BHPEX Logo
Kontakt 68 411 40 00

Dokumentacja IFS

Dokumentacja IFS

Na bazie wieloletniej praktyki oferujemy opracowanie, a następnie wdrożenie kompleksowej dokumentacji IFS (International Food Standard). Taka dokumentacja IFS opracowywana jest przez audytora wiodącego systemu IFS podczas przygotowywania zakładu do certyfikacji.

Nasza dokumentacja IFS to:

 • Krótki i rzeczowy dokument, spełniający wymagania systemu.
 • Zwięzła struktura, nie tworzymy tomów nikomu niepotrzebnej dokumentacji.
 • Nowoczesne opracowanie, zrozumiałe dla każdego personelu łańcucha żywności.
 • Łatwy w zarządzaniu i modyfikowaniu dokument elektroniczny.
 • Przede wszystkim nowoczesność na miarę obecnych czasów.

Co to jest IFS?

International Food Standard to jednolity standard bezpieczeństwa, opracowany dla wszystkich producentów żywności i uczestników łańcucha żywnościowego, a w szczególności dla zakładów spożywczych, dostarczających żywność do sieci handlowych pod marką własną.

Standard został opracowany w 2000 roku w ramach Global Food Safety Initiative przez zrzeszenia Federalnych Związków Handlowych BDH (Niemcy) oraz Federacji Stowarzyszeń Handlu i Dystrybucji FCD (Francja). Podstawowym zamysłem twórców standardu było ujednolicenie zasad oceny, procedur audytowych oraz reguł kwalifikowania dostawców. Standard opracowany został jako narzędzie do okresowej, niezależnej i obiektywnej oceny producentów i dystrybutorów żywności. Obecnie IFS staje się przepustką do współpracy ze znaczną częścią sieci handlowych Europy Zachodniej. Szczególną popularnością cieszy się w Niemczech i we Francji, jest zatem wymagany przez sieci handlowe, pochodzące z tego właśnie obszaru.

Dokumentacja IFS – nasz wzór

Nasza dokumentacja BRC zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wdrożenia systemu jakości bezpieczeństwa żywności, opartego na systemie International Food Standard. Najważniejsze elementy dokumentacji to:

 1. Strona tytułowa.
 2. Wykaz zmian.
 3. Wymagania prawa żywnościowego.
 4. Terminy i definicje.
 5. Struktura organizacyjna oraz opis odpowiedzialności uprawnień.
 6. Księga zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności wg IFS.
 7. Księga Specyfikacji Jakościowych (surowców, dodatków technologicznych, opakowań).
 8. Księga HACCP
 9. Procedury
  • Procedura określania potrzeb i oczekiwań klientów;
  • Procedura opracowywania, nadzorowania dokumentacji i zapisów systemowych;
  • Procedura weryfikacji systemu;
  • Procedury projektowania i rozwoju wyrobu;
  • Procedura zarządzania zakupami;
  • Procedura zarządzania dostawcami usług i podwykonawcami;
  • Procedura zapobiegania zanieczyszczeniom fizycznym;
  • Procedura oznaczania i identyfikowalności partii wyrobu;
  • Procedura zarządzania alergenami i GMO;
  • Procedura zarządzania programem audytów wewnętrznych;
  • Procedura walidacji i kontrola procesów produkcji;
  • Procedura nadzoru nad sprzętem kontrolno-pomiarowym;
  • Procedury kontroli i badań dostaw, wyrobu, środowiska;
  • Procedura zapewniająca wiarygodność wyników badań;
  • Procedura przyjmowania reklamacji i uwag od klientów;
  • Procedura zarządzania incydentami i sytuacjami kryzysowymi;
  • Procedura wycofania i zwrotów wyrobu z rynku;
  • Procedura nadzoru nad wyrobem niezgodnym;
  • Procedura działań korygujących;
  • Procedura nadzoru nad gośćmi.

Zleć nam opracowanie dokumentacji IFS

Dajemy gwarancję pozytywnego przejścia procesu certyfikacji, a następnie otrzymania certyfikatu IFS. Certyfikację przeprowadzać będzie na nasz koszt jednostka akredytowana.

Dodatkowo, dokumentację otrzymasz od nas w wersji elektronicznej, aby w przyszłości można było łatwo ją edytować.

Tel. 68 411 40 00

Jakie są wymagania standardu IFS?

Wymagania standardu dotyczą nie tylko aspektów wpływających na bezpieczeństwo zdrowotne, ale także legalności oraz jakości produktów. Normę podzielono na pięć rozdziałów, do których należą:

 1. System zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności (Management of the Quality System) – elementy normy ISO 9001:2000 oraz HACCP, takie jak zasady HACCP, zespół HACCP, księga HACCP, księga jakości, procedury systemowe, dokumentacja systemu i zapisy oraz nadzorowanie dokumentacji i zapisów.
 2. Odpowiedzialność kierownictwa (Management Responsibility) – odpowiedzialność zarządu firmy w zakresie wdrożenia, oceny i doskonalenia systemu, wymagania odnośnie zaangażowania kierownictwa, opracowania polityki jakości i bezpieczeństwa, ukierunkowania na wymagania klienta, określenia, udokumentowania i przekazania zainteresowanym ich uprawnień i odpowiedzialności oraz dokonywania przeglądów systemu zarządzania.
 3. Zarządzanie zasobami (Resource Management) – wymagania odnośnie zasobów ludzkich, odzieży ochronnej dla personelu i gości, higieny osobistej personelu produkcyjnego, zdrowia pracowników, szkoleń i kwalifikacji, a także wyposażenia socjalnego.
 4. Procesy produkcyjne (Product Realisation) – wymagania dotyczące produkcji i rozwoju wyrobów (przegląd umów, specyfikacje, projektowanie i rozwój nowych produktów, zakupy surowców i opakowań, nadzór nad wydajnością organizacji), wyposażenia zakładu (wymagania techniczno-sanitarne pomieszczeń produkcyjnych, socjalnych, magazynów, transportu) oraz zasad identyfikacji wyrobów.
 5. Pomiary, analiza i doskonalenie (Measurements, Analyses, Improvements) – wymagania określające sposób oceny systemu (audyty wewnętrzne, kontrola procesu, potwierdzenie zgodności wyrobu, analiza wyrobów oraz odpowiednie oznakowanie wyrobów), kontrola fizycznych i chemicznych zanieczyszczeń produktu, (wyszukiwanie metali i ciał obcych) oraz zasady postępowania z odstępstwami dotyczącymi wyrobu (postępowanie z produktem niezgodnym, działania korygujące, postępowanie z reklamacjami, wycofanie produktu z rynku).

Jakie są cele International Food Standard?

International Food Standard hołduje następującym celom zasadniczym:

 1. Wspólny standard obejmujący jednorodny system oceniania.
 2. Dopuszczenie posiadających akredytacje wykwalifikowanych placówek certyfikacyjnych, a także audytorów.
 3. Stworzenie porównywalności i przejrzystości w obrębie wspólnego łańcucha dostawczego.
 4. Obniżenie kosztów, zarówno po stronie dostawców, jak i w handlu.
menu
dział HACCP