Skocz do zawartości

Nowe przepisy dotyczące dofinansowania przez ZUS na BHP


Rekomendowane odpowiedzi

Dzisiaj natrafiłem na taki artykuł:

Prezydent podpisał 15 listopada 2017 r. nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zatem od nowego roku zaczną obowiązywać nowe procedury w zakresie dofinansowania przez ZUS projektów na rzecz poprawy warunków pracy. Teraz wnioski o dofinansowane przyjmowane będą w drodze konkursu tylko raz w roku. Nowe przepisy jasno regulują cały proces przyznawania dofinansowania z ZUS.

Zatwierdzone przez Prezydenta zmiany do ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych normują tryb i zasady dofinansowania działalności związanej z zapobieganiem wypadkom i chorobom zawodowym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tak, jak dotychczas ZUS będzie przyznawał dofinansowanie na działania mające poprawić bezpieczeństwo pracy, jednak zmieni się procedura przyjmowania wniosków i ich rozpatrywanie. W ustawie określono zasady konkursu o dofinansowanie dla płatników składek. Konkurs ogłaszany będzie przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych raz w roku.

Wysokość dofinansowania projektów na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy

Ustawa określa ponadto maksymalną wysokość udzielanego dofinansowania projektu przez ZUS. Ma ona być uzależniona od liczby osób, za które płatnik składek opłaca składki na ubezpieczenia społeczne na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Udział procentowy wysokości dofinansowania w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za:

1)    od 1 do 9 osób – wynosi do 90% szacowanej wartości projektu;

2)    od 10 do 49 osób – wynosi do 80% szacowanej wartości projektu;

3)    od 50 do 249 osób – wynosi do 60% szacowanej wartości projektu;

4)    od 250 osób – wynosi do 20% szacowanej wartości projektu.

Szacowaną wartość projektu określał będzie płatnik składek we wniosku o dofinansowanie projektu.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

Zgodnie z ustawą, o dofinansowanie w ramach konkursu może ubiegać się płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)    nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;

2)    nie zalega z opłacaniem podatków;

3)    nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Podmioty decydujące o przyznaniu dofinansowania

Ponadto, wprowadzane, popisaną przez Prezydenta ustawą, zmiany dotyczą również usankcjonowania roli eksperta, która została powierzona Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu.

Oceny formalnej wniosku, według zasad wskazanych w ustawie, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast oceny merytorycznej projektu, również według zasad wskazanych w ustawie, dokonają eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – a dokładnie jego eksperci – będzie przeprowadzał:

1)        ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie;

2)        kontrolę projektu w trakcie jego realizacji;

3)        kontrolę projektu po jego zakończeniu;

4)        kontrolę trwałości projektu.

Ustawa wskazuje, a także nowe zasady ustala tryb odwołania przez płatnika składek do Komisji Odwoławczej powołanej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższe zmiany do ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1773) wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Miejmy nadzieję, że wprowadzana zmiana pozwoli na realizację większej liczby projektów oraz odblokuje zastopowane w lutym tego roku przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z uwagi na brak funduszy na realizację projektów.

Co o tym sadzicie ?

Odnośnik do odpowiedzi

Tutaj mam jeszcze jeden artykuł:

Program dofinansowania z ZUS działań na poprawę warunków pracy cieszy się ogromnym zainteresowaniem, świadczą o tym statystyki ZUS. Z początkiem 2017 r. chętnych było tak dużo, że już w lutym budżet okazał się za mały i wstrzymano przyjmowanie wniosków. Jednak już sporo „szczęśliwców”, załapało się na ZUS-owskie dofinansowanie. Zobacz, jak ZUS realizuje swoje działania w ramach prewencji wypadkowej.

ZUS w ramach prowadzonej prewencji wypadkowej podejmuje działania mające na celu zapobieganie wypadkowym przy pracy i chorobom zawodowym oraz problemom zdrowotnym na poziomie przedsiębiorstw. Jednym z takich działań jest dofinansowanie projektów na rzecz utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Na swoje działania w ramach prewencji wypadkowej ZUS w 2017 r. otrzymał do dyspozycji ponad 70 mln. zł. To jest ponad 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe przewidzianych planie finansowym funduszu ZUS na ten rok.

Realizacja dofinansowania w 2017 r.

Statystyki ZUS w kwestii dofinansowania projektów wyglądają bardzo imponująco. Program dofinansowania realizowany jest od 2013 r. – wówczas to tylko 7 projektów zostało zgłoszonych, zrealizowanych i dofinansowanych. W kolejnych latach było już tylko lepiej. W 2014 r . wpłynęło już 500 wniosków o dofinansowanie, a w 2016 r. złożonych zostało ponad 5600 wniosków, a zrealizowanych zostało 570 projektów. Do tej pory ZUS podpisał 1450 umów o dofinansowanie. Co zgodnie z wnioskami pozwala zmniejszyć uciążliwość dla prawie 20 tys. pracowników na terenie całego kraju.

Na stanie ZUS obecnie znajduje się ponad 10 tys. złożonych wniosków. Niestety środki na dofinansowanie są ograniczone i jest ich tylko tyle ile zostało przydzielonych w ustawie budżetowej. Dlatego też ZUS podjął w lutym 2017 roku decyzję o wstrzymaniu przyjmowania wniosków. Co jednak nie oznacza, że wnioski nie wpływają.

„Wnioski nadal wpływają, jednak wnioskodawcy od lutego br. otrzymują informacje, że ich wnioski zostają zwracane z uwagi na wstrzymanie przyjmowania wniosków. Niemniej jednak ponad 10 tys. wniosków jest przygotowywanych do dofinansowania i sukcesywnie podpisywane są umowy.” – podkreśliła Małgorzata Nietopiel, dyrektor departamentu prewencji i rehabilitacji ZUS, podczas posiedzenie Rady Ochrony Pracy.

Trzeba zauważyć, że ponad 20% wniosków otrzymuje ocenę negatywną jeszcze na poziomie sprawdzenia pod względem formalnym. Występują w nich bowiem błędy formalne, czyli wnioski są nieprawidłowo przygotowane, opisane są w nich działania nieprawidłowe bądź też płatnicy składający te wnioski zalegają z opłata składek.

Ponad 5 tys. wniosków obecnie oczekuje na dofinansowanie.

Najwięcej wniosków złożonych jest z województwa:

  1. wielkopolskiego,
  2. mazowieckiego,
  3. małopolskiego i
  4. kujawsko-pomorskiego.

Najczęściej są to wnioski z mikro i małych przedsiębiorstw. Ponad 8 tys. wniosków dotyczy najmniejszych przedsiębiorstw.

Do tej pory ZUS w 2017 r. podpisał 1450 umów a dofinansowanie jest na poziomie prawie 115 mln. zł.

Chociaż jeszcze nie ma ostatecznych danych za 2017 r. - umowy nadal są sukcesywnie podpisywane, najwięcej umów podpisanych zostało z płatnikami z województwa:

  1. mazowieckiego,
  2. małopolskiego,
  3. wielkopolskiego.

ZUS zaznacza jednak, że we wszystkich województwach są przedsiębiorcy, którzy to dofinansowanie otrzymali.

ZUS w ramach swoich działań dofinansowuje projekty odnoszących się do bezpieczeństwa technicznego lub systemowego. Założeniem programu dofinansowania jest wspieranie pracodawców którzy podejmują działania mające na celu poprawę warunków pracy na stanowiskach pracy.

Ważne

O dofinansowanie mogą strać się wszyscy płatnicy składek, którzy odprowadzaj składki na ubezpieczenie społeczne.

Dofinansowanie z ZUS jest bezzwrotne, a jego wielkość jest zróżnicowana i zależy od liczby pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Jednak wiąże się z zaangażowaniem własnych środków finansowych płatnika składek. Dofinansowywane są projekty doradcze, inwestycyjne lub mieszane.

Uwaga!

Skala dofinansowania jest szeroka od 90% dla mikroprzedsiębiorstw do 20% dla przedsiębiorstw dużych. W przypadku kwot, to największe są dla przedsiębiorstw dużych, nawet 500 tys. zł a dla mikroprzedsiębiorstw do 140 tys. zł.

Droga uzyskania dofinansowania nie jest prosta

Wniosek o dofinansowanie można złożyć w dowolnej placówce ZUS. Pierwszym elementem kontroli wniosku jest sprawdzanie czy płatnik nie zalega z opłata składek na ubezpieczenie.

Po ocenie formalnej i ocenie prawidłowości przygotowania wniosku, jest on przekazywany do eksperta z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, celem weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie. Po prawidłowej ocenie merytorycznej przez eksperta z danej dziedziny następuje podpisanie umowy o dofinansowanie, co oczywiście warunkowane jest poprzez posiadane środki własne przedsiębiorcy. Po 14 dniach od podpisania umowy następuje dofinansowanie w postaci pierwszej transzy pieniędzy w wysokości 50% kwoty dofinansowania i przekazywane są środki na konto wskazane przez wnioskodawcę. Po zrealizowaniu projektu w zakładzie pracy, wnioskodawca potwierdza jego zrealizowanie poprzez przedłożenia sprawozdania. Wówczas dokonywana jest, przez eksperta z danej dziedziny, ocena właściwej realizacji projektu i po pozytywnej opinii oraz odbiorze wypłacana jest druga transza dofinansowania.

Niebawem będą zmiany w kwestii dofinansowania

Już niebawem wejdzie w życie nowelizacja art. 37 ustawy o ubezpieczeniu społecznym, polegająca na podniesieniu procenta poziomu minimalnej kwoty, która będzie przeznaczona na prewencję wypadkową. Ten procent wzrósł zaledwie o 0,1, czyli minimalny poziom kwoty przeznaczanej dla ZUS na prewencję wypadkową wyniesie 1,1% procenta należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Nowelizacja wprowadzi tryb konkursowy naboru wniosków. Tu ZUS widzi możliwość, że po dofinansowaniu wniosków, które obecnie są na stanie ZUS ogłaszany będzie konkurs, regulamin konkursy będzie akceptowany przez radę nadzorczą ZUS i wypracowany wspólnie ze specjalistami. Konkurs będzie powtarzany w następnym roku po kilku miesiącach.

Nowelizacja ustawy pozwoli też ZUS-owi na stałe współpracować ze specjalistami z CIOP nad realizacją projektu dofinansowania. ZUS bowiem nie posiada własnych ekspertów jedynie posiłkuje się ekspertami z CIOP.  

Miejmy nadzieję, że mające wejść od 1 stycznia 2018 r. zmiany w ustawie z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1773) pozwolą na sprawną realizację większej liczby projektów i więcej pracodawców będzie mogło skorzystać z dofinansowania działań na poprawę warunków pracy . 

Odnośnik do odpowiedzi

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Przywróć formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...