srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Pozwolenia

Pozwolenia zintegrowane|Decyzje środowiskowe|Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne|Gospodarka odpadami|Zgłoszenia instalacji|Wprowadzanie gazów lub pyłów

Pozwolenia zintegrowane

Nasza firma prowadzi kompleksowe postępowania w obszarze uzyskiwania bądź zmiany pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 181 Prawa ochrony środowiska, dla instalacji określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Czytaj więcej …

 

Decyzje środowiskowe

Konieczność uzyskania decyzji środowiskowej wynika ściśle z przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 71 ust. 2 tej ustawy decyzję środowiskową należy uzyskać dla następujących planowanych przedsięwzięć:

  • mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
  • mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Czytaj więcej …

 

 

Pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w przypadku prowadzenia procedury uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego oraz składania zgłoszenia. Nasza praca polegać będzie przede wszystkim na skompletowaniu niezbędnej dokumentacji, przygotowaniu operatu wodnoprawnego oraz wniosków i pozostałych załączników. W dalszej kolejności monitorować będziemy procedurę oraz reprezentować będziemy Państwa przed właściwymi organami administracyjnymi, aż do momentu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego bądź przyjęcia zgłoszenia.

Czytaj więcej …

 

 

Gospodarka odpadami

Do wymogów prawnych w zakresie gospodarki odpadami należy zaliczyć pozwolenia bądź zezwolenia na wytwarzanie odpadów, zbieranie odpadów oraz przetwarzanie odpadów, pozwolenia te mogą być wydawane w wymienionych niżej konfiguracjach:

  • wytwarzanie odpadów (w tym wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie odpadów, lub wytwarzanie odpadów uwzględniające przetwarzanie),
  • przetwarzanie odpadów,
  • zbieranie odpadów,
  • zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Czytaj więcej …

 

 

 

 

Zgłoszenia instalacji

Nasza firma prowadzi kompleksowe postępowania w zakresie zgłoszeń instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, które są wymagane aktualnymi przepisami. Rozpatrujemy każdy przypadek indywidualnie, analizujemy sytuację, przygotowujemy wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i pomagamy przedsiębiorcom przeprowadzić całą procedurę administracyjną. Reprezentujemy naszych klientów przed organami administracji.

Czytaj więcej …

 

 

Wprowadzanie gazów lub pyłów

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania kompletnego wniosku wraz z wymaganymi prawem załącznikami. Jeżeli nie wiesz jakie dokumenty są konieczne do przygotowania, jak wypełnić druk formularza oraz do kogo złożyć wniosek o wydanie pozwolenia emisyjnego – zgłoś się do nas. Pomagamy przedsiębiorcom na etapie przygotowania dokumentacji, wniosków i załączników oraz reprezentujemy przedsiębiorców przed organami administracji.

Czytaj więcej …

 

 

 

 

 

 

 

 

Outsourcing środowiskowy - działamy w całym kraju