srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Pozwolenia

Pozwolenia zintegrowane|Decyzje środowiskowe|Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne|Gospodarka odpadami|Zgłoszenia instalacji|Wprowadzanie gazów lub pyłów

Gospodarka odpadami

Nasza firma prowadzi kompleksowe postępowania w obszarze pozwoleń związanych z gospodarką odpadową, które są wymagane aktualnymi przepisami. Rozpatrujemy każdy przypadek indywidualnie, analizujemy sytuację, przygotowujemy wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i pomagamy przedsiębiorcom przeprowadzić całą procedurę administracyjną. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji.

Rodzaje decyzji i pozwoleń z zakresu gospodarki odpadami – kiedy jaka decyzja jest wymagana

Do wymogów prawnych w zakresie gospodarki odpadami należy zaliczyć pozwolenia bądź zezwolenia na wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów oraz przetwarzanie odpadów, pozwolenia te mogą być wydawane w wymienionych niżej konfiguracjach:

 • wytwarzanie odpadów (w tym wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie odpadów, lub wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie),
 • przetwarzanie odpadów,
 • zbieranie odpadów,
 • zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów przedsiębiorca powinien uzyskać w następujących przypadkach, w których z eksploatowanej przez niego instalacji powstają odpady w ilościach:

 • powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie odpadów niebezpiecznych lub
 • powyżej 5 000 Mg (5 000 ton) rocznie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Jest to sztywna zasada kwalifikująca podmiot prowadzący instalację do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów. Ważne jest przy tym, że ilości o których mowa powyżej dotyczą odpadów powstających wyłącznie w „wyniku eksploatacji instalacji”. Jeżeli odpady powstają w wyniku innej prowadzonej działalności, np. handlu, odpady takie nie są kwalifikowane do objęcia pozwoleniem na wytwarzanie odpadów. Na wytwarzanie odpadów poza instalacją, nawet jeżeli powstają one na terenie zakładu, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Tutaj warto przytoczyć definicję instalacji, jest to:

 • stacjonarne urządzenie techniczne,
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologiczne, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 • budowla niebędąca urządzeniem technicznym ani ich zespołem, której eksploatacja może spowodować emisję.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi instalację w wyniku której powstają odpady, ale chciałby również prowadzić zbieranie lub przetwarzanie, to ma możliwość uzyskania jednej decyzji obejmującej prowadzenie wymienionych działalności. W takim przypadku wniosek o wydanie takiego pozwolenia musi zawierać wszystkie elementy jakie są wymagane dla każdego z tych wniosków oddzielnie. Wniesione opłaty skarbowe muszą również uwzględniać wszystkie rodzaje wnioskowanych działalności. Opłaty te należy zsumować.

 

Pozwolenie na przetwarzanie odpadów

Przetwarzanie odpadów jest procesem polegającym na odzysku lub unieszkodliwieniu odpadów, w tym także uwzględnia się procesy przygotowania poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Prowadzenie wyżej opisanych działań oraz procesów w instalacjach technologicznych polegające na przetwarzaniu odpadów mogą zagrażać środowisku. Podmioty prowadzące więc działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na przetwarzanie odpadów.

Aby prawidłowo ocenić działalność podmiotu, należy poznać definicję odzysku i unieszkodliwienia.

Odzysk odpadów – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub proces w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce; mówiąc prościej są to wszelkie działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części lub prowadzące do odzyskania surowców z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Należy też mieć tu na uwadze, iż działania te nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia ludzi lub dla środowiska.

Unieszkodliwianie odpadów – jest to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, w którym nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia

W określonych w ustawie przypadkach, niektóre z podmiotów są zwolnione z uzyskania takiego pozwolenia. Takimi przypadkami są:

 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne;
 • podmioty, których działalność zobowiązuje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
 • prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez składowanie w składowiskach poziomych, na które koniecznym jest uzyskanie koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 • posiadacze odpadów zobowiązani do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących rodzaju, ilości i sposobu przetwarzania odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych określające szczegółowe warunki zwolnienia w zakresie odzysku odpadów;
 • posiadacz odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących rodzaju, ilości i sposobu przetwarzania odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych określające szczegółowe warunki zwolnienia w zakresie odzysku odpadów;
 • podmioty posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów obejmujące zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Zbieranie odpadów jest to gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsca przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Zbieranie odpadów (o ile nie podlega zwolnieniem w niżej opisanych przypadkach) jest działalnością, która wymaga zezwolenia.

Kto jest zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia

W określonych w ustawie przypadkach, niektóre z podmiotów są zwolnione z uzyskania takiego pozwolenia. Takimi przypadkami są:

 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbierające leki i opakowania po lekach przez apteki, przyjmujące zużyte artykuły konsumpcyjne w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • zbieranie odpadów przez osobę fizyczną niebędące przedsiębiorcą, która wykorzystujące je na potrzeby własne
 • osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach: rolniczych (uprawa płodów rolnych wprowadzonych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz), do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 • jeżeli podmiot zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
 • władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
 • wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia;
 • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

 

 

Pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Jeżeli przedsiębiorca chciałby prowadzić działalności w zakresie zarówno zbierania jak i przetwarzania odpadów ma możliwość uzyskania jednego wspólnego pozwolenia dla obu działalności. Zasady, jakim przedsiębiorca podlega pod decyzję (bądź zwolnienie z niej) obowiązują w taki sam sposób jak dla każdej z decyzji oddzielnie. Tym samym zakres informacji przedstawiany we wniosku o udzielenie takiego pozwolenia powinien obejmować informacje przewidziane dla obu wniosków oddzielnie.

Podsumowując, powyższe informacje zebrano i przedstawiono w poniższej tabeli.

 

RODZAJ POZWOLENIAKONIECZNOŚĆ UZYSKANIAKIEDY NIE MA POTRZEBY UZYSKANIA POZWOLENIA
Pozwolenie na wytwarzanie odpadówGdy w wyniku eksploatacji instalacji powstają odpady w ilości:

 • powyżej 1 Mg (ltony) rocznie odpadów niebezpiecznych lub
 • powyżej 5 000 Mg (5 000 ton) rocznie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
 • Jeżeli nie są przekroczone ilości odpadów podane dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia.
 • Na wytwarzanie odpadów poza instalacją, nawet jeżeli powstają one na terenie zakładu, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
Pozwolenie na przetwarzanie odpadówPodmioty prowadzące działalność polegającą na przetwarzaniu odpadów (a nie są objęte zwolnieniem z uzyskania takiego pozwolenia) podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia na przetwarzanie odpadów.
 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne;
 • podmioty, których działalność zobowiązuje do uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
 • prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez składowanie w składowiskach poziomych, na które koniecznym jest uzyskanie koncesji na prowadzenie takiej działalności na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze;
 • posiadacze odpadów zobowiązani do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • wytwórcę odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady, niebędące odpadami niebezpiecznymi, unieszkodliwia w miejscu ich wytworzenia zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących rodzaju, ilości i sposobu przetwarzania odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych określające szczegółowe warunki zwolnienia w zakresie odzysku odpadów;
 • posiadacz odpadów, który poddaje odzyskowi odpady zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach dotyczących rodzaju, ilości i sposobu przetwarzania odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych określające szczegółowe warunki zwolnienia w zakresie odzysku odpadów;
 • podmioty posiadające pozwolenie na wytwarzanie odpadów obejmujące zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
Zezwolenie na zbieranie odpadówPodmioty prowadzące działalność polegającą na zbieraniu odpadów (a nie są objęte zwolnieniem z uzyskania takiego pozwolenia) podlegają obowiązkowi uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.
 • podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbierające leki i opakowania po lekach przez apteki, przyjmujące zużyte artykuły konsumpcyjne w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);
 • zbieranie odpadów przez osobę fizyczną niebędące przedsiębiorcą, która wykorzystujące je na potrzeby własne
 • osobę władającą powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach: rolniczych (uprawa płodów rolnych wprowadzonych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz), do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu, do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 • jeżeli podmiot zobowiązany do uzyskania pozwolenia zintegrowanego;
 • władający nieruchomością, który zbiera odpady komunalne, wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
 • wytwórca odpadów, który wytwarzane przez siebie odpady zbiera w miejscu ich wytworzenia;
 • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie odpadówObowiązkiem uzyskania każdego z tych pozwoleń są objęte wszystkie podmioty, których działalność polega na wytwarzaniu, zbieraniu bądź przetwarzaniu odpadów, a nie są zwolnieni z uzyskania takiego pozwolenia. Dotyczy to podmiotów, które prowadzą więcej niż jednen rodzaj działalności w zakresie gospodarki odpadami.Zwolnieniem z obowiązku uzyskania tego rodzaju pozwoleń są zwolnione podmioty i osoby prowadzone działalność w wyżej opisanych przypadkach. Zwolnienia dotyczą odpowiednio każdej z prowadzonej działalności.
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie odpadów
Pozwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

 

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwoleń

Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia lub zezwolenia na działalność w zakresie gospodarowania odpadami wymaga przygotowania wielu różnego rodzaju dokumentów. Dokumenty te powinny dotyczyć nie tylko samych odpadów, ale również wnioskodawców, obiektów i lokalizacji, gdzie będą prowadzone procesy technologiczne bądź będą magazynowanie odpady. Jeżeli wnioskodawca będzie ubiegał się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania lub zbierania, a także jeżeli planuje prowadzić łącznie działalność w zakresie przetwarzania i zbierania, w takim przypadku powinien przygotować wniosek, który w swej treści będzie zawierał informacje i załączniki w takim zakresie w jakim jest to przewidziane dla każdego z wniosków oddzielnie.

 

TREŚĆ WNIOSKÓW O WYDANIE:
pozwolenie na wytwarzanie odpadówzezwolenie na przetwarzanie odpadówzezwolenie na zbieranie odpadów
oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b POŚ (instalacja posiada oznaczone części);wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;n/d
Informację o tytule prawnym do instalacji;n/dn/d
informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach 1 technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;wskazanie:

 • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
wskazanie:

 • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
 • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
 • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
ocenę stanu technicznego instalacji;oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
informację o rodzaju prowadzonej działalności;szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku instalacji do termicznego przekształcania odpadów – także godzinowej mocy przerobowej;szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych Instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym 1 rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów;
informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania 1 kontroli działalności objętej zezwoleniem;opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona;
warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu 1 moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;n/dn/d
proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska;n/d
deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji Instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji Jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;informacje, o których mowa w art. 102a ust. 1 pkt 1-4 ustawy o odpadach – w przypadku zezwolenia na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków;n/d
deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach;proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a;
deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a POS; (wnioskodawcą jest podmiot podejmujący się realizację nowej instalacji)informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.n/dn/d
numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;n/dn/d
wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;n/dn/d
określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;n/dn/d
wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;n/dn/d
opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;n/dn/d
wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.n/dn/d
dla instalacjach i urządzeń nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny informacje dotyczące:

 • stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;
 • efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;
 • zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;
 • stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;
 • rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;
 • wykorzystywanie porównywalnych procesów 1 metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;
 • postęp naukowo-techniczny.
w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,Informacje dotyczące:

 • minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich,
 • środków, które zostaną podjęte w celu zagwarantowania, że ciepło wytworzone w trakcie termicznego przekształcania odpadów będzie odzyskiwane w zakresie, w jakim jest to wykonalne, przez produkcję ciepła, wytwarzanie pary technologicznej lub energii elektrycznej,
 • sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilośd odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
n/d

 

Outsourcing środowiskowy - działamy w całym kraju
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKÓW 0 WYDANIE:
pozwolenie na wytwarzanie odpadówzezwolenie na przetwarzanie odpadówzezwolenie na zbieranie odpadów
zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

 • za przestępstwa przeciwko środowisku,
 • będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077 oraz z 2019 r. poz. 730,858, 870 i 1135) – w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
zaświadczenie o niekaralności:

 • posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
 • wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077);

zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);
oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, lub o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;
oświadczenie, że w stosunku do:

 • osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
 • posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

– w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł;

oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy:

 • w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub
 • któremu wymierzono co najmniej trzykrotnie administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194, w ostatnich 10 latach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150 000 zł

– za naruszenia popełnione w czasie, gdy jest lub był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu tego innego przedsiębiorcy.

do wniosku o wydanie pozwolenia dla prowadzącego zakład recyklingu statków należy dołączyć informacje oraz zaświadczenie, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
oświadczenie o rodzaju prowadzonej działalności – celem ustalenia wysokości opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia,do wniosku o zezwolenie na:

 • zbieranie odpadów niebezpiecznych,
 • przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
 • zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,
 • przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

– posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1.

w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów – operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

 • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669) – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

2) postanowienie, o którym mowa w ust. 4c.

postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcanie odpadów lub składowanie odpadów dołącza się świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika odpowiednio spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.
streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie dla prowadzącego zakład recyklingu statków dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w art. 102a ust. 1 pkt 5.
kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach,kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach,
dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Kto wydaje pozwolenia oraz zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami?

Organem wydającym pozwolenia oraz zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, a tym samym urzędem, do którego należy składać wnioski, w zależności od rodzaju planowanej działalności są:

Jeżeli wniosek dotyczy pozwolenia na wytwarzanie odpadów:

 1. urzędy marszałkowskie, w przypadkach:
  • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanego na terenach innych niż tereny zakładów gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. funkcjonujących instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów, (są to instalacje do przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki BAT);
 2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w przypadku wytwarzania odpadów na terenach zamkniętych, ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.
 3. Starosta jest właściwy w sprawach pozostałych przedsięwzięć i zdarzeń.

Jeżeli wniosek dotyczy przetwarzania bądź zbierania odpadów:

 1. urzędy marszałkowskie, w przypadkach:
  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
  • przedsięwzięć dotyczących odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg;
  • dla instalacji komunalnych;
  • wymaga magazynowania odpadów, których maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów w okresie roku przekracza 3 000 Mg.
 2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w przypadku przetwarzania oraz zbierania odpadów na terenach zamkniętych,
 3. Starosta jest właściwy w sprawach pozostałych przedsięwzięć i zdarzeń.

 

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Etap 1.

Momentem uruchomienia procedury jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów . Złożony wniosek zawsze w pierwszej kolejności jest weryfikowany pod kątem formalnym, tzn. czy jest kompletny, oraz czy posiada wszystkie wymagane prawem załączniki. Jeżeli urzędnik dopatrzy się braków lub błędów w treści wniosku, to wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Urząd wyznaczy termin przynajmniej 7 dni na uzupełnienie tych braków. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni braków to sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Jeżeli stwierdzonym brakiem będzie brak opłaty skarbowej, zostanie wyznaczony termin (od 7 do 14 dni), w którym ta opłata powinna zostać wniesiona. Jeżeli w tym terminie opłata nie zostanie wniesiona – urząd zawiadomi wnioskodawcę, że sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Etap 2.

Po analizie wniosku, urząd wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Kontroli podlegać będzie zarówno instalacja, z której będą wytwarzane odpady jak również obiekty budowlane lub ich części oraz miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów. Kontrola tych elementów będzie przeprowadzona pod kątem spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej opisanych w operacie przeciwpożarowym oraz w postanowieniu o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, które były złożone wraz z wnioskiem.

Po zakończonej kontroli przez PSP zostanie wydane postanowienie w sprawie spełniania przez instalację opisanych wyżej wymagań, tj. ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Na wydane postanowienie nie można złożyć zażalenia. Jeżeli komendant Państwowej Straży Pożarnej wypowie się negatywnie w wydanym postanowieniu, będzie to skutkowało odmową wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

ETAP 3.

Jeżeli postanowienie komendanta Państwowej Straży Pożarnej było pozytywne, i wszystkie elementy wniosku były złożone prawidłowo – zostanie wydane pozwolenie na wytwarzanie odpadów w formie decyzji administracyjnej. Pozwolenie to będzie ważne maksymalnie 10 lat. Jeżeli wniosek był złożony prawidłowo a postanowienie PSP pozytywne, to urząd nie może odmówić wydania pozwolenia.

W uzasadnionych przypadkach mogą zostać ustanowione zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub szkód w środowisku. Informacje o zabezpieczeniu roszczeń i ich wysokości zostaną zapisane w wydanej decyzji, po wcześniejszym ich uzgodnieniu przez organ wydający decyzję z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. W przypadku ustanowienia takiego zabezpieczenia to rozpoczęcie eksploatacji instalacji może zostać rozpoczęte dopiero po wniesieniu tego zabezpieczenia.

ETAP 4.

Urząd, który wydał decyzję na wytwarzanie odpadów, przekażę ją do:

 • wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska,
 • urzędu marszałkowskiego,
 • władz lokalnych (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).

Poinformowane urzędy będą miały prawo kontrolować działalność przedsiębiorców, których działalność powoduje wytwarzanie odpadów.

Uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów

Etap 1.

Momentem uruchomienia procedury jest złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Złożony wniosek zawsze w pierwszej kolejności jest weryfikowany pod kątem formalnym, tzn. czy jest kompletny, oraz czy posiada wszystkie wymagane prawem załączniki. Jeżeli urzędnik dopatrzy się braków lub błędów w treści wniosku, to wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Urząd wyznaczy termin przynajmniej 7 dni na uzupełnienie tych braków. Jeżeli wnioskodawca w wyznaczonym terminie nie uzupełni braków to sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

Jeżeli stwierdzonym brakiem będzie brak opłaty skarbowej, zostanie wyznaczony termin (od 7 do 14 dni), w którym ta opłata powinna zostać wniesiona. Jeżeli w tym terminie opłata nie zostanie wniesiona – urząd zawiadomi wnioskodawcę, że sprawa nie będzie dalej załatwiana.

PONADTO:

Urząd może wezwać do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, w przypadku gdy dane odpadów podane w treści wniosku będą niewystarczające do ustalenia zagrożeń jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.

ETAP 2:

Po analizie wniosku, urząd wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez:

 • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej
 • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ);

Kontroli podlegać będą obiekty budowlane lub ich części oraz miejsca przeznaczone do magazynowania odpadów, w których będą przetwarzanie odpady bądź prowadzone będzie ich zbieranie. Kontrola tych elementów przez Państwową Straż Pożarną będzie przeprowadzona w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej wynikające z zapisów ustawy oraz opisanych w operacie przeciwpożarowym i w postanowieniu o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, które były złożone wraz z wnioskiem.

Po zakończonych kontrolach przez WIOŚ i PSP zostaną wydane postanowienia w sprawie spełniania przez instalację wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Na wydane postanowienie nie można złożyć zażalenia. Jeżeli komendant Państwowej Straży Pożarnej lub inspektor WIOŚ wypowie się negatywnie w wydanym postanowieniu, będzie to skutkowało odmową wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

ETAP 3:

Zostanie wydane postanowienie w sprawie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Prowadzenie działalności związanej ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów jest obarczone ryzykiem wprowadzenia szkód w środowisku naturalnym. Dlatego też podmioty chcące prowadzić taką działalność muszą złożyć zabezpieczenie roszczeń na wypadek naprawiania tych szkód przez urząd. Takimi działaniami mogą być:

 • usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
 • usunięcie odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku wynikających z prowadzonej działalności, objętej tym zezwoleniem na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,
 • usunięcie odpadów i ich zagospodarowanie łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z ewentualnej akcji gaśniczej.

Formą zabezpieczenia mogą być: depozyt, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa lub polisa ubezpieczeniowa. Formę i wysokość ustali urząd wydający zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Na otrzymane postanowienie o formie i wysokości roszczeń w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania można złożyć zażalenie.

Nie wszystkie podmioty są objęte obowiązkiem wniesienia zabezpieczenia roszczeń. Podmiotami zwolnionymi z zabezpieczenia roszczeń są posiadacze:

 • odpadów obojętnych,
 • odpadów spełniających kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, popiołów, żużli i gipsów,
 • wydobytej w trakcie robót budowlanych niezanieczyszczonej gleby lub ziemi.

Na uregulowanie kwestii zabezpieczenia roszczeń podmiot ma 2 tygodnie od dnia doręczenia ostatecznego postanowienia. W tym czasie należy:

 • wpłacić zabezpieczenie w formie depozytu i poinformować o tym urząd właściwy do wydania zezwolenia lub
 • złożyć oryginały gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej w urzędzie, który wydaje zezwolenie. Jeżeli organem wydającym zezwolenie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska to dokumenty zabezpieczenia składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Jeżeli zabezpieczenie roszczeń nie zostało wniesione, lub zostało wniesione w wysokości niższej niż wymagana – urząd wyda odmowę wydania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

ETAP 4:

Urząd wydający zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zasięgnie opinii wójta burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania lub zbierania odpadów (wymóg ten nie dotyczy prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli jest on organem właściwym do wydania zezwolenia). Jeśli urząd nie wyda opinii w ciągu 14 dni wtedy można przyjąć, że wydał opinię pozytywną.

Jeżeli opinia będzie pozytywna, a wniosek złożony był prawidłowo i wniesione zostało zabezpieczenie roszczeń, urząd wyda zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów w formie decyzji administracyjnej. Zezwolenie zostanie wydane na maksymalnie na10 lat.

W pozwoleniu na przetwarzanie odpadów, urząd może dodatkowo określić:

 • uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich utrzymywania uzasadniony względami technologicznymi,
 • warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych na czas potrzebny do rozruchu (nie dłuższy niż rok) nowej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej.

Podsumowując, powyższe informacje zebrano i przedstawiono w poniższej tabeli:

 

PRZEBIEG PROCEDURY ADMINISTRACYJNEJ:
pozwolenie na wytwarzanie odpadówzezwolenie na przetwarzanie odpadówzezwolenie na zbieranie odpadów
ETAP 1
 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja formalna i ewentualne uzupełnienie.
 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja formalna i ewentualne uzupełnienie.
 3. Urząd może wezwać do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, w przypadku gdy dane odpadów podane w treści wniosku będą niewystarczające do ustalenia zagrożeń jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
 1. Złożenie wniosku.
 2. Weryfikacja formalna i ewentualne uzupełnienie.
 3. Urząd może wezwać do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, w przypadku gdy dane odpadów podane w treści wniosku będą niewystarczające do ustalenia zagrożeń jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
ETAP 2
 1. Urząd wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Po zakończonej kontroli przez PSP zostanie wydane postanowienie w sprawie spełniania przez instalację opisanych wyżej wymagań, tj. ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.
 1. Urząd wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez:
  • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ);
 2. Po zakończonych kontrolach przez WIOŚ i PSP zostaną wydane postanowienia w sprawie spełniania przez instalację wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.
 1. Urząd wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez:
  • komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
  • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (WIOŚ);
 2. Po zakończonych kontrolach przez WIOŚ i PSP zostaną wydane postanowienia w sprawie spełniania przez instalację wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej.
ETAP 3
 1. Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów (o ile wniosek był prawidłowo złożony, a wydane postanowienie przez komendanta PSP pozytywne).
 2. W uzasadnionych przypadkach mogą zostać ustanowione zabezpieczenia roszczeń z tytułu możliwości wystąpienia negatywnych skutków lub szkód w środowisku
 3. W przypadku ustanowienia takiego zabezpieczenia to rozpoczęcie eksploatacji instalacji może zostać rozpoczęte dopiero po wniesieniu tego zabezpieczenia.
 1. Zostanie wydane postanowienie w sprawie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń (jeżeli podmiot nie jest zwolniony z obowiązku jego wniesienia)
 1. Zostanie wydane postanowienie w sprawie formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń (jeżeli podmiot nie jest zwolniony z obowiązku jego wniesienia)
ETAP 4
 1. Urząd, który wydał decyzję na wytwarzanie odpadów, przekażę ją do:
  • ojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska,
  • urzędu marszałkowskiego,
  • władz lokalnych (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).
 1. Urząd zasięga opinii wójta burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia przetwarzania odpadów
 2. Jeżeli opinia będzie pozytywna, a wniosek złożony był prawidłowo urząd wyda zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
 3. W pozwoleniu na przetwarzanie odpadów, urząd może dodatkowo określić:
  • uzasadnione technologicznie warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych oraz czas ich utrzymywania uzasadniony względami technologicznymi
  • warunki eksploatacyjne odbiegające od normalnych na czas potrzebny do rozruchu (nie dłuższy niż rok) nowej instalacji i osiągnięcia przez nią mocy przerobowej.
 1. Urząd zasięga opinii wójta burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia zbierania odpadów,
 2. Jeżeli opinia będzie pozytywna, a wniosek złożony był prawidłowo urząd wyda zezwolenie na zbieranie odpadów.
Odmowa wydania decyzji
 1. w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie zostanie wydana pozytywna opinia w wielu przypadkach, np.:
  • planowany sposób postępowania z odpadami:
  • mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska,
  • jest niezgodny z planem gospodarki odpadami,
  • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;
  • gdy prowadzący instalację, osoby związane z zarządem lub inne osoby opisane w ustawie były karane za przestępstwa przeciwko środowisku, lub miały orzeczoną karę pieniężną za przestępstwa przeciwko środowisku, lub były karane za inne przestępstwa opisane w art. 163,  art.164 lub art. 168 Kodeksu karnego;
  • oraz w innych przypadkach określonych szczegółowymi przepisami ochrony środowiska.
 2. W przypadku zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, nie zostanie wydana pozytywna decyzja, gdy zamierzony sposób postępowania z odpadami:
  • mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub dla środowiska,
  • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,
  • jest niezgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego.
Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów wynosi:

 • 2 011 zł – dla przedsiębiorców;
 • 506 zł – dla prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, dla mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców oraz dla osób fizycznych.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub na przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł.

Odwołania

Jeżeli urząd wyda decyzję odmowną lub inną niezgodną z oczekiwaniami wnioskodawcy, można się od niej odwołać w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie od decyzji można wnosić do następujących urzędów, w zależności od tego który z nich wydał decyzję. Jeżeli decyzja była wydana przez:

 • starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) – odwołanie należy złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego,
 • marszałka województwa – odwołanie należy złożyć do Ministra Środowiska,
 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska – odwołanie należy złożyć do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Jeżeli podmiot, któremu wydano decyzję odmowną nie przewiduje wniesienia odwołania, powinien w urzędzie, który wydał taką decyzję złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania od decyzji. Zrzeczenie się prawa do odwołania przez wszystkie strony postępowania przyczyni się do szybszego uprawomocnienia decyzji.