BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Lista kontrolna Sanepidu

Lista kontrolna Sanepidu

Wpis zakładu do rejestrów zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Podmioty, które zamierzają prowadzić działalność na rynku spożywczym lub będą zajmować się materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością mają obowiązek złożenia wniosku o zatwierdzenie zakładu, bądź wpis do rejestru zakładów, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek ten należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku to nie wszystko. Sanepid sprawdzi, czy Twój zakład spełnia wymagania sanitarne, czy posiadasz odpowiednią dokumentację sanitarną oraz czy wdrożono odpowiednie procedury mające na celu bezpieczeństwo żywności. Sanepid posługuje się listą kontrolną przedstawioną poniżej.

Przygotujemy Twój zakład na kontrolę Sanepidu

 • Sprawdzimy Twój zakład pod względem wymagań.
 • Wdrożymy odpowiednie procedury sanitarne.
 • Przygotujemy dokumentację dobrych praktyk oraz HACCP na potrzeby kontroli.

Zadzwoń do nas już dzisiaj, aby otrzymać szczegółową ofertę. Jeżeli nie masz doświadczenia, nie składaj wniosku samodzielnie, może to grozić jego odrzuceniem.

Procedura wpisu zakładu do rejestrów zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS

 • Podmiot może ubiegać się o wpis do rejestru zakładów po uprzednim uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo do Krajowego Rejestru Sądowego – jeżeli prowadzi działalność gospodarczą, albo po uzyskaniu numeru identyfikacyjnego w ewidencji gospodarstw rolnych – jeżeli działa na rynku spożywczym, prowadząc działalność w zakresie dostaw bezpośrednich.
 • Weź udział w szkoleniu z zakresu podstawowych zagadnień higieny „Minimum sanitarne„.
 • Przygotuj lokal pod prowadzenie spożywczej działalności gospodarczej oraz niezbędne maszyny i urządzenia, spełniające wymagania do kontaktu z żywnością.
 • Opracuj dokumentację „Dobrych Praktyk GHP/GMP” oraz procedury HACCP.
 • Minimum na 14 dni przed rozpoczęciem działalności w sektorze spożywczym złóż wniosek do najbliższej terenowo Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Po wstępnej weryfikacji wniosku, oczekuj kontroli Sanepidu, która zgodnie z listą kontrolną przeprowadzi audyt.
 • Po pozytywnej kontroli otrzymasz zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Od tej chwili możesz legalnie prowadzić swoją działalność.

Co sprawdza Państwowa Inspekcja Sanitarna? Lista kontrolna Sanepidu:

 1. Stan techniczny
  • Usytuowanie zakładu.
  • Stan techniczny, czystość i przestrzeń robocza zakładu.
  • Ochrona zakładu przed zewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń.
  • Ochrona zakładu przed szkodnikami.
  • Kanalizacja zakładu.
  • Umywalki do mycia rąk.
  • Ustępy.
  • Systemy wentylacyjne.
  • Oświetlenie pomieszczeń.
  • Szatnie dla pracowników.
  • Rozplanowanie pomieszczeń (zanieczyszczenia krzyżowe).
  • Podłogi.
  • Ściany.
  • Sufity i zamocowane w górze elementy.
  • Okna i inne otwory.
  • Drzwi.
  • Powierzchnie wykorzystywane w procesie produkcji.
  • Urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji sprzętu roboczego i wyposażenia.
  • Warunki do mycia żywności.
  • Urządzenia, sprzęt i inne składniki wyposażenia, które stykają się z żywnością.
  • Przechowywanie i usuwanie odpadów.
 2. Zaopatrzenie zakładu w wodę
  • Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
  • Instalacja wody do celów gospodarczych.
  • Woda technologiczna.
  • Lód stykający się z żywnością.
  • Para wodna stykająca się z żywnością.
 3. Personel zakładu
  • Higiena osobista pracowników.
  • Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.
  • Stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością. Orzeczenia lekarskie.
 4. Higiena produkcji
  • Jakość surowców i składników.
  • Magazynowanie surowców i składników.
  • Ochrona przed zanieczyszczeniami wewnętrznymi.
  • Obecność szkodników.
  • Sposoby postępowania w celu zapewnienia skutecznej ochrony zakładu przed szkodnikami.
  • Ciągłość łańcucha chłodniczego środków spożywczych łatwo psujących się.
  • Segregacja żywności.
  • Rozmrażanie żywności.
  • Magazynowanie i oznakowanie substancji niebezpiecznych lub niejadalnych.
  • Przechowywanie sprzętu i środków używanych do sprzątania, mycia i dezynfekcji.
  • Opakowania przeznaczone do kontaktu z żywnością.
  • Pakowanie żywności.
  • Procesy technologiczne.
  • Wyposażenie kontrolno-sterujące urządzeń do obróbki cieplnej i metody kontrolowania skuteczności procesów obróbki cieplnej.
  • Chłodzenie żywności po obróbce cieplnej.
  • Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem żywności po ogrzewaniu a przed pakowaniem.
  • Proces ciągły obróbki cieplnej żywności w postaci płynnej.
  • Materiały i sposoby produkcji dymu.
 5. Dystrybucja
  • Jakość żywności.
  • Znakowanie żywności.
  • Transport żywności.
 6. Dokumentacja zakładu
  • Opracowanie, wdrożenie i przestrzeganie instrukcji dobrej praktyki higienicznej:
   • Higieny osobiste i stanu zdrowia osób wykonujących prace w procesie produkcji i obrocie żywnością.
   • Procesów mycia i dezynfekcji.
   • Zaopatrzenia w wodę.
   • Usuwania odpadów i ścieków.
   • Kontroli zabezpieczenia przed szkodnikami.
   • Kwalifikacji i szkoleń pracowników.
   • Konserwacji maszyn i urządzeń.
  • Opracowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu HACCP:
   • Identyfikacja i ocena zagrożeń jakości zdrowotnej oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.
   • Określenie krytycznych punktów kontroli w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń.
   • Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych).
   • Wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli.
   • Ustalenie działań korygujących, jeżeli punkt krytyczny nie spełnia wymagań.
   • Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system HACCP jest skuteczny i zgodny z planem.
   • Opracowanie dokumentacji HACCP, dotyczącej etapów jego wprowadzania.
   • Ustalenie sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu.
  • Opracowanie, wdrożenie i stosowanie procedur zabezpieczenia i wycofania z obrotu partii żywności nieodpowiadającej wymaganiom jakości zdrowotnej.
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji umożliwiającej zidentyfikowanie dostawcy/odbiorcy składników żywności i gotowych produktów (system tracebility).
  • Rejestracja przebiegu procesów produkcyjnych.
  • Przechowywanie dokumentów przebiegu procesów produkcyjnych.
  • Przechowywanie dokumentu dotyczącego pierwszego dopuszczenia do obrotu partii żywności.
menu
dział HACCP