Skocz do zawartości

Rafał Wielgus

BHPEX
 • Liczba zawartości

  1203
 • Rejestracja

 • Wygrane w rankingu

  6

Zawartość dodana przez Rafał Wielgus

 1. W tej chwili UODO jest tak zasypany skargami (ponad tysiąc) że ich rozpatrzenie zajmie ze dwa lata, a ciągle napływają nowe.
 2. Gaśnica musi być zawsze, czujki hydranty, itp. zależne są od kubatury obiektu.
 3. Tutaj sanepid miał rację. 1. Albo nie masz zmywalni i stosujesz tylko jednorazówki. 2. Albo masz zmywalnię i stosujesz tacki drewniane wyłożone papierem pergaminowym.
 4. Nie później niż 5 lat po ukończeniu szkoły należy odbyć szkolenie okresowe dla służb bhp, w przeciwnym razie nie ma Pani prawa pracować w służbie bhp, dopiero wtedy szkolenia wstępne bhp można prowadzić.
 5. Przepisy jasno wskazują wzory zaświadczeń i w tej kwestii nie ma dobrowolności.
 6. To zależy jaki jest Twój status: 1. Jeżeli chcesz prowadzić szkolenie jako samozatrudniony - to nie możesz. Zgodnie z § 4. 1. Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów o systemie oświaty. Jezeli jesteś zatrudniony w takiej jednostce to możesz prowadzić takie szkolenia.
 7. Przede wszystkim zamknięte okna i zasłonięte zasłony (kotary) oraz wyłączone oświetlenie. Brzmi dziwnie, ale zamknięte okna nie wpuszczają cieplejszego powietrza z zewnątrz, zasłonięte kotary zatrzymują promienie słoneczne i powietrze nie nagrzewa się, natomiast wyłączone oświetlenie nie nagezewa pomieszczenia. Sprawdzony sposób na utrzymanie niskiej temperatury w czasie upałów.
 8. W tej sytuacji jest słowo przeciwko słowu - to trudny temat. Jeżeli są świadkowie, to pozew cywilny i powołać świadków. Jeżeli świadków nie ma to podejrzewam, że obdukcji lekarskiej też nie ma. Więc jeżeli nic nie ma , co wskazywałoby na obrażenia i wskazywałoby na winowajcę, to nic nie da się zrobić. Można by się jeszcze podratować protokołem z ustaleń przyczyn wypadku, czy zdarzenie zgłoszone było pracodawcy jako wypadek przy pracy? Więc jeżeli nawet tego nie ma - to naprawdę nic się nie da zrobić. Można zrobić jeszcze pozew do sadu, który umorzy postępowanie, ale w
 9. 1. Można użyć oznakowania dla hydrantu: https://www.bhpex.pl/sklep/tablica-orientacyjna-dla-hydrantu-jb001bppn/ 2. Przypisy nie wymagają. Ustawa natomiast określa zadania dla Inspektora ochrony przeciwpożarowej. 3. Oba 4. Należy podać substancje palne chociażby do obliczenia obciążenia ogniowego.
 10. Wszystko zależy, którędy prowadzą drogi ewakuacyjne, o tym właśnie mówią przepisy. Jeżeli drogi ewakuacyjne prowadzą przez bramy wjazdowe otwierane od wewnątrz, to nic nie stoi na przeszkodzie aby zamykać drzwi do klatek od strony garaży.
 11. W mojej ocenie protokół zawiera błędy formalne. Jako przyczyna zewnętrzna podana została "nieuwaga poszkodowanego". Czynniki psychofizyczne nie wchodzą w zakres czynników zewnętrznych. W tym przypadku czynnikiem zewnętrznym jest uderzenie o podłoże i koniec kropka. Przecież nieuwaga nie spowodowała urazu, tylko spowodowała upadek, a sam upadek nie mieści się w definicji wypadku.
 12. Warunki i tryb włączenia jednostek ochrony przeciwpożarowej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 15 września 2014 r. Ochotnicze Straże Pożarne mogą być włączane do, KSRG gdy posiadają: co najmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania, urządzenia łączności w sieci radiowej systemu na potrzeby działań ratowniczych. Jednostki niespełniające powyższych wymagań nie są z gór
 13. Obowiązujące przepisy nie odnoszą się wprost do tematu szkolenia dla pracowników wykonujących prace na wysokości z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Ze względu na sposób prowadzenia prac można je umownie podzielić na: prace wykonywane w tzw. dostępie budowlanym, czyli z wykorzystaniem drabin, rusztowań, stałych i ruchomych podestów roboczych itp. sprzętu oraz wchodzenie po elementach konstrukcji w celu dotarcia do tymczasowego stanowiska pracy, prace wykonywane w tzw. dostępie linowym, czyli z wykorzystaniem lin, nie tylko jako środek ochrony indywidualnej (do asekuracji
 14. Prace wykonywane w podnośniku koszowym lub na rusztowaniu traktowane są jako prace na wysokości. Pracą na wysokości w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości, co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta: jest ze wszystkich stron do wysokości, co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, jest w inne stałe konstrukcje lub urządzeni
 15. Wystarczy zaznaczyć, że praca jest wykonywana na wysokości do 3 m, chyba że aby wyłożyć towar na półkę pracownik musi wejść na szczebel drabiny wyniesiony ponad 3 m nad poziom posadzki. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Z zacytowanego fragmentu definicji pracy na wysokości wynika jednoznacznie, że o pracy na wysokości decyduje wyniesienie powierzchni na której pracownik stoi, a nie na jakiej wykonuje czynności rękami bądź przy użyciu narzędzi.
 16. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Jeżeli pracownik w celu wykonania danego polecenia pracodawcy (przełożonego) musi poruszać się (przemieszczać się) po drabinie to w mojej opinii będzie to również praca na wysokości.
 17. Już na wstępie trzeba zaznaczyć, że sposób wyboru technicznych środków umożliwiających zabezpieczenie pracownika zależeć będzie przede wszystkim od tego, przed czym te środki mają zabezpieczać, czy np.: przed upadkiem z wysokości, zatruciem niebezpiecznymi substancjami, pożarem i wybuchem, utonięciem (jeżeli w zbiorniku pozostaje woda) itd. W związku z powyższym można w odpowiedzi wymienić jedynie przykładowe środki techniczne, które mogą, lub muszą być, zastosowane przy konkretnej pracy w konkretnym zbiorniku. Do takich technicznych środków bezpieczeństwa należeć będzie: odłąc
 18. Mając na uwadze występujący w praktyce zakres prac konserwatora-elektryka, oraz różne wymagania zdrowotne konieczności przeniesienia pracownika do pracy na inne stanowisko może okazać się niepotrzebna. Może okazać się że wystarczy przestrzegać zaleceń lekarza - tzn. nie można konserwatora kierować do prac na wysokości powyżej 3m nad poziomem podłogi lub ziemi ale inne zadania na stanowisku konserwatora może wykonywać. Nie znając szczegółowego zakresu czynności pracownika ani szczegółów dotyczących zagrożeń i warunków środowiska pracy trudno jednoznacznie odpowiedzieć, czy pracownik, opróc
 19. Wobec ułomności przepisów o pracy na wysokości - nie uwzględniających kwestii dojść do stanowisk pracy położonych na różnych poziomach - uważam, że zastosowanie wymienionego zabezpieczenia może wyłączać konieczność kierowania pracownika na badania lekarskie w celu uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokości. Takie zabezpieczenie może być bowiem uznane za substytut balustrady. Wchodzenie i schodzenie po zakotwionych w studzience kanalizacyjnej klamrach jest przemieszczaniem się pomiędzy różnymi poziomami w celu dotarcia do stanowiska pracy. Zapewniona
 20. W związku z tym, że praca na wysokości jest pracą szczególnie niebezpieczną, jej wykonywanie nie zawsze jest dozwolone. Wykonywanie prac na wysokości jest zabronione m.in. przy silnym wietrze, czy podczas wyładowań atmosferycznych. Wykonywanie prac na wysokości jest zabronione: przy oblodzeniu konstrukcji, przy złym stanie technicznym konstrukcji, przy silnym wietrze o szybkości przekraczającej 10 m/s, przy silnym mrozie (poniżej –15ºC), podczas gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu, podczas burzy i wyładowań atmosferycznych. Skuteczne ŚOI Opróc
 21. Praca w gnieździe regału na wysokości pow. 2 m, z powierzchni osłoniętej tylko z trzech stron, jest typową pracą na wysokości. Dla takiej pracy, zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wymagane jest zapewnienie: bezpośredniego nadzoru nad pracą wyznaczonych w tym celu osób, instruktażu pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach, oraz zapewnienie, aby dostęp do mi
 22. Przede wszystkim pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac na wysokości, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad ich wykonywaniem wyznaczonych w tym celu osób (np. kierownika robót, brygadzisty), odpowiednie środki zabezpieczające, przede wszystkim sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących. Obowiązek wykonywania prac na wysokości przez co najmniej 2 osoby Pracodawca ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, do których zalicza się prace
 23. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy podstawowo wymagają od pracownika wykonującego prace na wysokości: braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania prac na wysokości do 3m lub powyżej 3m, szkolenia wstępnego (instruktażu stanowiskowego lub uzupełniającego) i aktualnego szkolenia okresowego, których programy obejmują zagadnienia dotyczące wymagań bhp przy pracach na wysokości, szczególnej sprawności psychofizycznej – w przypadku wykonywania prac na wysokości na masztach i wieżach antenowych oraz znajomości instrukcji bezpiecznego wykonywania prac na wysokości,
 24. Nie są znane szczególne uregulowania prawne w kwestii możliwości dopuszczenia do prac na wysokości powyżej 3 m pracowników wyposażonych w okulary-gogle optyczne. Dopuszczenie do pracy na wysokości powyżej 3 m. pracowników wyposażonych w okulary-gogle musiałoby znaleźć się w formie stosownego zapisu w wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie badań lekarskich pracowników. Taka forma zaopatrzenia pracownika nie mogłoby być dopuszczona choćby z tego względu, że zarówno okulary, jak i gogle noszone w
 25. To czy mycie okien w budynku jest pracą na wysokości każdorazowo uzależnione jest od warunków, w jakich wykonywana jest ta praca. Jeżeli w konkretnym przypadku mycie okien jest pracą na wysokości, praca ta powinna być zorganizowana i wykonywana tak, aby nie zmuszać pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi (np. parapetu okiennego, schodków przystawnych, podestu roboczego). Praca na wysokości pojęcie Za pracę na wysokości jest uznawana praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub zi
×
×
 • Dodaj nową pozycję...