srodowisko@bhpex.pl

68 411 40 52

Outsourcing środowiskowy

Stała obsługa|Doradztwo środowiskowe|Audyty|Kontrole WIOŚ

Doradztwo środowiskowe

Nasza firma wychodzi naprzeciw nagminnie pojawiającym się pytaniom „jak to zrobić, aby było dobrze”. Takie pytania pojawiają się niemal na każdym etapie procesu inwestycyjnego, rzadziej w trakcie eksploatacji instalacji. Nie mniej jednak aby na nie odpowiedzieć, w każdym przypadku potrzebna jest wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie.

Jesteśmy w stanie doradzić Państwu jak prawidłowo przygotować się do planowanej inwestycji, przyjąć odpowiednie założenia oraz zidentyfikować wszelkie możliwe do wystąpienia zagrożenia dla ochrony środowiska. Firmom i zakładom już istniejącym pomożemy zidentyfikować występujące zagrożenia, a następnie w miarę możliwości je zminimalizować. Świadczymy pomoc w zakresie wymagań:

Pomagamy naszym klientom przeprowadzenie wszelkich procedur administracyjnych w ramach outsourcingu środowiskowego oraz pozostajemy w kontakcie z właściwą instytucją na każdym etapie jej trwania.

Jednorazowa usługa doradcza

Jednorazowe usługi doradcze, obejmują wsparcie klienta w zakresie pojedynczych spraw wymagających pomocy inspektora ochrony środowiska. Usługa polega na wykonaniu określonego i wcześniej zaplanowanego zadania środowiskowego. Usługa płatna jest jednorazowo.

Stała usługa

Stałą umowa czyli tzw. Outsourcing środowiskowy, obejmuje nadzorowanie firmy w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska. Klient otrzymuje dedykowanego inspektora ochrony środowiska, który prowadzi wszystkie sprawy środowiskowe. Usługa płatna co miesiąc w stałej wysokości.

Konsultacja telefoniczna

W ramach doradztwa w zakresie ochrony środowiska, udzielamy również konsultacji telefonicznych. Zadzwoń do nas i przekonaj się do naszej firmy. Stanowimy młody i profesjonalny zespół, konsultacji udzielają inspektorzy ochrony środowiska oraz prawnicy, tel. 684114052. Usługa jest bezpłatna.

Każde zlecenie obsługujemy kompleksowo, począwszy od wstępnego wywiadu środowiskowego, poprzez prowadzenie analizy i szukanie właściwych, rozwiązań aż do przekazania Klientowi gotowego rozwiązania problemu.

Dla kogo?

Konsulting środowiskowy jest dla każdego podmiotu korzystającego ze środowiska, który chciałby:

 • aby osoba profesjonalnie zajmująca się ochroną środowiska oceniła w jakim zakresie podlega on pod przepisy z tym związane;
 • mieć uregulowaną stronę formalno-prawną przedsiębiorstwa, tj. posiadać wszelkie wymagane prawem decyzje, pozwolenia bądź zgłoszenia;
 • dowiedzieć się do wnoszenia jakich opłat jest zobowiązany lub z których może zostać zwolniony lub jakie opłaty mogą zostać pomniejszone bądź podwyższone;
 • dowiedzieć się jakie pomiary, jakich substancji i z jaką częstotliwością jest zobligowany wykonywać;
 • dowiedzieć się jakie rodzaje ewidencji jest zobligowany prowadzić;
 • dowiedzieć się jaka sprawozdawczość go obowiązuje;

a także dla przedsiębiorców, którzy w toku prowadzonej działalności napotkali problemy, które ich przerosły i poszukują pomocy w tym zakresie.

Zgodnie z definicją podmiotu korzystającego ze środowiska podmiotem takim jest:
 • przedsiębiorca w rozumieniu art.4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu art. pkt 3 tej ustawy;
 • osoba prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
 • jednostka organizacyjna nie będące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;
 • osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w takim zakresie, w jakim wymagają tego pozwolenia (np. pobór wody na potrzeby gospodarowania domowego w ilości większej niż 5 m3/dobę)
Korzyści dla Twojej firmy

Korzystając z pomocy specjalistów ochrony środowiska masz pewność że działasz zgodnie z przepisami i w granicach prawa. Unikniesz w ten sposób niemiłych niespodzianek, które mogły by Cię spotkać podczas kontroli inspektora organu ochrony środowiska. Ewentualne nieprawidłowości, braki i uchybienia zdiagnozujemy w Twojej firmie zanim zrobią to inspektorzy WIOŚ. Otrzymasz do dyspozycji specjalnie oddelegowanego pracownika naszej firmy, który indywidualnie i kompleksowo świadczył będzie usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska.

Wymiar finansowy

Doradztwo środowiskowe to usługa, która pozwala w dłuższej perspektywie zaoszczędzić czas i pieniądze. Wymiar finansowy korzystania z doradztwa środowiskowego przez naszą firmę posiada wiele aspektów:

 • korzystanie ze środowiska zgodnie z prawem to uniknięcie wysokich kar nakładanych przez organy kontroli: jesteś przedsiębiorcą choć w najmniejszym stopniu korzystającym ze środowiska – skonsultuj się z nami a powiemy Ci jakie obowiązki na Tobie spoczywają, dostosujesz się do wymagań, to unikniesz ewentualnych kar;
 • przedsiębiorca unika kosztów zatrudnienia i szkolenia dodatkowego pracownika, który znaczną część swojego czasu pracy musiałby poświęcić na poznanie skomplikowanych przepisów z zakresu ochrony środowiska i realizację obowiązków z tym związanych;
 • wnosisz opłaty choć nie jesteś pewien czy powinieneś, czy dobrze policzyłeś lub czy dotyczą one Ciebie – skontaktuj się z nami, przeanalizujemy Twoje sprawozdania, i poniesione koszty i poinformujemy Cię czy wszystko jest tak jak należy, jeżeli dopatrzymy się choć najmniejszych uchybień niezwłocznie Cię o tym poinformujemy i dołożymy wszelkich starań, aby wprowadzić działania naprawcze i nie dopuścić do kolejnych błędów w przyszłości;
 • niektórych z opłat, które powinieneś ponieść można uniknąć bądź znacznie je obniżyć gdyż ustawodawca przewidział różnego rodzaju, ulgi i wyłączenia – jesteśmy w stanie przeanalizować Twoją sytuację, wyjaśnić i doradzić czy podlegasz takim ulgom oraz znaleźć rozwiązanie najkorzystniejsze dla Twojej firmy.

Konsultacje środowiskowe

Nieznajomość prawa ochrony środowiska lub jego błędna interpretacja, to dwa najważniejsze wyzwania, z jakimi zmagają się przedsiębiorstwa. Bardzo często prowadzi to do szukania rozwiązań na własną rękę, co może prowadzić do konsekwencji prawnych.

Skorzystanie z konsultacji, które realizowane są przez wyselekcjonowaną kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, daje pewność, że zaproponowane rozwiązania oraz rozwiązania alternatywne będą zgodne z prawem.

Najpopularniejszymi problemami, z którymi mierzą się przedsiębiorcy to:

 • gospodarka odpadami
 • gospodarka opakowaniowa
 • emisja do powietrza.

Udzielamy konsultacji środowiskowych w zakresie tych najpopularniejszych, ale również pomożemy w każdej innej kwestii, z którą się do nas zwróci przedsiębiorca.

Proponujemy spotkanie w celu identyfikacji wymagań środowiskowych dla Twojej firmy, w wyniku którego poznasz co możesz zyskać przekazując w nasze ręce działania związane z ochroną środowiska. Zidentyfikujemy, zaplanujemy i wykonamy działania dostosowane indywidualnie to Twojej firmy.

Świadczymy usługi jednorazowych konsultacji, konsultacji w ramach stałej obsługi, a także konsultacje telefoniczne, między innymi po to aby każdy przedsiębiorca wiedział, że gdy pojawią się problemy to należy z nimi walczyć, a nie zamiatać pod dywan. Nasze działania prowadzimy w interesie nie tylko naszym i naszych Klientów ale przede wszystkim w interesie otaczającej nas przyrody.

Zgłoszony nam problem nigdy nie zostanie bez odpowiedzi, każdą sprawę doprowadzimy do końca.

Jako firma posiadamy własny dział RODO, składający się z pracowników i informatyków, w związku z tym gwarantujemy pełną poufność przekazanych danych niezbędnych do świadczonych usług konsultingowych.

Doradztwo środowiskowe

Doradzamy we wszelkich sprawach związanych z ochroną środowiska w firmie, odpady, opakowania, emisje, zużyte sprzęty, baterie i akumulatory, i wiele innych aspektów. Świadczymy doradztwo środowiskowe:

 • W dziedzinie gospodarki odpadami: wspieramy naszych Klientów, na każdym etapie zarządzania odpadami: wytwarzanie, magazynowanie, transport, itd. Powiemy jak prawidłowo segregować, przechowywać i oznaczać pojemniki i miejsca magazynowania. Powiemy, jeżeli Twoja działalność będzie wymagała uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń lub umów z innymi podmiotami. Nauczymy jak prawidłowo prowadzić ewidencję odpadów. Odpowiemy na pozostałe pytania.
 • W dziedzinie gospodarki opakowaniowej przedstawimy problematykę opakowań od podszewki, tj. wyjaśnimy kiedy dany przedmiot jest traktowany jako opakowanie, a kiedy nim nie jest. Opowiemy jakie działania przedsiębiorcy z zakresu gospodarki opakowaniowej powinny być prowadzone, jak prowadzić ewidencję i co ewidencjonować. Wyjaśnimy co to opłata produktowa i podpowiemy jakie podjąć działania w celu jej uniknięcia lub zminimalizowania.
 • Emisje do powietrza to szerokie pojęcie, zarówno przedsiębiorca posiadający samochód służbowy, jak i wielki zakład przemysłowy objęci są przepisami o emisjach. Chcesz się dowiedzieć jakimi, skontaktuj się z nami, przedstaw swoją sytuację, a powiemy Ci, jakie dokładnie przepisy dotyczą Twojego przedsiębiorstwa, jakie decyzje lub zgłoszenia powinieneś posiadać, jakie pomiary wykonywać, jakie ewidencje prowadzić oraz jakie sprawozdania składać.
 • Jesteś wprowadzającym sprzęt elektryczny i elektroniczny lub autoryzowanym przedstawicielem, a może zbierającym zużyty sprzęt i nie wiesz jakie dokładnie obowiązki Ciebie dotyczą – skontaktuj się z nami, na podstawie otrzymanych od Ciebie informacji wyjaśnimy jakim obowiązkom musisz sprostać, jakie ewidencje prowadzić, jakie sprawozdania składać lub jakie posiadać umowy z innymi podmiotami.
 • Gospodarka wodno-ściekowa – po wprowadzonym nowym prawie wodnym wiele zagadnień związanych z poborem wód i odprowadzaniem ścieków uległo zmianom, obostrzeniom oraz zostały nałożone obowiązki związane z koniecznością uzyskania stosownych, zgód, pozwoleń i zgłoszeń. Jeżeli prowadzisz działania z tym związane i nie jesteś pewien czy działasz zgodnie z obowiązującymi przepisami – skontaktuj się z nami, po zapoznaniu się z Twoją sytuacją będziemy w stanie ocenić sytuację i doradzić czy koniecznym jest podjęcie działań związanych z uregulowaniem strony formalno-prawnej.

Doradzimy jak prowadzić przedsiębiorstwo w zgodzie z przepisami oraz otaczającym nas środowiskiem.

W czym możemy Ci pomóc

Masz problem i nie potrafisz sobie z nim poradzić? Prowadzisz dokumentację środowiskową samodzielnie, ale pochłania to zbyt dużo Twojej energii i jest czasochłonne? A może spodziewasz się kontroli inspektora WIOŚ? Pomożemy w każdej z tych sytuacji.

Prowadzimy działania doradcze w zakresie działań związanych z ochroną środowiska przez przedsiębiorców korzystających ze środowiska. Podejmując z nami współpracę otrzymasz z naszej strony pakiet działań dostosowany indywidualnie do profilu działalności twojej firmy.

W przypadku podjęcia współpracy, do naszych obowiązków należeć będą takie działania jak:

 • prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów oraz generowanie kart przekazania odpadów na podstawie otrzymanych danych,
 • przygotowywanie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • przygotowanie sprawozdania z zakresu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów,
 • roczne sprawozdanie o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi,
 • raport KOBiZE dla miejsc korzystania ze środowiska,
 • raport KOBiZE z eksploatacji urządzeń,
 • sprawozdanie w zakresie PRTR,
 • zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • informowanie o istotnych zmianach w prawie środowiskowym mających kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności,
 • opiniowanie umów z kontrahentami w świetle przepisów ochrony środowiska,
 • prowadzenie okresowych dokumentów ewidencyjnych, kontrola miejsc magazynowania odpadów oraz stanu infrastruktury technicznej,
 • udział w kontrolach, które przeprowadzane będą przez Inspekcję Ochrony Środowiska,
 • pomagamy również w uregulowaniu stanu formalno-prawnego instalacji (przygotowujemy wnioski o wydanie pozwoleń).
Zagrożenia wynikające z braku obsługi ochrony środowiska

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i wszelkie działania związane z ochroną środowiska prowadzisz samodzielnie istnieje szansa, że robisz to dobrze, ale co jeśli nie …?? Konsulting środowiskowy jest właśnie po to aby przedsiębiorcy mieli możliwość w każdej chwili skorzystania z profesjonalnej pomocy. Jeżeli przedsiębiorca nie posiada profesjonalnego wsparcia, jest narażony na niespodziewane opłaty, a nawet kary finansowe w przypadku, gdyby okazało się wyniku przeprowadzonej kontroli, że nie wywiązuje się należycie z ciążących na nim obowiązków.

Przedsiębiorcy nie wywiązujący się ze swoich obowiązków są narażeni na:

 1. kary pieniężne, za nie przestrzeganie przepisów, które mogą być bardzo dotkliwe, np. za nieprawidłową gospodarkę odpadami WIOŚ może nałożyć na firmę administracyjną karę pieniężną w przedziale od 1 000 pln do 1 000 000 pln,
 2. poniesienie odpowiedzialności cywilnej za dokonanie szkód w środowisku: podmiot, który dokonał takiej szkody, musi przywrócić uszkodzone środowisko do właściwego stanu, takiego jak istniał w okresie przed naruszeniem i musi to zrobić na własny koszt, nie podjęcie działań naprawczych grozi natomiast karą grzywny, o szkodzie cywilnej możemy mówić w przypadku, gdy:
  • wystąpiła szkoda,
  • szkoda wystąpiła na skutek naszego działania lub zaniechania,
  • występuje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem (czynem lub zaniechaniem) a zaistniałą szkodą;
 3. poniesienie odpowiedzialności administracyjnej – o tego rodzaju odpowiedzialności decyduje organ administracji publicznej (WIOŚ), podstawę do wymierzenia kary stanowią m.in. pomiary kontrolne, których wyniki wskazują na przekroczenie limitów pozwoleń, w toku procedury mogą zostać wydane decyzje/zarządzenia:
  • decyzja w sprawie wymiaru kary biegnącej przy uwzględnieniu przekroczenia w skali doby (karę nalicza się do momentu zakończenia przekroczenia),
  • decyzja o ograniczeniu wpływu na środowisko,
  • nałożenie zobowiązania nałożenia na rzecz właściwej gminy kwoty pieniężnej odpowiedniej do wysokości szkód wynikłych z naruszenia środowiska;
  • wstrzymanie działalności zagrażającej środowisku (możliwe, że zostanie nawet wstrzymana działalność instalacji);
 4. odpowiedzialność za szkody w środowisku naturalnym wg dyrektywy 2004/35/WE: są nimi:
  • szkody popełnione wobec gatunków chronionych oraz w siedliskach przyrodniczych; szkody te oddziałują w sposób wyjątkowo negatywny na osiągnięcie lub utrzymanie odpowiedniego stanu ochrony tych gatunków i siedlisk;
  • szkody popełnione przeciwko wodom, oddziałujące wysoko negatywnie na stan i potencjał ekologiczny, chemiczny oraz ilościowy wód;
  • szkody popełnione w odniesieniu do powierzchni ziemi, tj. zanieczyszczenie gleby bądź ziemi oraz zanieczyszczenie, które może zagrażać zdrowiu ludzkiemu; negatywny wpływ tego rodzaju szkody wynika przede wszystkim z wprowadzenia na ląd lub pod ziemię preparatów, organizmów oraz drobnoustrojów.

Zmiany w ochronie środowiska

Od czasu utworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce opakowaniami (tzw. rejestr BDO) wiele firm zostało zobowiązanych do złożenia wniosku o rejestrację. Jeżeli posiadasz już wpis oraz masz nadany nr BDO, to od stycznia 2020 roku będziesz zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów za pomocą bazy BDO oraz do składania rocznych sprawozdań z gospodarki odpadami oraz opakowaniami również za pomocą tej bazy. Jeżeli obawiasz się czy sprostasz tym obowiązkom tak jak należy, warto przekazać działania w tym zakresie profesjonalistom. Oferujemy pomoc w tym zakresie począwszy od złożenia wniosku rejestrowego (lub aktualizacyjnego) poprzez obsługę rejestru w zakresie ewidencji odpadów i sprawozdawczości. Nasi pracownicy odbyli szkolenie w zakresie „Funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” realizowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Jednym słowem oddajesz swoje sprawy w ręce specjalistów.