BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Wdrażanie systemów

Nasza firma oferuje kompleksowe wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwa żywności, w tym takich systemów jak:

 1. Dobra Praktyka Higieniczna GHP.
 2. Dobra Praktyka Produkcyjna GMP.
 3. System HACCP.
 4. ISO 22000.
 5. System BRC.
 6. System IFS.

Wdrożenie systemu bezpieczeństwa żywności nie jest modą, lecz warunkiem konkurencyjności. Wymóg jego posiadania dotyczy wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na wielkość, formę własności, czy branżę. Nasi specjaliści na bazie wieloletniego doświadczenia wypracowali własną metodę wdrażania, która dzieli się na poszczególne etapy. Wdrażanie danego systemu trwa zazwyczaj od 2 tygodni, w przypadku prostych systemów jak GHP/GMP, do 6 miesięcy, w przypadku systemów rozbudowanych jak ISO 22000.

Z nami wdrożysz dowolny system prawa żywnościowego.

Zadzwoń do nas już dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę.

Tel. 68 411 40 00

Wdrażanie systemów – etapy

 • Audyt wstępny
  Projektowanie każdego systemu rozpoczynamy od przeprowadzenia u Klienta audytu wstępnego. Pozwala on nam na poznanie zakładu, sposobu jego działania, zachodzących wewnątrz procesów i ich powiązań. Dobre poznanie zakładu i wypracowanie koncepcji przyszłego systemu ma istotny wpływ na dynamikę i efektywność późniejszych prac wdrożeniowych.
 • Szkolenia

  Zapewnienie wszystkim pracownikom niezbędnej wiedzy z zakresu normy, a także obowiązujących przepisów prawa żywnościowego poprzez przeprowadzenie wszystkich szkoleń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania systemu. W tym etapie prowadzimy szkolenia dla:

  • Pracowników.
  • Kadry kierowniczej zakładu.
  • Zespołu wdrożeniowego.
 • Opracowanie systemu zarządzania
  Opracowanie dokumentacji wymaganej przez normę (księgi jakości, procedur, instrukcji, formularzy zapisów). Dokumentacja jest opracowywana przez naszą firmę na najwyższym poziomie. Na tym etapie przeprowadzamy również doradztwo w sprawach organizacyjnych oraz wszelkie działania, zapewniające stworzenie systemu odpowiadającego wymogom normy oraz obowiązującym przepisom prawa żywnościowego. Zawsze dążymy do minimalizacji ilości dokumentów, aby nie tworzyć zbędnej, nieużytecznej dokumentacji, którą później należy niepotrzebnie wypełniać.
 • Wdrożenie systemu
  Uregulowania systemowe zawarte w opracowanych na wcześniejszym etapie dokumentach, bezpośrednio po ich przyjęciu i zatwierdzeniu, muszą zostać wdrożone do stosowania i ścisłego przestrzegania, pod nadzorem personelu kierowniczego.
 • Szkolenie audytorów wewnętrznych
  Jest to element niezbędny, mający na celu utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu zgodnego z wymaganiami wdrażanej normy. Szkolenie, obejmujące wykłady i ćwiczenia, zakończone jest egzaminem, a także wydaniem certyfikatu.
 • Audyt wewnętrzny
  W momencie kiedy organizacja posiada już zespół świeżo przeszkolonych audytorów w tym etapie przeprowadzamy wspólnie pierwszy audyt wewnętrzny, który ma na celu ujawnienie ewentualnych niezgodności przez porównanie stanu istniejącego z wymaganiami dokumentów systemowych. Powinien on być przeprowadzony we wszystkich obszarach, w których wdrożenie danego systemu uznane zostało za zakończone. W tym etapie przeprowadza się również udoskonalenia w razie potrzeby.
 • Audyt certyfikujący
  Audyt jest badaniem, mającym potwierdzić, że system funkcjonuje zgodnie z wymogami normy. Przeprowadza go niezależna firma posiadająca uprawnienia, tzw. jednostką certyfikującą. Nasza firma pomoże Państwu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w ustaleniu wszystkich spraw związanych z certyfikacją. Nasz konsultant bierze czynny udział w audycie certyfikującym. Jesteśmy z Państwem aż do momentu uzyskania certyfikatu.

Należy również pamiętać, że:

 1. Prowadzenie firmy powierzane jest konsultantowi, którzy współpracuje z firmą od rozpoczęcia prac aż do audytu certyfikującego. Dla zapewnienia nadzoru i koordynacji wszystkich działań, związanych z wdrażanym systemem, konsultant regularnie odwiedza Państwa i zbiera potrzebne mu informacje. Termin spotkań ustalamy wcześniej z Państwem. Częstotliwość spotkań zależy od preferencji klienta, ustanowionego harmonogramu prac i specyfiki firmy.
 2. Dokumentację systemową (tj. procedury, instrukcję Księgę jakości) opracowuje konsultant. Zgodnie z życzeniem klienta, uwzględniamy w tworzonym systemie zarządzania dokumenty już funkcjonujące, posiadane systemy wspomagające zarządzanie.
 3. Powstanie każdego dokumentu jest poprzedzone zebraniem informacji od określonych pracowników tak, aby stworzyć go najbardziej adekwatnym do specyfiki firmy i zrozumiałym dla osób, które mają na danym dokumencie pracować. Wszystkie powstające sukcesywnie dokumenty są weryfikowane przez pracowników z firmy oraz jej kierownictwo.
menu
dział HACCP