srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Pozwolenia

Pozwolenia zintegrowane|Decyzje środowiskowe|Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne|Gospodarka odpadami|Zgłoszenia instalacji|Wprowadzanie gazów lub pyłów

Wprowadzanie gazów lub pyłów

Nasza firma prowadzi kompleksowe postępowania w obszarze pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, które są wymagane aktualnymi przepisami. Rozpatrujemy każdy przypadek indywidualnie, analizujemy sytuację, przygotowujemy wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i pomagamy przedsiębiorcom przeprowadzić całą procedurę administracyjną. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji.

Kiedy wymagane jest uzyskanie pozwolenia?

Uregulowanie formalno-prawne instalacji, która emituje zanieczyszczenia do atmosfery jest rzeczą konieczną. Aby tego dokonać, w pierwszej kolejności powinniśmy przeanalizować daną sytuację, rodzaj i skale instalacji, aby podjąć decyzję, jakich obowiązków należy dopełnić. Dla instalacji powodującej emisje do powietrza może być wymagane uzyskanie pozwolenia, dokonanie zgłoszenia lub żadna tych procedur, a w szczególnych przypadkach może być koniecznym nawet uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Nadrzędną zasadą dotyczącą emisji, o której mówi Prawo ochrony środowiska, jest fakt, iż eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia (jeżeli jest ono wymagane). Jednak od tego przepisu ustawodawca przewidział pewne wyjątki, które zostały spisane w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia. Zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia, instalacje nie wymagające uzyskania takiego pozwolenia to:

 1. Instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej:
   • do 5 MW – opalane węglem kamiennym;
   • do 10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną biopaliwami oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5MW;
   • 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalana paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzana w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW.
 2. Instalacje inne niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzynom i biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:
   • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
   • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla jednej godziny.
 3. Instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.
 4. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.
 5. Instalację do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg dobę.
 6. Instalacje do spawania – obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.
 7. Instalacja do chowu i hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
 8. Instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku.
 9. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3.
 10. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok.
 11. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.
 12. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.
 13. Młyny spożywcze.
 14. Instalacje stosowane w gastronomi.
 15. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.
 16. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.
 17. Instalacje do oczyszczania ścieków.
 18. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza
 19. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej.
 20. Dygestoria
 21. Garaże.

Pozwolenie nie jest wymagane także w przypadku instalacji, która służy badaniu nowych produktów lub procesów przez okres nie dłuższy niż dwa lata lub gdy emitowane substancje nie są objęte poziomami dopuszczalnymi. Nie wymagają też pozwolenia instalacje, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy gazy lub pyły są wprowadzanie w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej. Jednak mimo zwolnienia z konieczności uzyskania pozwolenia dla danej instalacji, może ona wymagać dokonana zgłoszenia jej eksploatacji. Lista instalacji wymagających zgłoszenia została przedstawiona w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza polega na przedstawieniu wielu informacji dotyczących danej instalacji, określeniu jej parametrów i wpływu na środowisko, a także przedstawienie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza na obszarze, którego dotyczy wniosek.

Elementy wniosku, konieczne do przedstawienia to:

 1. Oznaczenie prowadzącego instalację (imię nazwisko, nazwa, adres siedziby oraz miejsca prowadzenia eksploatacji).
 2. Oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za jej eksploatację zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b Prawa ochrony środowiska, tj. instalacje posiada oznaczone części instalacji.
 3. Główna część wniosku przedstawia informacje dotyczące:
    • informacje o tytule prawnym do instalacji;
    • informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka techniczna źródeł powstania i miejsc emisji;
    • ocena stanu technicznego instalacji;
    • informacja o rodzaju prowadzonej działalności;
    • zakładane warianty funkcjonowania instalacji;
    • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów surowców i paliw, istotnych z punktu wymagań ochrony środowiska;
    • informacje o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
    • wielkości i źródła powstawania albo miejsca emisji aktualnych i proponowanych (w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
    • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji;
    • informacje o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych;
    • informacja i istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko;
    • wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli przeprowadzenie pomiarów było wymagane;
    • zmiany wielkości emisji, jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji;
    • proponowane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie – również proponowany termin zakończenia tych działań;
    • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, a w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;
    • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
    • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
    • deklarowany termin oddania nowej instalacji do eksploatacji w przypadku gdy pozwolenie jest wydawane na wniosek podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji;
    • informacja o tym, że instalacja nowo uruchamiana lub zmieniania w istotny sposób spełnia wymagania technologiczne;
    • czas, na jaki ma zostać wydane pozwolenie;
    • czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku;
    • określenie wprowadzanych do powietrza rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu;
    • opis terenu w zasięgu pięćdziesiątkrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie (dot. obszarów chronionych na podstawie ustawie o ochronie przyrody oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie);
    • określenie aerodynamicznej szorstkości terenu;
    • aktualny stan jakości powietrza;
    • określenie warunków meteorologicznych;
    • wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników;
    • w przypadku wniosku dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, powinien zawierać dodatkowe informacje takie jak:
      • sektor, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
      • numer regon prowadzącego instalację;
      • nominalna moc cieplna źródła spalania paliw wyrażona w MW;
      • rodzaj źródeł spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne;
      • rodzaj i przewidywany udział procentowy wykorzystywanych paliw z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne;
      • standardy emisyjne obowiązujące źródło spalania paliwa;
      • data oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli data jest nieznana – to dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęło się przed dniem 20 grudnia 2018r. albo po dniu 19 grudnia 2018r.
      • przewidywany czas użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywane średnie obciążenie podczas użytkowania wyrażone w procentach.

Sporządzenie wniosku obejmującego wszystkie wyżej wymienione elementy wymaga wiedzy z zakresu wiedzy technicznej jak i ochrony środowiska. Niektóre z zagadnień i potrzebnych informacji można pozyskiwać z dokumentacji urządzeń oraz planach podmiotu, który będzie eksploatował instalację. Jednak pozostałe zagadnienia wymagają nakładu pracy i wiedzy specjalistycznej. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów informacji z zakresu ochrony środowiska, które należy przedstawić we wniosku.

 

Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrzaWniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
Określenie aerodynamicznej szorstkości terenu.

Dla celów wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza należy określić aerodynamiczną szorstkość terenu tzw. z0. Wartość tą dla terenów nie zróżnicowanych, o jednolitym rodzaju zabudowy, bądź jednolitym rodzaju pokrycia ternu możemy przyjąć wprost z tabeli współczynników podanej w rozporządzeniu w sprawie wartości odniesienia dla niektórych rodzajów substancji w powietrzu. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA AERODYNAMICZNEJ SZORSTKOŚCI TERENU

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

Lp.Typ pokrycia terenuWspółczynnik Zo
1.woda0,00008
2.łąki, pastwiska0,02
3.pola uprawne0,035
4.sady, zarośla, zagajniki0,4
5.lasy2,0
6.zwarta zabudowa wiejska0,5
7.miasto do 10 tyś. mieszkańców1,0
8.miasto od 10 do 100 tyś. mieszkańców
8.1.zabudowa niska0,5
8.2.zabudowa średnia2,0
9.miasto od 100 do 500 tyś. mieszkańców
9.1.zabudowa niska0,5
9.2.zabudowa średnia2,0
9.3.zabudowa wysoka3,0
10.miasto powyżej 500 tyś.
10.1.zabudowa niska0,5
10.2.zabudowa średnia2,0
10.3zabudowa wysoka5,0

Jednak, jeżeli rodzaj pokrycia terenu jest zróżnicowany należy obliczyć średni współczynnik aerodynamiczności terenu w oparciu o dane z powyższej tabeli oraz poniższy wzór:

Aerodynamiczna szorstkość terenu

Gdzie: z0 – współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu

F – powierzchnia obszaru objętego obliczeniami
c – numer obszaru o danym typie pokrycia

Obszary poddane ochronie.

Spełnieniem wymagania o opisie terenu w zasięgu pięćdziesiątkrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, z uwzględnieniem obszarów poddanych ochronie może być wskazanie miejsca planowanej inwestycji na mapie, wraz z nałożeniem warstw z informacją o obszarach chronionych. Taką mapę możemy wygenerować z geoserwisów środowiskowych. Poniżej przykład wygenerowanej mapy z geoserwisu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Pamiętajmy jednak, aby na takiej mapie wskazać lokalizację planowanej inwestycji oraz obszar w zasięgu pięćdziesiątkrotnej wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów.

 

Forma ochrony przyrody

Ponadto załącznikami do składanego wniosku powinny być takie dokumenty jak:

 1. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 2. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 3. dowód zapłacenia opłaty skarbowej;
 4. dla wniosku dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW należy dostarczyć oświadczenie dotyczące nieprzekraczania czasu użytkowania tego źródła nie więcej niż 500 godzin lub 1 000 godzin (w zależności od tego, kiedy instalacja została oddana do użytkowania);
 5. pełnomocnictwo (jeżeli jest ustanowiony pełnomocnik);
 6. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (jeżeli jest ustanowiony pełnomocnik).
 7. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej.

 

Kto wydaje pozwolenia?

Organem wydającym pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, a tym samym urzędem, do którego należy składać wnioski, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności są:

 1. urzędy marszałkowskie, w przypadkach:
   • przedsięwzięcie i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
   • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanego na terenach innych niż tereny zakładów gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
   • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, (są to instalacje do przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki BAT);
 2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.
 3. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) jest właściwy w sprawach pozostałych przedsięwzięć i zdarzeń.

Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację. Warto o tym wiedzieć, gdyż dzięki temu łatwiej określimy właściwy organ, do którego należy złożyć wniosek. Ponadto zakwalifikowanie kilku instalacji jako jedna instalacja sprawi, że do przygotowania będziemy mieli jeden, a nie kilka wniosków o wydanie pozwolenia, a tym samym zostanie wszczęta tylko jeden procedura w jednym urzędzie. Pamiętajmy jednak, że w przygotowanym jednym wniosku, powinny być zawarte informacje takie, które byłyby zawarte w każdym z wniosków oddzielnie.

 

Przebieg procedury i terminy
 • Momentem uruchomienia procedury jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Złożony wniosek zawsze w pierwszej kolejności jest weryfikowany pod kątem formalnym, tzn. czy jest kompletny, oraz czy posiada wszystkie wymagane prawem załączniki. Jeżeli urzędnik dopatrzy się braków lub błędów w treści wniosku, to wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Urząd wyznaczy termin przynajmniej 7 dni na uzupełnienie tych braków. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni braków to sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.
 • Jeżeli stwierdzonym brakiem będzie brak opłaty skarbowej, zostanie wyznaczony termin (od 7 do 14 dni), w którym ta opłata powinna zostać wniesiona. Jeżeli w tym terminie opłata nie zostanie wniesiona – urząd zwróci wniosek do wnioskodawcy nie nadając mu dalszego biegu.
 • Jeżeli wniosek będzie kompletny i będzie spełniał wszystkie wymagania oraz będą wniesione wszystkie opłaty – pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zostanie wydane. Oczekiwanie na wydanie pozwolenia powinno wynosić nie więcej niż jeden miesiąc. Jednak w uzasadnionych bądź skomplikowanych przypadkach czas oczekiwania może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym urząd zawiadomi wnioskodawcę.