BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Szkolenie audytorów

Oferowane szkolenie audytorów przygotowuje do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego HACCP i zapoznaje jego adresata z metodyką pracy audytora, a także przeprowadzania audytów wewnętrznych. Prowadzone jest przez doświadczonego audytora posiadającego wieloletnią praktykę, zarówno we wdrażaniu Systemów Zarządzania Jakością, jak i w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych i zewnętrznych. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zdobyć umiejętności audytorskie lub chcą się doskonalić w zakresie audytowania. W szczególności szkolenie kierowane jest do:

 1. Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności HACCP w przedsiębiorstwach.
 2. Decydentów, odpowiedzialnych w firmach za nadzór, a także weryfikację systemów HACCP.
 3. Dyplomantów studiów żywnościowych i gastronomicznych.
 4. Osób chcących być audytorami systemu HACCP.
 5. Absolwentów kierunków żywnościowych i gastronomicznych.
 6. Pracowników gastronomii, Sanepidu, przedstawicieli handlowych, pracowników zakładów czy też firm spożywczych.
 7. Osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i pogłębianiem wiedzy z zakresu nowego standardu HACCP ISO 22000.

Zapraszamy na szkolenie audytorów wewnętrznych HACCP

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

Zadzwoń i zarezerwuj termin – 68 411 40 00

Program szkolenia

 1. Omówienie i interpretacja wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000.
 2. Aspekty prawne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności.
 3. Zagadnienia związane z systemem HACCP, GHP, GMP.
 4. System HACCP w ISO 22000.
 5. Wymagania dla audytorów.
 6. Zasady i techniki audytowania wg międzynarodowych standardów.
 7. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów.
 8. Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu – niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia.
 9. Prowadzenie audytów, działania poaudytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności, raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze.
 10. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów.
 11. Symulacja audytu.
 12. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów.
 13. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków.
 14. Egzamin.

W jaki sposób należy dobierać zespół audytujący?

Dobór audytorów wewnętrznych powinien być przeprowadzany w oparciu o poniższe kryteria:

 1. Cechy charakteru.
  • Etyczny (prawdomówny, a także uczciwy).
  • Otwarty na alternatywne pomysły i punkty widzenia.
  • Dyplomatyczny (taktowny).
  • Spostrzegawczy.
  • Wszechstronny (przystosowujący się do różnych sytuacji).
  • Decyzyjny (osiągający logiczne i oparte na analizie wnioski).
  • Polegający na sobie (działa i funkcjonuje niezależnie z jednej strony, z drugiej jednak skutecznie oddziałuje na innych).
  • Obiektywny.
 2. Kwalifikacje audytora.
  • Wykształcenie: ukończona minimum szkoła zawodowa.
  • Doświadczenie zawodowe: 2 lata pracy w firmie.
  • Odbyte szkolenie związane z audytami wewnętrznymi.
  • Znajomość dokumentacji systemu HACCP.
  • Znajomość specyfiki audytowanego obszaru, a także procesów w nim zachodzących.
  • Doświadczenie w pracy z ludźmi.

W jaki sposób należy przeprowadzać audyt?

 1. Właściciel wydaje zarządzenie w sprawie powołania audytorów wewnętrznych, którzy powinni odbyć odpowiednie szkolenie, np. w naszej placówce.
 2. Audyt przeprowadza audytor wewnętrzny, delegowany przez przewodniczącego zespołu HACCP na podstawie „Rocznego Programu Audytów”, niezależny od audytowanego obszaru.
 3. Audytorzy, przed rozpoczęciem audytu mają obowiązek zapoznania się z dokumentacją systemową dotyczącą audytowanego obszaru i z innymi kryteriami audytu, np. przepisy prawne, z kartami niezgodności i raportami z poprzedniego audytu oraz sporządzają listy pytań kontrolnych do audytu na wcześniej przygotowanym formularzu.
 4. Audyt należy rozpocząć spotkaniem otwierającym z osobami odpowiedzialnymi za funkcje lub procesy, które będą audytowane. Na spotkaniu tym audytor przedstawia cel, plan i zakres audytu oraz szczegóły organizacyjne. Audytor musi zapewnić audytowanemu możliwość zadawania pytań.
 5. Osoba odpowiedzialna za audytowany obszar, zobowiązana jest przygotować się do audytu oraz rzetelnie udzielać odpowiedzi, udostępniać zapisy i dokumentację.
 6. Audytorzy poszukują obiektywnych dowodów, wskazujących, że audytowane obszary spełniają wymagania systemu HACCP oraz czy pozwalają one na osiągnięcie założonych celów. Ponadto, metody zbierania informacji powinny obejmować: wywiad, obserwację działań oraz przegląd dokumentów i zapisów.
 7. W przypadku stwierdzenia niezgodności, należy je analizować i rejestrować na specjalnej „Karcie niezgodności”.
 8. Za nadzorowanie realizacji działań korygujących i ocenę ich skuteczności, odpowiada audytor wewnętrzny.
 9. Po zakończonym audycie, audytor wiodący ma obowiązek sporządzenia „Raportu z audytu” w ciągu 24 godzin od jego zakończenia. W Raporcie należy przedstawić: cel audytu i jego zakres, informację o stwierdzonych niezgodnościach, spostrzeżenia i wnioski (w tym propozycje zmian w dokumentacji systemu HACCP) oraz ocenę skuteczności działań w audytowanym obszarze.
 10. Do „Raportu z audytu” należy dołączyć „Listę pytań audytowych” oraz „Karty niezgodności”. Protokół taki następnie przedstawia się do akceptacji osobie odpowiedzialnej za audytowany obszar oraz przewodniczącemu zespołu HACCP.
 11. Raporty z audytów powinny być archiwizowane przez Przewodniczącego zespołu HACCP, które następnie stanowią dane wejściowe do przeglądu systemu HACCP przez najwyższe kierownictwo. Audytor jest zobowiązany do zweryfikowania realizacji działań korygujących, jeżeli podczas audytu były stwierdzone niezgodności.
 12. Przewodniczący zespołu HACCP na podstawie dokumentacji z audytu i informacji uzyskanych z audytowanych obszarów, ma obowiązek prowadzić ocenę skuteczności i efektywności poszczególnych audytów, zapisując wyniki w „Rocznym programie audytów”.
menu
dział HACCP