym zezwolić na odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych. Jednak warunkiem będzie fakt, iż nie zostaną przekroczone standardy emisyjne, czyli dopuszczalne wielkości emisji. Zgoda na ewentualne odstępstwo od granicznych wielkości emisyjnych, będzie wydana po szczegółowej analizie przez urząd, całej instalacji, jej parametrów, położenia geograficznego, warunków środowiskowych oraz innych elementów mających wpływ na funkcjonowanie instalacji i ochronę środowiska.

 

Ponieważ ten rodzaj pozwolenia niejako zastępuje cztery inne decyzje, wniosek o wydanie takiego pozwolenia (w zależności od rodzaju i zakresu działania instalacji) musi spełniać wymagania określone dla każdego z wniosków oddzielnie, a dotyczących:

 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
 • pozwolenia na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza;
 • pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi;
 • pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód;

oraz elementy wymienione w art. 184 oraz art. 208 Prawa Ochrony Środowiska. Jeżeli wnioskodawca wnosi o odstępstwa od granicznych wielkości emisyjnych wniosek powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie proponowanych wielkości.

Komplet dokumentów
 1. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy  pakiet zawiera:
  • dwa egzemplarze wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego (art. 208 ust. 5 ustawy POŚ),
  • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (art. 184 ust. 4 pkt 1 ustawy POŚ),
  • dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej (art. 208 ust. 6 pkt 1 ustawy POŚ),
  • zapis wniosku (wraz z załącznikami) w wersji elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (art. 208 ust. 6 pkt 2 ustawy POŚ).
 2. W określonych w ustawie POŚ przypadkach do wniosku należy załączyć także:
  • kopię wniosku o wydanie decyzji albo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jeżeli została wydana (art. 184 ust 4 pkt 4 ustawy POŚ),
  • kopię programu zapobiegania awariom, o którym mowa w art. 251ustawy POŚ lub kopię raportu o bezpieczeństwie, o którym mowa w art. 253 ustawy POŚ, jeżeli były opracowane (art. 208 ust. 6 pkt 3 ustawy POŚ),
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym konieczne jest utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, w przypadku gdy prowadzący instalację ubiega się o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego pomimo niedotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu (art. 208 ust. 8 ustawy POŚ).
 3. W przypadku sporządzania wniosku, który spełnia wymagania dla operatu wodnoprawnego, do wniosku należy dołączyć część graficzną:
  • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu (art. 132 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo wodne),
  • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wody płynącej w zasięgu oddziaływania tych urządzeń (art. 132 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne),
  • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych (art. 132 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo wodne),
  • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych (art. 132 ust. 3 pkt 4 ustawy Prawo wodne),
  • dokumentację hydrogeologiczną (w przypadku poboru wody) (art. 132 ust. 2b ustawy Prawo wodne).

Część graficzną operatu wodnoprawnego należy dołączyć w postaci plików typu wektorowego lub rastrowego (art. 132 ust. 1a ustawy Prawo wodne).

Etap 1

Po złożeniu wniosku, pierwszym podjętym przez urząd działaniem będzie weryfikacja jego kompletności. Jeśli zostaną stwierdzone braki we wniosku, np. brak dołączonych wszystkich dokumentów – urząd wezwie do ich usunięcia. Na uzupełnienie braków formalnych wnioskodawca ma 7 dni, jeżeli nie zostaną one uzupełnione – urząd pozostawi sprawę bez rozpatrzenia.

W przypadku braku opłaty za pełnomocnictwo, procedura nie zostanie wstrzymana. Wnioskodawca otrzyma informację o terminie w jakim ma dokonać wpłatę, w przypadku jej braku urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Etap 2

Jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia zintegrowanego dla nowej instalacji lub wydania pozwolenia z odstępstwem od granicznych wielkości emisyjnych urząd poda do publicznej wiadomości informację o planowanym przedsięwzięciu. Społeczeństwo, a także organizacje ekologiczne będą mogą wnosić swoje uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli organizacje ekologiczne wnoszą uwagi bądź wnioski, muszą to być organizacje, które prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska przez minimum 12 miesięcy przed dniem rozpoczęcia postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego.

Etap 3

Urząd ustali i zawiadomi strony postępowania. Stronami postępowania oprócz wnioskodawcy oraz urzędu wydającego pozwolenie zintegrowane mogą być inne podmioty prowadzące instalację lub np. podmioty posiadające prawa właścicielskie do wód publicznych.

Jeżeli liczba stron postępowania przekroczy 20, zostanie zastosowany art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, tzn. urząd zawiadomi strony o swoich decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenie albo poprzez internetowy Biuletyn Informacji Publicznej. Zawiadomieniem w tym trybie może być np. wywieszenie informacji w budynku urzędu lub opublikowanie ogłoszenie na stronach internetowych urzędu. Po 14 dniach od publikacji obwieszczenia uznaje się, że strony zostały poinformowane.

Etap 4

Etap ten zostanie przeprowadzony, jeżeli wnioskowana instalacja może znacząco oddziaływać na środowisko innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej (zachodzi tzw. możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko). Jeżeli taka sytuacja będzie zachodzić, urząd wyda postanowienie w sprawie przeprowadzenia postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania pochodzące z terytorium Polski. Koniecznym będzie na tym etapie przygotowanie dodatkowej dokumentacji w języku Państwa, na którego terytorium może oddziaływać instalacja.

Etap 5

Możliwym jest też, że urząd ustanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku. Taka sytuacja może mieć miejsce jeśli instalacja może znacznie pogorszyć stan środowiska. Eksploatację instalacji będzie można rozpocząć dopiero po wniesieniu zabezpieczenia. Wysokość roszczenia ustali urząd w uzgodnieniu z Regionalną dyrekcją ochrony środowiska. Uzgodnienie zostanie wydane w formie postanowienie, na które można złożyć zażalenie. Rozpoczęcie eksploatacji instalacji można rozpocząć dopiero po wniesieniu zabezpieczenia.

Etap 6

Jeżeli wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dotyczy instalacji położonej na obszarze, na którym zostały przekroczone standardy jakości powietrza, może być koniecznym przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego. W takiej sytuacji aby uzyskać pozwolenie zintegrowane należy wcześniej uzyskać zgodę prowadzących inne instalacje na dokonanie przez nich odpowiedniej redukcji i ilości wprowadzanych zanieczyszczeń. Uzyskanie tej zgody zależy od woli prowadzących inne instalacje. Jeżeli uda się uzyskać taką zgodę, należy ją dołączyć do wniosku o przeprowadzenie postępowania kompensacyjnego, który należy złożyć do urzędu, zajmującego się ochroną środowiska na terenie, na którym znajdują się instalacje. Do wniosku tego należy złożyć również wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Etap 7

Jeżeli wniosek spełniał wszystkie wymagania, zostanie wydane pozwolenie zintegrowane. W pozwoleniu zostaną określone dopuszczalne wielkości emisji gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, zostaną określone warunki wytwarzania i sposoby postępowania z odpadami. Jeżeli instalacja pobiera wody podziemne lub powierzchniowe wyłącznie na potrzeby tej instalacji to w pozwoleniu zostaną ustalone warunki poboru tych wód.

Jest też możliwym, że decyzja taka nie zostanie wydana, np. w przypadku gdy oddziaływanie instalacji może powodować znaczne pogorszenie stanu środowiska, zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, zastosowana technologia nie spełnia odpowiednich wymagań, eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych, instalacja nie spełnia wymagań BAT, itp. Odmowa udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zostanie wydana w formie decyzji.

STRESZCZENIE

(w języku niespecjalistycznym)

CZĘŚĆ FORMALNA WNIOSKU
 1. Informacje ogólne o wnioskodawcy.
 2. Informacje ogólne o instalacji/instalacjach objętych niniejszym wnioskiem.
 3. Oświadczenia Wnioskodawcy.
 4. Dokumenty źródłowe.
CZĘŚĆ OPERACYJNA WNIOSKU
 1. Informacje ogólne o przedmiocie wniosku.
  1. Zakres wniosku.
  2. Profil działalności.
  3. Charakterystyka wykorzystywanych instalacji.
  4. Możliwe warianty funkcjonowania instalacji i urządzeń.
  5. Ocena stanu technicznego instalacji.
  6. Elementy zarządzania środowiskowego.
 2. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
  1. Ogólne informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem.
  2. Źródła emisji pyłów i gazów, wielkość emisji oraz miejsca i warunki wprowadzania pyłów i gazów do środowiska (aktualne i proponowane).
   • Źródła emisji i miejsca emisji oraz sposób wyznaczania emisji.
   • Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w trakcie normalnej eksploatacji instalacji – w różnych wariantach.
   • Rodzaje zanieczyszczeń i wielkość emisji w warunkach odbiegających od normalnych.
   • Emisja roczna.
  3. Określenie wymagań emisyjnych.
   • Standardy emisyjne i graniczne wielkości emisyjne.
   • Podsumowanie wymagań emisyjnych.
  4. Oddziaływanie na środowisko.
   • Metodyka prognozowania i oceny oddziaływania na środowisko.
   • Warunki środowiskowe i meteorologiczne.
   • Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza (modelowanie poziomów substancji w powietrzu) wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników.
  5. Monitoring i pomiary.
   • Wyniki monitoringu i pomiarów.
   • Proponowany monitoring procesów technologicznych.
   • Proponowany monitoring ilości pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza.
   • Proponowany monitoring stanu środowiska.
  6. Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie emisji.
   • Najlepsze dostępne techniki.
   • Zapobieganie i ograniczanie emisji.
  7. Proponowane warunki pozwolenia.
 3. Prognozowane ilości wykorzystywanej wody.
  1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście zużycia wody.
  2. Prognozowane ilości wykorzystywanej wody.
  3. Najlepsze dostępne techniki oraz zapobieganie i ograniczanie zużycia wody.
   • Najlepsze dostępne techniki.
   • Zapobieganie i ograniczanie zużycia wody.
 4. Pobór wody ze środowiska.
  1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście zużycia wody.
  2. Zestawienie ujęć wód podziemnych i wód powierzchniowych.
  3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód.
   • Określenie wielkości poboru wody.
   • Informacje o przeznaczeniu pobieranej wody.
  4. Oddziaływanie na środowisko.
   • Charakterystyka wód objętych pozwoleniem zintegrowanym.
   • Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.
   • Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.
   • Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania pozwolenia zintegrowanego w zakresie poboru wody.
   • Analiza oddziaływania poboru wody na środowisko.
  5. Monitoring i wyniki pomiarów.
   • Sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody w stanie surowym.
   • Sposób i zakres prowadzenia pomiarów jakości pobieranej wody w stanie surowym.
   • Monitorowanie cieku w celu obserwacji warunków związanych z ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego.
   • Wyniki prowadzonych pomiarów ilości i jakości pobieranej wody.
   • Monitoring procesów technologicznych, w tym monitoring zużycia wody.
  6. Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie zużycia wody.
   • Najlepsze dostępne techniki.
   • Zapobieganie i ograniczanie zużycia wody.
  7. Proponowane warunki pozwolenia.
 5. Wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów.
  1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście odprowadzania ścieków.
  2. Ilość, stan i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
   • Proponowana ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
   • Stan i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.
  3. Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie emisji.
   1. Najlepsze dostępne techniki.
   2. Zapobieganie i ograniczanie emisji.
  4. Proponowane warunki pozwolenia.
 6. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.
  1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście odprowadzania ścieków.
  2. Instalacje i urządzenia wodne służące do gromadzenia, oczyszczania oraz odprowadzania ścieków.
  3. Cel i zakres wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
  4. Charakterystyka strumieni ścieków i miejsc odprowadzania ścieków do środowiska.
   • Źródła i strumienie ścieków.
   • Rodzaje zanieczyszczeń w ściekach oraz inne charakterystyczne parametry ścieków.
   • Charakterystyka ścieków na wylocie do środowiska.
   • Wymagania emisyjne dla ścieków na wylocie.
  5. Analiza wariantów pracy instalacji.
  6. Oddziaływanie na środowisko.
   • Charakterystyka wód objętych pozwoleniem.
   • Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód.
   • Obowiązki ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.
   • Ustalenia programów i planów, które mogą warunkować możliwość wydania pozwolenia zintegrowanego w zakresie wprowadzania ścieków do środowiska.
   • Analiza oddziaływania na środowisko wynikającego z wprowadzania ścieków.
   • Oddziaływanie transgraniczne
  7. Monitoring i wyniki pomiarów.
   • Sposób i zakres prowadzenia monitoringu ilości, stanu i składu ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi.
   • Wyniki pomiarów ilości, stanu i składu ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi.
   • Monitoring procesów technologicznych.
   • Monitoring stanu środowiska.
  8. Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie emisji.
   1. Najlepsze dostępne techniki.
   2. Zapobieganie i ograniczanie emisji.
  9. Proponowane warunki pozwolenia.
 7. Gospodarka odpadami.
  1. Dodatkowe informacje o instalacji i jej funkcjonowaniu w kontekście gospodarki odpadami.
  2. Wytwarzanie odpadów.
   • Rodzaje i masa odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.
   • Dalszy sposób gospodarowania odpadami.
  3. Proponowane procedury monitorowania.
   • Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych.
   • Proponowane procedury monitorowania odpadów.
   • Proponowane procedury monitorowania stanu środowiska.
  4. Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.
   • Najlepsze dostępne techniki.
   • Zapobieganie i ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.
  5. Proponowane warunki pozwolenia.
 8. Emitowanie hałasu.
  1. Źródła hałasu wraz z rozkładem czasu ich pracy i sposoby zapobiegania lub ograniczania emisji hałasu.
  2. Wielkość emisji hałasu.
  3. Proponowane procedury pomiarów.
  4. Najlepsze dostępne techniki i zapobieganie oraz ograniczanie emisji.
   • Najlepsze dostępne techniki.
   • Zapobieganie oraz ograniczanie emisji hałasu.
  5. Proponowane warunki pozwolenia.
 9. Zapobieganie występowaniu i ograniczanie skutków awarii.
  1. Poważne awarie przemysłowe.
   • Substancje niebezpieczne występujące na terenie zakładu.
   • Klasyfikacja zakładu jako zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
   • Zidentyfikowane potencjalne poważne awarie przemysłowe.
   • Proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii.
  2. Inne sytuacje awaryjne mogące skutkować zanieczyszczeniem środowiska.
   • Zidentyfikowane potencjalne sytuacje awaryjne.
   • Proponowane sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii.
  3. Najlepsze dostępne techniki.
   • Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF.
   • Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań.
 10. Efektywność energetyczna.
  1. Źródła i zużycie energii.
  2. Proponowane procedury monitorowania zużycia energii.
  3. Najlepsze dostępne techniki w odniesieniu do efektywności energetycznej.
   • Odniesienie do konkluzji BAT / dokumentów BREF.
   • Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań.
   • Inne działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
 11. Oddziaływanie na środowisko jako całość.
  1. Dotrzymywanie standardów jakości środowiska.
  2. Oddziaływanie na środowisko jako całość i metody ochrony środowiska.
   • Zanieczyszczenie gleby, ziemi lub wód gruntowych.
   • Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.
  3. Najlepsze dostępne techniki.
   • Odniesienie do konkluzji BAT lub dokumentów BREF.
   • Uzasadnienie dla wybranych rozwiązań.
  4. Zależności międzykomponentowe.
 12. Likwidacja instalacji.
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU
Instalacje do wytwarzania energii i paliw
 1. Do spalania paliw (wszelkie stałe, płynne lub gazowe materiały palne) o nominalnej mocy (ilość energii wprowadzonej w paliwie w jednostce czasu przy nominalnym obciążeniu instalacji) nie mniejszej niż 50 MW.
 2. Do rafinacji ropy naftowej lub gazu.
 3. Do produkcji koksu.
 4. Do zgazowania lub upłynniania:
  • węgla,
  • paliw innych niż wymienione powyżej, o całkowitej nominalnej mocy nie mniejszej niż 20 MW.
Instalacje do produkcji i obróbki metali
 1. Do prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej.
 2. Do produkcji surówki żelaza lub stali surowej, pierwotny lub wtórny wytop, łącznie z ciągłym odlewaniem stali o zdolności produkcyjnej (największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.) ponad 2,5 tony na godzinę.
 3. Do obróbki stali lub stopów żelaza:
  • przez walcowanie na gorąco o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton stali na godzinę,
  • kuźnie z młotami o energii przekraczającej 50 kJ na młot, gdzie stosowana łączna moc cieplna przekracza 20 MW,
  • do nakładania powłok metalicznych z wsadem przekraczającym 2 tony wyrobów stalowych na godzinę,
  • do odlewania stali lub stopów żelaza o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę,
  • do produkcji metali nieżelaznych z rud metali, koncentratów lub surowców wtórnych w wyniku procesów metalurgicznych, chemicznych lub elektrolitycznych,
  • do topienia, łącznie ze stapianiem, metali nieżelaznych, w tym produktów z odzysku, lub odlewania metali nieżelaznych, o zdolności produkcyjnej przekraczającej 4 tony wytopu na dobę dla ołowiu i kadmu lub 20 ton wytopu na dobę dla pozostałych metali,
  • do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m³.
Instalacje w przemyśle mineralnym
 1. Do produkcji:
  • klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,
  • wapna w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,
  • tlenku magnezu w piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę,
 2. Do wytwarzania produktów z azbestu lub produktów zawierających azbest.
 3. Do produkcji szkła, w tym włókna szklanego, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę.
 4. Do wytapiania substancji mineralnych, w tym produkcji włókien mineralnych, o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton wytopu na dobę.
Instalacje w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych
 1. Organicznych substancji chemicznych:
  • węglowodorów,
  • pochodnych węglowodorów, zawierających tlen, takich jak: alkohole, aldehydy, ketony, kwasy karboksylowe, estry, sole kwasów karboksylowych, etery, nadtlenki, żywice epoksydowe,
  • pochodnych węglowodorów, zawierających azot, takich jak: aminy, amidy, nitrozwiązki lub azotany, nitryle, cyjaniany, izocyjanki,
  • pochodnych węglowodorów, zawierających fosfor,
  • pochodnych węglowodorów, zawierających siarkę,
  • pochodnych węglowodorów, zawierających fluorowce,
  • związków metaloorganicznych,
  • tworzyw sztucznych, takich jak: polimery, syntetyczne włókna polimerowe i włókna oparte na celulozie,
  • kauczuków syntetycznych,
  • barwników i pigmentów,
  • środków powierzchniowo czynnych,
 2. Nieorganicznych substancji chemicznych:
  • gazów, takich jak: amoniak, chlor lub chlorowodór, fluor lub fluorowodór, tlenki węgla, związki siarki, tlenki azotu, wodór, chlorek karbonylu,
  • kwasów, takich jak: chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe,
  • zasad, takich jak: wodorotlenek amonu, wodorotlenek potasu, wodorotlenek sodu,
  • soli, takich jak: chlorek amonu, chloran potasu, węglan potasu, węglan sodu, nadborany, azotan srebra,
  • niemetali, tlenków metali lub innych związków nieorganicznych: krzemu, węglika wapnia, węglika krzemu.
 3. Nawozów prostych lub złożonych na bazie fosforu, azotu lub potasu.
 4. Środków ochrony roślin lub produktów biobójczych.
 5. Produktów leczniczych lub surowców farmaceutycznych (w myśl przepisów prawa farmaceutycznego).
 6. Materiałów wybuchowych.
Instalacje w gospodarce odpadami
 1. Do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania (największa ilość określonego wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji) ponad 10 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:
  • obróbki biologicznej,
  • obróbki fizyczno-chemicznej,
  • sporządzania mieszanki lub mieszania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych powyżej,
  • przepakowywania przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych powyżej,
  • regeneracji lub odzyskiwania rozpuszczalników,
  • recyklingu lub regeneracji materiałów nieorganicznych innych niż metale i związki metali,
  • regeneracji kwasów lub zasad,
  • odzyskiwania składników stosowanych do usuwania zanieczyszczeń,
  • odzyskiwania składników z katalizatorów,
  • powtórnej rafinacji oleju lub innych sposobów ponownego wykorzystania oleju,
  • retencji powierzchniowej.
 2. Do termicznego przekształcania odpadów:
  • innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę,
  • niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę.
 3. Dla odpadów innych niż niebezpieczne z wyłączeniem działań realizowanych podczas oczyszczania ścieków komunalnych:
  • do unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę z wykorzystaniem następujących działań:
   • obróbki biologicznej,
   • obróbki fizyczno-chemicznej,
   • obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
   • obróbki żużlu i popiołów,
   • obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części.
  • do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania o zdolności przetwarzania5) ponad 75 ton na dobę, z wy¬korzystaniem następujących działań:
   • obróbki biologicznej,
   • obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
   • obróbki żużlu i popiołów,
   • obróbki w strzępiarkach odpadów metalowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji i ich części.
  • do odzysku lub unieszkodliwiania z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej o zdolności przetwarzania5) nie mniejszej niż 100 ton na dobę.
 4. Do składowania odpadów, o zdolności przyjmowania (największa ilość określonych surowców, która może być przyjmowana w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji) ponad 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
 5. Do magazynowania odpadów niebezpiecznych, w oczekiwaniu na działania, o całkowitej pojemności ponad 50 ton, z wyłączeniem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę w miejscu ich wytworzenia.
 6. Do podziemnego składowania odpadów niebezpiecznych o całkowitej pojemności ponad 50 ton.
Instalacje w innych rodzajach działalności
 1. Do produkcji:
  • masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych,
  • papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę,
  • płyt drewnopochodnych: płyt o wiórach zorientowanych (OSB), płyt wiórowych lub płyt pilśniowych o zdolności produkcyjnej3ponad 600 m³ na dobę.
 2. Do obróbki wstępnej (w szczególności: mycie, bielenie, merceryzacja) lub barwienia włókien lub materiałów włókienniczych o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton wyrobów gotowych na dobę.
 3. Do garbowania skór o zdolności produkcyjnej ponad 12 ton produktu końcowego na dobę.
 4. Do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę.
 5. Do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych:
  • surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych (masy netto) na dobę,
  • surowców pochodzenia roślinnego o zdolności produkcyjnej ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę lub 600 ton wyrobów gotowych na dobę, przy założeniu, że instalacja jest eksploatowana nie dłużej niż przez 90 kolejnych dni w danym roku,
  • surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego o dobowej zdolności produkcyjnej wyrobów gotowych ponad:
   • 75 ton, jeżeli A wynosi nie mniej niż 10 lub
   • [300 − (22,5 × A)], jeżeli A jest mniejsze niż 10,
   • gdzie „A” oznacza zawartość materiału pochodzenia zwierzęcego, w procentach wagowych, w wyrobie gotowym.
 6. Do obróbki i przetwórstwa mleka o zdolności przyjmowania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej, ponad 200 ton mleka na dobę.
 7. Do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 ton na dobę.
 8. Do chowu lub hodowli drobiu lub świń o więcej niż:
  • 40 000 stanowisk dla drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki, perlice, strusie, gołębie, bażanty, kuropatwy – utrzymywane w celach rozpłodowych, produkcji mięsa lub jaj spożywczych lub odtworzenia zasobów ptactwa łownego),
  • 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg,
  • 750 stanowisk dla macior.
 9. Do powierzchniowej obróbki (drukowanie, pokrywanie, zdobienie, odtłuszczanie, uszczelnianie, klejenie, malowanie, czyszczenie, impregnowanie) substancji, przedmiotów lub produktów z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych (lotne związki organiczne mające w temperaturze 293,15 K prężność par nie mniejszą niż 0,01 kPa, względnie posiadające analogiczną lotność w szczególnych warunkach użytkowania, które są stosowane oddzielnie lub w połączeniu z innymi substancjami i które nie podlegają przemianie chemicznej, w celu rozpuszczania surowców, produktów, materiałów odpadowych lub zanieczyszczeń, lub LZO, które są stosowane jako czynnik rozpuszczający, czynnik dyspergujący, regulator lepkości, regulator napięcia powierzchniowego, plastyfikator lub konserwant) o zużyciu rozpuszczalnika ponad 150 kg na godzinę lub ponad 200 ton rocznie.
 10. Do produkcji węgla pierwiastkowego lub elektrografitu poprzez spopielenie lub grafityzację.
 11. Do wychwytywania strumieni dwutlenku węgla z instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na użytek podziemnego składowania dwutlenku węgla.
 12. Do konserwacji drewna i produktów z drewna środkami chemicznymi o zdolności produkcyjnej ponad 75 m³ na dobę, innymi niż przeznaczonymi wyłącznie do stosowania w przypadku sinizny.
 13. Do oczyszczania ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.