Skocz do zawartości
  • 0

Czy operat przeciwpożarowy do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów może być opracowany przez inżyniera bezpieczeństwa pożarowego?


Fudowsky

Pytanie

1 odpowiedź na to pytanie

Rekomendowane odpowiedzi

  • 0

Odpowiedź:

W obecnym stanie prawnym do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć operat przeciwpożarowy wykonany przez:

  • a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) – dalej u.o.p. - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a u.o.p. (m.in. inżynier bezpieczeństwa pożarowego) - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 184 ust. 4 pkt 5 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219) – dalej p.o.ś. w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797) – dalej u.o.

Przepis ten został zmieniony przez art. 3 pkt 2 ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1403), zmieniającej p.o.ś. z dniem 13 sierpnia 2019 r. W pierwotnym brzmieniu ustawodawca wskazywał, że do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów należy dołączyć "operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 730)".

W obecnym stanie prawnym jeżeli chodzi o operat przeciwpożarowy, dołączany do wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, należy kierować się treścią art. 42 ust. 4b pkt 1 u.o. Zgodnie z tym przepisem: do wniosku o zezwolenie na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

  • 1) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:
    • a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a u.o.p. - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,
    • b) osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a u.o.p. - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Stosownie do powołanego wyżej art. 4 ust. 2a u.o.p. osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, powinny posiadać tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Na marginesie, należy wskazać, że pozwolenie na wytwarzanie odpadów będzie wydawał organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 45 ust. 7 u.o.

Odnośnik do odpowiedzi
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Aby korzystać z naszego forum dyskusyjnego należy zaakceptować regulamin oraz Politykę prywatności znajdujące się pod adresem: Regulamin oraz Polityka prywatności