Skocz do zawartości

Rafał Wielgus

BHPEX
 • Liczba zawartości

  1203
 • Rejestracja

 • Wygrane w rankingu

  6

Zawartość dodana przez Rafał Wielgus

 1. Badania lekarskie, których wynik uprawnia do wykonywania pracy na wysokości, powinny być wykonywane, w miarę możliwości, w czasie pracy. Badania takie są przeprowadzane w ramach badań profilaktycznych. W związku z tym pracownik, który je wykonuje, korzysta z takich samych uprawnień jak przy wykonywaniu innych badań objętych profilaktyczną opieką zdrowotną. Obowiązkiem pracownika jest poddawanie się wstępnym, okresowym oraz kontrolnym badaniom lekarskim. Dlatego też, pracownikowi przysługują pewnego rodzaju „przywileje”, mianowicie: badania powinny być wykonywane godzinach pr
 2. Jeżeli na budynku nie zainstalowano na dachu stałych punktów konstrukcyjnych, służących do mocowania urządzeń kotwiczących oraz sprzętu ochrony indywidualnej można zastosować przenośne, instalowane okresowo podzespoły kotwiczące. Przy organizowaniu pracy na wysokości należy stosować się do przepisów rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku prac na dachu należy przede wszystkim stosować systemy uniemożliwiające rozpoczęcie spadania. System taki składa się z trzech podzespołów: uprzęży (szelek bezpieczeństwa); podzespołu łączą
 3. Lekarz medycyny pracy podejmuje decyzje o przeprowadzeniu stosownych badań i ocenia stopień zdrowia, i zdolności pracownika do wykonywania pracy na danym stanowisku. Pracodawca kierując pracownika na badania profilaktyczne w skierowaniu powinien wskazać: rodzaj badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy - określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona, w przypadku pracowników - określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony, in
 4. Jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad jest nie możliwe, należy zastosować środki ochrony indywidualnej. Obowiązek zainstalowania balustrad ochronnych wymagany jest na: wysokości powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, powierzchniach, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia. Balustrady, o których mowa, powinny składać się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości, co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości, co najmniej 0,15 m. W połowie pomiędzy poręczą i
 5. Jak pisałem powyżej: Pracą na wysokości jest praca wykonywana na poziomach roboczych znajdujących się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi w obiekcie lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami, wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. Pracownicy, którym zlecane są prace inwentaryzacyjne w warunkach nie kwalifikują
 6. Jeżeli do zakresu obowiązków tych osób należy wykonywanie inwentaryzacji to osoby takie będą mogły dokonywać spisy rzeczy znajdujących się na regałach oraz przenosić te rzeczy. Należy jednak pamiętać, iż zgodnie z przepisami praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi jest pracą na wysokości. Ponieważ prace na wysokości zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca, powinien określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a w szczególności zapewnić: bezpośredni nadzór nad
 7. Przy pracach na słupach, masztach, kominach, konstrukcjach wieżowych i budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań i przy pracach na drabinach oraz klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu zewnętrznego bądź podłogi należy przede wszystkim: przed rozpoczęciem prac sprawdzić: techniczny stan konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w szczególności ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia (np. kotwienie rusztowań, mocowanie
 8. Klasyfikację masz powyżej. Jeżeli chodzi o podział na pracę na wysokości do 3m i powyżej 3m to wynika on z zakresu lekarskich badań profilaktycznych określonego w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W Załączniku nr 1 – Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, w punkcie V – „Inne czynniki” występuje podział polegający na innej kwalifikacji zakresu badań lekarskich,
 9. Tak, praca na antresoli w sytuacji opisanej w pytaniu jest pracą na wysokości. Zgodnie z przepisami pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi; wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem
 10. Kolego, wystarczy poszukać w sieci. Znalazłem kolejny artykuł na ten temat: Nie ma przeciwwskazań prawnych do stosowania w szatni krzeseł składanych zamiast ławek, o ile będzie spełniony warunek zapewnienia miejsc siedzących, dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Należy jednak pamiętać, że miarą wielkości szatni jest również powierzchnia, jaka przypada na jednego pracownika i szerokość przejść w rzędach szafek. Wielkość powierzchni na jednego pracownika zależy od rodzaju szatni. Uzasadnienie Zgodnie z § 8 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polit
 11. W sieci znalazłem taką odpowiedź i myślę, ze jest wystarczająca: Posiłki profilaktyczne zapewniane są pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych – ze względów profilaktycznych. Określenie posiłki profilaktyczne należy do siatki pojęciowej języka prawnego – czyli takiego, jakim pisane są przepisy, natomiast w piśmiennictwie z zakresu BHP funkcjonuje dodatkowo pojęcie posiłków regeneracyjnych – które co do zasady używane jest zamiennie z określeniem posiłki profilaktyczne. Posiłki profilaktyczne wydawane ze względów profilaktycznych mają na celu regenerację pracowni
 12. Pracodawca może zobowiązać określonych pracowników do zaopiniowania udokumentowanej oceny ryzyka zawodowego przed jej zatwierdzeniem. Natomiast udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego powinien zatwierdzić pracodawca. Przy czym, pracodawca może upoważnić inne osoby do dokonywania w jego imieniu określonych czynności z zakresu prawa pracy, jednakże, w sposób wyraźny powinno wynikać, że dana osoba działa w imieniu pracodawcy. Uzasadnienie Zgodnie z art. 226 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p. pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuj
 13. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.1996.62.286) oraz Kodeks Pracy. Karta szkolenia wstępnego jest dokumentem przechowywanym w aktach osobowych, dlatego jej okres przechowywania to 50 lat. Na szczęście 2018 roku ma to się zmienić. Stały Komitet Rady Ministrów zaakceptował projekt ustawy, który ma skrócić czas przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50 do 10 lat. To e
 14. Od wielu lat w służbie bhp przyjęła się praktyka, że "behapowiec" aby wykonywać obowiązki również inspektora ochrony przeciwpożarowej, musiał podpisać dodatkową umowę aby było to zgodnie z prawem, przykładowo: 1/2 etatu jest na stanowisku Specjalisty ds. BHP 1/2 etatu jest na stanowisku Inspektora ochrony przeciwpożarowej. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby takie rozwiązanie było wdrożone, gdyż przepisy o Służbie BHP nie narzucają nam wymiaru pracy, jeżeli zatrudnione jest mniej niż 600 pracowników. Warunek jest jeden, aby pracownik służby bhp był zatrudniony na "etacie". Powy
 15. Przydzielenie pracownikowi profilaktycznych posiłków i napojów często jest uzależnione jedynie, choć nie zawsze słusznie, od końcowego wydatku energetycznego, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie aby przy ocenie warunków pracy na danym stanowisku zainteresować się pozostałymi dwoma elementami wysiłku fizycznego, a mianowicie obciążeniem statycznym oraz monotypowością ruchów roboczych. Podsumowując trzeba zawsze pamiętać o trzech elementach składowych wysiłku fizycznego. Nie zalecane jest zajmowanie się wyłącznie wydatkiem energetycznym i tylko wyłącznie od jednego elementu wysiłku fizyczneg
 16. Odpowiedź jest bardzo prosta o wszystkie mity o bhp właśnie będą wyjaśnione. 1. Jeżeli pracodawca zatrudnia powyżej 100 pracowników to ma obowiązek powołania służby bhp z pracownikiem na etacie. Tutaj nie ma wątpliwości. Jeżeli zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników to może (ale nie musi) powołać służbę bhp. Przepisy Kodeksu Pracy nie definiują tego wprost, ale wystarczy czytać ze zrozumieniem mianowicie: art. 23711 § 1 Kodeksu pracy w sposób wyraźny wyróżnia dwie formy pełnienia funkcji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsza jest realizowana w formie służby bezpiecze
 17. Nie ma takich przepisów w transporcie wewnątrzzakładowym, chyba że pracodawca je określił w instrukcji. Są natomiast takie obostrzenia w transporcie drogowym wynikające z przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym, gdzie należy dopilnować, aby ładunek: nie powodował przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu, nie powodował przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na drogę, nie naruszał stateczności pojazdu, nie utrudniał kierowania pojazdem, nie ograniczał widoczności drogi lub nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacy
 18. Przecież jest to bardzo prosta sprawa. W tym przypadku przyczyną zewnętrzną jest gorący wrzątek i tyle w temacie.
 19. Wszystkie informacje na temat gaśnic w obiektach (rozmieszczenie, przeglądy czy wymagania) można znaleźć na naszym blogu. Zapraszam do czytania: Przegląd gaśnic
 20. Szkolenie z pierwszej pomocy proponuję zostawić specjalistom. Jeżeli potrzebujesz szkolenia, może je wykonać nasz ratownik medyczny z wieloletnim stażem w szpitalnym oddziale ratunkowym. Zapraszam na naszą stronę internetową szkolenia pierwszej pomocy zielona góra
 21. Zadania jakie ma wykonywać służba bhp zostały okreslone w odpowiednich przepisach. Tutaj masz wszystkie zadania: służba bhp
 22. Wszystkie obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy ZAWSZE realizuje się z pracodawcą bez względu na to czy jest pośrednikiem czy firmą "główną"
 23. Pracodawca ma obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (art. 234 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, sposób ich dokumentowania, zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy, jak też obowiązki pracodawcy w przypadku powzięcia wiadomości o wypadku, jakiemu uległ jeden z jego pracowników, określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadów przy pracy. Jednym z obowiązków pracodawcy jest powołanie zespołu
 24. Dopuszczalne poziomy hałasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi - PN-87/B-02151/02 - "Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach." Norma obowiązująca na podstawie §326 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) zatwierdzona pierwotnie rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. o zmianie rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. wprowadz
×
×
 • Dodaj nową pozycję...