srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Pozwolenia

Pozwolenia zintegrowane|Decyzje środowiskowe|Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne|Gospodarka odpadami|Zgłoszenia instalacji|Wprowadzanie gazów lub pyłów

Zgłoszenia instalacji

Nasza firma prowadzi kompleksowe postępowania w zakresie zgłoszeń instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, które są wymagane aktualnymi przepisami. Rozpatrujemy każdy przypadek indywidualnie, analizujemy sytuację, przygotowujemy wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i pomagamy przedsiębiorcom przeprowadzić całą procedurę administracyjną. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji.

Kiedy wymagane jest „Zgłoszenie instalacji emitującej gazy lub pyły do powietrza”?

Uregulowanie formalno-prawne instalacji, która emituje zanieczyszczenia do atmosfery jest rzeczą konieczną. Aby tego dokonać, w pierwszej kolejności powinniśmy przeanalizować daną sytuację, rodzaj i skale instalacji, aby podjąć decyzję, jakich obowiązków należy dopełnić. Dla instalacji powodującej emisje do powietrza może być wymagane uzyskanie pozwolenia, dokonanie zgłoszenia lub żadna tych procedur, a w szczególnych przypadkach może być koniecznym nawet uzyskanie pozwolenia zintegrowanego. Szczegółowy wykaz instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia został przedstawiony w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Zgłoszenie instalacji emitującej gazy lub pyły do powietrza jest wymagane dla:

 1. Instalacji energetycznych – o nominalnej mocy cieplnej do 1MW;
 2. Instalacji innych niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 0,5 MW;
 3. Instalacji do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – o wydajności do 30 Mg na godzinę;
 4. Instalacji do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych – w ilości do 50 Mg;
 5. Instalacji do chowu lub hodowli zwierząt niezaliczonych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 6. Instalacji stosowanych w gastronomii – przystosowanej do obsługi do 500 osób na dobę;
 7. Instalacji do oczyszczania ścieków;
 8. Zbiorników bezodpływowych kanalizacji lokalnej;
 9. Dygestoriów – wykorzystywanych do celów laboratoryjnych;
 10. Garaży;
 11. Instalacji innych niż te wymienione powyżej, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku, gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   • gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;
   • żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu.

Inne gałęzie działalności, dla których konieczne jest dokonanie zgłoszenia instalacji:

 1. Z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi zgłoszenia wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;
 2. Z uwagi na wprowadzanie pól elektromagnetycznych zgłoszenia wymagają:
   • Stacje elektromagnetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV;
   • Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitująca pole elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz (zapisów tych nie stosuje się do
     • instalacji laboratoryjnych;
     • instalacji użytkowanych przez jednostki użytkowane przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub organy właściwe w sprawach ochrony bezpieczeństwa państwa, których działalność wiąże się bezpośrednio z obronnością i bezpieczeństwem państwa;
     • instalacji użytkowanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej przez okres nie dłuższy niż 90 dni:
       • zgodnie z przepisami międzynarodowymi, w okresie ważności zagranicznego dokumentu uprawniającego do użytkowania urządzeń radiowych,
       • w miejscu innym niż stała lokalizacja).

 

Przygotowanie wniosku zgłoszenia wprowadzana gazów i pyłów

Przygotowanie wniosku o przyjęcie zgłoszenia instalacji jest w porównaniu do wniosku o wydanie pozwolenia prostsze i nie wymaga tylu szczegółowych danych i informacji jak jest to w przypadku pozwolenia. Elementy konieczne do przedstawienia we wniosku:

 1. Oznaczenie prowadzącego instalację (imię nazwisko, nazwa, adres siedziby oraz miejsca prowadzenia eksploatacji).
 2. Główna część zgłoszenia przedstawia informacje dotyczące:
  • informacje o rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkości świadczonych usług;
  • czas funkcjonowania instalacji;
  • wielkość i rodzaj emisji;
  • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
  • informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
 3. W przypadku zgłoszenia dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, powinien zawierać dodatkowe informacje takie jak:
  • sektor, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
  • numer regon prowadzącego instalację;
  • nominalna moc cieplna źródła spalania paliw wyrażona w MW;
  • rodzaj źródeł spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne;
  • rodzaj i przewidywany udział procentowy wykorzystywanych paliw z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne;
  • standardy emisyjne obowiązujące źródło spalania paliwa;
  • data oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli data jest nieznana – to dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęło się przed dniem 20 grudnia 2018r. albo po dniu 19 grudnia 2018r;
  • przewidywany czas użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywane średnie obciążenie podczas użytkowania wyrażone w procentach.
Zgłoszenie instalacji emitującej gazy lub pyły do powietrza

Ponadto załącznikami do zgłoszenia powinny być takie dokumenty jak:

 1. dla wniosku dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW należy dostarczyć oświadczenie dotyczące nieprzekraczania czasu użytkowania tego źródła nie więcej niż 500 godzin lub 1 000 godzin (w zależności od tego, kiedy instalacja została oddana do użytkowania);
 2. dowód zapłacenia opłaty skarbowej;
 3. pełnomocnictwo (jeżeli jest ustanowiony pełnomocnik);
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli jest ustanowiony pełnomocnik).
Kto przyjmuje zgłoszenia?

Organem przyjmującym zgłoszenie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, a tym samym urzędem, do którego należy składać wnioski, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności są:

 • Urzędy marszałkowskie, w przypadkach:
   • przedsięwzięcie i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
   • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanego na terenach innych niż tereny zakładów gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
   • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, (są to instalacje do przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki BAT);
 • Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.
 • Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) jest właściwy w sprawach pozostałych przedsięwzięć i zdarzeń.

Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów zgłoszenia, złożeniu lub na etapie toczącej się procedury? Zgłoś się do nas, pomagamy przedsiębiorcom przebrnąć przez procedurę urzędową. Odpowiadamy na pytania urzędników, wspieramy przedsiębiorców i doprowadzamy procedurę do pozytywnego zakończenia.

Przebieg procedury i terminy
 • Zgłoszenie instalacji nowozabudowanej lub zmienianej w sposób istotny należy dokonać na przynajmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia jej eksploatacji. Jeżeli natomiast podmiot eksploatuje instalację, i w tym czasie zostanie ona objęta obowiązkiem zgłoszenia, prowadzący tą instalację ma obowiązek zgłoszenia jej w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
 • Od dnia złożenia zgłoszenia organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia ma 30 dni na wniesienie ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli w tym czasie organ nie wniesie uwag ani sprzeciwu to jest to przyjęcie zgłoszenia tzw. „milczącą zgodą”, zgłoszenie można uznać za dokonane.
 • Jeżeli jednak w zgłoszeniu zostaną stwierdzone braki lub nie będzie ono spełniało wszystkich wymagań, to urząd wezwie do ich uzupełnienia. Urząd wyznaczy termin przynajmniej 7 dni na uzupełnienie tych braków. Jeżeli w wyznaczonym terminie braki nie zostaną uzupełnione, sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.
 • Jeżeli zgłoszenie dotyczy źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, to w ciągu 30 dni od dnia złożenia organ powinien w formie pisemnej poinformować o przyjęciu zgłoszenia oraz jednocześnie wszcząć postępowanie o wydanie decyzji. W kolejna decyzja zostanie wydana w celu ustalenia wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, a w szczególności warunki i wielkości emisji.
Wniesienie sprzeciwu przez organ

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia może wydać decyzję o sprzeciwie. Decyzja taka zostanie wydana, jeżeli:

 • Zgłoszenie dotyczy instalacji, której eksploatacja powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska.
 • Zgłaszana instalacja nie spełnia określonych wymagań ochrony środowiska (np. nie zostały zastosowanie odpowiednie rozwiązania technologiczne).
Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia wynosi 120 zł.

Pamiętaj

Zgłoszenie wszystkich eksploatowanych instalacji, które takiego zgłoszenia wymagają, wykonaj przynajmniej 30 dni przed rozpoczęciem ich eksploatacji lub do 6 miesięcy od momentu zaistnienia obowiązku zgłoszenia gdy instalacje jest już eksploatowana.

Odwołania

Jeżeli urząd wyda sprzeciw do zgłoszenia lub decyzji określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji zgłoszonej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji, można się od niej odwołać w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji można wnosić do następujących urzędów, w zależności od tego który z nich wydał decyzję. Jeżeli decyzja była wydana przez:

 • starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) – odwołanie należy złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego,
 • marszałka województwa – odwołanie należy złożyć do Ministra Środowiska,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska – odwołanie należy złożyć do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Jeżeli podmiot, któremu wydano decyzję odmowną nie przewiduje wniesienia odwołania, powinien w urzędzie, który wydał taką decyzję złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji.

Dodatkowe informacje

Urząd, w którym zostało dokonane zgłoszenie należy powiadomić w przypadku zaistnienia następujących przypadków:

 • podmiot zrezygnował z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,
 • podmiot zamierza zakończyć eksploatację instalacji,
 • zmieniły się dane lub informacje, które były podane w zgłoszeniu.