Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Zawartość, która uzyskała najwyższe oceny od 03.08.2016 uwzględniając wszystkie działy

 1. 3 punkty
  Na naszym blogu pojawił się artykuł związany z instrukcjami bhp. Otrzymasz odpowiedzi na temat: Co to jest instrukcja bhp. Jaka jest różnica między instrukcją bhp a stanowiskową instrukcją bhp? Zawartość instrukcji stanowiskowej bhp. Wymagany wygląd i kolorystyka instrukcji bhp. W jaki sposób należy zapoznać pracownika z instrukcją bhp? Czy pracodawca musi opatrzyć każdą instrukcję bhp swoim podpisem? Czy pracodawca musi przekazać instrukcje stanowiskowe absolutnie wszystkim pracownikom? oraz wiele innych. A to wszystko pod adresem: Wymagania dla instrukcji bhp
 2. 3 punkty
  Rzuć okiem na 1) ustawę o ochronie danych osobowych 2) http://www.giodo.gov.pl/163/id_art/1064/j/pl/ 3) http://www.giodo.gov.pl/163/id_art/1063/j/pl/ Pamiętaj o pouczeniu o treści dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych oraz o odpowiednich upoważnieniach, a także w jaki sposób pracownicy mogą przetwarzać dane. Po prostu streść im politykę bezpieczeństwa informacjii i izsi
 3. 2 punkty
  najlepszy manager to moja własna głowa haha
 4. 1 punkt
  Proszę w pierwszej kolejności zgłosić to do BHP-owca. Wszystkie przepisy dot. szatni znajdzie pan w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. 1 punkt
  Windows Enterprise edicion ma wiele ciekawych funkcji np. związane z bezpieczeństwem czy zarządzaniem, ogólnie wsparcie dla większych przedsiębiorstw
 6. 1 punkt
 7. 1 punkt
  Kask raczej nie ochronił przed wypadkiem, a poważniejszym skutkiem wypadku, jakim mógłby być uraz głowy.
 8. 1 punkt
  Przydzielenie pracownikowi profilaktycznych posiłków i napojów często jest uzależnione jedynie, choć nie zawsze słusznie, od końcowego wydatku energetycznego, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie aby przy ocenie warunków pracy na danym stanowisku zainteresować się pozostałymi dwoma elementami wysiłku fizycznego, a mianowicie obciążeniem statycznym oraz monotypowością ruchów roboczych. Podsumowując trzeba zawsze pamiętać o trzech elementach składowych wysiłku fizycznego. Nie zalecane jest zajmowanie się wyłącznie wydatkiem energetycznym i tylko wyłącznie od jednego elementu wysiłku fizycznego uzależnianie wprowadzania zmian na danym stanowisku. Prawidłowe podejście w tym zakresie to analiza i ocena warunków pracy pod kątem trzech elementów składowych wysiłku fizycznego, a mianowicie wydatku energetycznego, obciążenia statycznego oraz monotypowości ruchów roboczych.Trudność pracy fizycznej można odwzorować na podstawie wydatku energetycznego, rozumianego jako uzyskiwaną ze spalania pokarmów ilość energii, którą ciało potrzebuje na jednostkę czasu, do spełnienia określonej funkcji Na poziom zmęczenia, oprócz wydatku energetycznego, wpływa również obciążenie statyczne, zależne od pozycji przy pracy. Jest to wysiłek powstały w warunkach bezruchu, przy długotrwałym skurczu mięśni. Wymuszona, niewygodna pozycja przy pracy, np. praca z rękami ponad głową, w pozycji pochylonej albo ze skręconym tułowiem, powoduje nieprawidłowy obieg krwi w pracujących mięśniach i znacznie przyspiesza zmęczenie. Zachodzi to nawet wówczas, gdy nie ma pracy w sensie fizycznym, np. gdy trzymamy nieruchomo ciężar w wyciągniętej ręce. Obciążenie statyczne stanowi jeden z elementów każdej pracy i zawsze w dużym stopniu wpływa na jej uciążliwość. Często jest elementem warunkującym czas i możliwości wykonania danej czynności. Kolejny czynnik, wpływający na powstawanie zmęczenia fizycznego, to monotypowość - jednostajność ruchów pracownika. Jeśli te same ruchy są stale powtarzane, to angażują one te same grupy mięśni. Wpływa to na znaczne przyspieszenie procesów zmęczeniowych mięśni, utrudniając regenerację sił. Z tego względu ruchy jednostajne są często odczuwane jako uciążliwe. Reasumując, przydzielenie pracownikowi profilaktycznych posiłków i napojów głównie uzależnione jest od końcowego wyniku wydatku energetycznego, które powinno być elementem składowym dokonanej oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy, co oznacza że pracownik powinien zapoznać się również z dokumentacją wydatku energetycznego.
 9. 1 punkt
  W trakcie tych czynności ważne jest ustalenie, czy Twój wypadek można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Musi spełniać 4 warunki: zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, skutkiem jest uraz lub śmierć, wydarzył się w miejscu pracy lub w drodze do niej. Sprawdź też, czy miałeś i w jakiej wysokości opłacane składki na ubezpieczenie wypadkowe.
 10. 1 punkt
  Od 1 kwietnia 2015 roku, ustawodawca umożliwia pracodawcy honorowania orzeczeń lekarskich wykonywanych podczas zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy. Wnioskować zatem można, że pozbawiając pracownika oryginału orzeczenia, ogranicza autentyczność i wiarygodność dokumentu u kolejnego pracodawcy... lekarze medycyny pracy, znaleźli rozwiązanie w tej kwestii- lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach – jeden dla osoby badanej, drugi dla pracodawcy. Poza tym, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów. W związku z tym pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginału orzeczenia lekarskiego tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.
 11. 1 punkt
  Ale z tym wyjątkiem o którym pisał WSH nie jest tak łatwo. Aby Ci zostały tylko 2 godziny urlopu, to musiałyby jakiś dzień poprzedniego urlopu przypaść na dzień, w którym pracowałeś w niepełnym wymiarze godzin pracy (mniej niż 8 h), lub też ponad 8h. Np: gdy urlop miałeś już w dniu, w którym pracowałeś tylko 6 h, to zostają Ci 2 h. Ale generalnie nie można dokonać takiego podziału godzin pracy.
 12. 1 punkt
  Tak, jednak tylko w wypadku kiedy pracownikowi zostały np 2 godziny z urlopu i nie ma uprawień do tego, żeby wykorzystać cały dzień.
 13. 1 punkt
  Masz oczywiście rację, jednak należy pamiętać o tym, że jeżeli w ten poniedziałek kierowca będzie już trzeźwy to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby za kółkiem zasiadł i wykonał zaplanowany kurs. Tak naprawdę dla mnie jako pracodawcy nie ma kompletnie znaczenia co pracownik robi w swoim wolnym czasie i gdy przychodzi do pracy trzeźwy to nic mi do tego. Natomiast nawet jeżeli jest skacowany i mniej przez to wydajny to istnieją inne narzędzia do tego, żeby takiego pracownika zwolnić. Jeżeli zdarza się to notorycznie to jego wydajność w pracy spada a to wpływa na ocenę takiego kogoś.
 14. 1 punkt
  Tutaj masz odpowiedź - http://www.giodo.gov.pl/163/id_art/2259/j/pl/
 15. 1 punkt
  Szanowni Państwo Przeglądy wykonuje się w okresach zalecanych przez producenta, nie rzadziej niż raz w roku. (Trwają prace nad zmianą tego zapisu) A co powinno być zrobione? Chociażby taki schemat: sprawdzono ważność legalizacji UDT zbiornika (co 5 lat) sprawdzono zbiornik pod kątem uszkodzeń mechanicznych i korozji sprawdzono plomby i zawleczki (kompletność części) sprawdzono stanu proszku poprzez kilkakrotne przemieszczanie wewnątrz gaśnicy sprawdzono głowicę i drożność węża oraz trwałość połączeń kontrola stanu ciśnienia wewnątrz zbiornika (ciśn.. robocze 1,5 MPa) sprawdzono etykietę, wymieniono kontrolkę z datą następnego przeglądu Zakres obowiązków Zakładu Serwisowego: Podczas wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw stosować tylko oryginalne części zamienne i środki gaśnicze stosowane przez producenta do produkcji gaśnic. Stan techniczny gaśnicy po naprawie musi dokładnie odpowiadać przebadanemu wzorcowi, na który producent otrzymał atest, certyfikat. Pod pojęciem napełnienia rozumie się zastąpienie środka gaśniczego, który utracił gwarancję okresu eksploatacji przez nowe środki gaśnicze w wymaganej ilości. Gaśnica musi być napełniona po każdym użyciu (także przy częściowym opróżnieniu). Użyte do napełniania środki gaśnicze muszą posiadać aktualne atesty – dopuszczone do stosowanie i być zgodne z oznaczeniem na gaśnicy. Zbiorniki gaśnic o wielkościach do 6dm3 są pod dozorem ograniczonym tzn. pełne badania przeprowadzane są u producenta zbiornika. Zbiorniki te mogą być w eksploatacji jeśli nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych i korozji. Gaśnice przewoźne są pod pełnym dozorem jako stałe zbiorniki i podlegają rejestracji w UDT. Zbiorniki gaśnic o wielkościach powyżej 6dm3 producent decyduje zgodnie z DTR o badaniach dozorowych zbiornika. Może to być badanie ograniczone lub pełne. Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych, konserwacyjnych lub naprawczych Autoryzowany Zakład Serwisowy powinien przekazać pełny protokół wykonania usług oraz umieścić tabliczkę (kontrolkę) na gaśnicy z wyraźnie czytelnym i trwałym napisem, który powinien zawierać : - rodzaj czynności serwisowej np. okresowe przeglądy, konserwacja, naprawa, - nazwa i adres zakładu serwisowego, - dane i podpis osoby kompetentnej, - data ( rok i miesiąc) wykonanej czynności serwisowej, - data (rok i miesiąc) następnego badania.
 16. 1 punkt
  Jeśli są to dane wrażliwe (tj. zdrowie, poglądy polityczne, religijne etc) to musisz mieć wyraźną zgodę na piśmie na przetwarzanie takich danych osobowych. Jeśli są to dane osobowe, które nie są wrażliwe to także co do zasady musisz mieć zgodę osoby na przetwarzanie danych. Ale są tutaj wyjątki wymienione w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych (z tego co pamiętam), gdzie nie trzeba mieć zgody np. do przetwarzania danych związanych z procesem rekrutacji, zatrudnianiem pracowników, wykonywaniem umów etc. Ponadto, każdy kogo dane są przetwarzane musi być poinformowany o (o ile zbierasz dane bezpośrednio od osoby której dotyczą) - W przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę o: 1) adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna – o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku; 2) celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych; 3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania; 4) dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 17. 1 punkt
  Pracodawca nie może żądać od ciebie odbierania telefonu służbowego. To wbrew przepisom. Co ciekawe, jeśli zgodzisz się na dyspozycyjność podczas urlopu, możesz domagać się dodatkowego wynagrodzenia lub dnia urlopu. Jednak wyrażenie zgody na taką prośbę pracodawcy nie jest Twoim obowiązkiem.
 18. 1 punkt
  Dokładnie tak jak napisał Adek - osoby, które pracują mniej niż 6 godzin nie mają prawa do przerwy w pracy, a pracownicy przebywający w pracy więcej niż 6 godzin mają prawo do 15 minut przerwy. Być może absurdalne, ale takie są realia. Niestety my na to wpływu nie mamy.
 19. 1 punkt
  Pracodawca ma bezwzględny obowiązek wypłaty ekwiwalentu w sytuacji, gdy pracownik użytkuje własny sprzęt lub ubezpiecza go na własny koszt.(art. 6711 § 3 Kodeksu pracy). Zasady udzielania i wysokość ekwiwalentu za używanie własnego sprzętu mogą także wynikać z regulaminu telepracy lub porozumienia o stosowaniu telepracy w zakładzie pracy.
 20. 1 punkt
  Pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Przerwa ta może być przeznaczona przez pracownika na: spożycie posiłku, załatwienie spraw osobistych. Ale nie wiem jak to ma się w praktyce. Chyba nie do końca tak jest. Ja nie pamiętam bym taką przerwę dostała od swojego pracodawcy.
 21. 1 punkt
  A może warto wejść w zakładkę dotyczącą ochrony ppoż https://www.bhpex.pl/ppoz/ . Może znajdziesz tam rozwiązanie swojego problemu. Można również szukać odpowiedzi na blogu albo w kodeksie BHP ale myślę, że musi to być osoba przeszkolona znająca się na tym. Jakby nie patrzeć z ewakuacją mamy w sumie rzadko do czynienia więc powinno się wiedzieć co w takiej chwili zrobić.
 22. 1 punkt
  Opis znaku w Polskiej Normie przedstawia się następująco: PN - N - 01236-4:1997, tablica 1 Treść znaku: Sylwetka człowieka w świetle drzwi z prawej strony języki ognia. Kształt i barwa: Znak kwadratowy lub prostokątny Tło: barwa czerwona Otwór drzwiowy: barwa biała Sylwetka człowieka: barwa czerwona Ogień: barwa biała Znak dodatkowy tło – barwa czerwona napis – barwa biała Zastosowanie – do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego
 23. 1 punkt
  Według mnie jest dokładnie tak jak pisze @tomekkoson. Jeśli praca wykonywana przez tego pracownika, mogła spowodować wywołanie tego ataku to mimo wszystko jakoś się to ze sobą wiąże i wtedy trzeba na spokojnie porozmawiać z pracownikiem o zaistniałej sytuacji. W końcu, nawet pomimo tego, że jego praca mogła go predysponować do wywołania tego ataku, on także nie wiedział o tym, że choruje na taką chorobę.
 24. 1 punkt
  GIODO nawet o tym pisał, nie daj się na to naciągnąć .. Tutaj masz link do informacji, które przesłał GIODO - http://giodo.gov.pl/560/id_art/9197/j/pl Ja dostałem 2 e-maile, ale nie chciało mi się z tym bawić, więc po prostu dodałem do spam-u. Ale na pewno warto zgłaszać takie próby naciągania, w szczególności, że są tam same informacje, które wprowadzają przedsiębiorców w błąd ..
 25. 1 punkt
  Brak oświetlenia dziennego dopuszczalny jest tylko po uzyskaniu zgody od Sanepidu. Trzeba zapewnić pracownikowi światło dzienne oraz sztuczne. Ważne jest ustawienie stanowiska względem okien i opraw oświetleniowych. Natężenie oświetlenia mierzy się na stanowiskach pracy i sprawdza z Polskimi Normami. Wydaje mi się, że w tej sprawie należy kontaktować się z firmą świadcząca usługi bhp. Oni podpowiedzą na co zwrócić uwagę i pomogą.
 26. 1 punkt
  Nie musisz, akurat tutaj GIODO się nie będzie czepiał, bo hostingodawcy się bronią tym, że nie wiedzą jakie pliki są zapisywane na ich serwerze. W związku z tym, że nie wiedzą, co przetwarzają, to nie wiedzą, że są to dane osobowe. Tutaj masz odpowiedź GIODO:
 27. 1 punkt
  Jest to uregulowane w art. 6 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych " 4. Poziom wysoki stosuje się, gdy przynajmniej jedno urzàdzenie systemu informatycznego, służące- go do przetwarzania danych osobowych, połączone jest z siecią publiczną." - czyli podłączony jesteś do neta. A obowiązki na samym końcu tego rozporządzenia masz wymienione
 28. 1 punkt
  @Kondziu jest to jedynym racjonalnym rozwiązaniem, które nie będzie wymagało korzystania z specjalistycznego oprogramowania. Ale zabezpieczenie pliku hasłem ciągle nie będzie odpowiadało rozporządzeniu, to jest nie sprawi, że plik da nam odpowiedź na: 1) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu; - Jeśli mamy w pliki word 1000 adresów e-mail, to nie ma opcji, aby word odnotował nam wprowadzenie maila, chyba że sami to zrobimy. 2) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane osobowe do systemu, chyba że dostęp do systemu informatycznego i przetwarzanych w nim danych posiada wyłącznie jedna osoba; - tu się zgodzę, hasło rozwiązuje ten problem 3) źródła danych, w przypadku zbierania danych, nie od osoby, której one dotyczą; - tutaj też sami byśmy musieli to uzupełnić 4) informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, dacie i zakresie tego udostępnienia, chyba że system informatyczny używany jest do przetwarzania danych zawartych w zbiorach jawnych; - jak wyżej 5) sprzeciwu, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy. - jak wyżej Wychodzi na to, że najlepszym sposobem jest hasło + napisanie obok danych osobowych o punktach 1,3,4,5.
 29. 1 punkt
  Co do zasady każdego, komu przekazujesz dane. Z wyjątkiem urzędów, czyli tak gdzie wymagają tego przepisy prawa. W praktyce będziesz musiał upoważnić księgową, kuriera, administratorów którzy zarządzają programem z którego korzystasz i w związku z nim przetwarzasz dane online, spółki-matki gdy mają dostęp do danych etc. Sporo tego jest, zazwyczaj podczas rozmowy wszystko wychodzi w tym zakresie.
 30. 1 punkt
  Faktycznie warto skorzystać z dofinansowania z ZUSu. Jest to opłacalne kiedy ma się duży zakład pracy ale również wtedy kiedy mamy mała firmę. Nie będę tutaj zbytnio się nad tym rozpisywał ponieważ, w poście gothica są odnośniki do najważniejszych rzeczy a ze strony ZUSu, którą podał dowiecie się na początek wszystkiego co na sam początek trzeba wiedzieć, zawsze też możecie zasięgnąć porady w samym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych albo w kancelarii, która obsługuję waszą firmę. Z drugiej strony jeżeli macie jakieś doświadczenie w tych tematach a sam wniosek i cała procedura jest dla Was zrozumiała to możecie spokojnie coś takiego zrobić samemu, pytanie na jakim poziomie jest wasza wiedza. Tyle ode mnie, pozdrawiam!
 31. 1 punkt
  Cel jest prosty, aby uchronić pracowników przed ryzykiem przeciążeń. Jeśli nie będziesz świadomy ryzyk, jakie czekają w pracy, to nie będziesz mógł im przeciwdziałać.
 32. 1 punkt
  Cześć. Najlepiej takich wniosków szukać u samego źródła. http://www.zus.pl/files/Wniosek_platnika_skladek_o_dofinansowanie_projektu_wersja_3.pdf http://www.zus.pl/files/Wyjasnienia_dotyczace_Wniosku_platnika_skladek_o_dofinansowanie_projektu _wersja_2.pdf http://www.zus.pl/files/Wzór_umowy_na_dofinansowanie_projektu_z_Wnioskodawcą_wersja2.pdf Dodatkowo proponuje zainteresowanym w temacie przeczytać to co znajduję się na tej stronie: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422 Tam jest wyszczególnione wszystko, nawet to gdzie złożyć wniosek, ile przysługuję nam pieniędzy na coś takiego. Mam nadzieję, że Wam pomogłem.
 33. 1 punkt
  Co Wy piszecie, pracodawca nie ma obowiązku na co dzień zapewnić wody pracownikowi. Tylko w wyjątkowych wypadkach na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów określa rodzaje tych napojów oraz warunki trzeba zapewnić pracownikowi dostęp do wody np: gdy jest + 25 stopni Celsjusza. Przy normalnej pracy w biurze to jego wolna wola, że daje dystrybutory wody, ale prawnego obowiązku to nie ma. CHyba że jest +28 stopni
 34. 1 punkt
  Co to znaczy, że się burzą? Nie wolno pobłażać pracownikom, jeżeli są przepisy to należy ich przestrzegać. Kiedy się coś stanie to potem każdy jest mądry po szkodzie a tak to wiadomo, nie trzeba, po co, nie ma sensu chronić swojego zdrowia.
 35. 1 punkt
  Darek, jeśli nie masz pojęcia na temat danych osobowych, to uwierz mi, że jesteś wyrządzić sobie i innym wiele szkody. Poczytaj o transmisji z kamer monitoringu w Polsce na rosyjskich serwisach internetowych z powodu złych zabezpieczeń, podobnie upadających firmach z powodu niezmieniania haseł po rozstaniu się z pracownikami (vide. jedna z firm zajmujących się pozycjonowaniem). Dlatego jeśli nie chcesz zatrudnić ABI, to przynajmniej ustal jakiegoś pełnomocnika, który wyjaśni Ci podstawy w tym zakresie. U nas w firmie (pracuje około 20 osób) jest ustanowiony ABI, z tego co wiem to rozliczenie z nim następuje każdego miesiąca w kwotach rzędem 50-200zł, w zależności od poczynionych działań.
 36. 1 punkt
  Rób przez internet spokojnie. To nie jest nic nadzwyczajnego, już chociaż by na większości uczelni w Polsce studenci wykonują szkolenie BHP przez platformę internetową i wszyscy żyją. Na ogół na takie szkolenie jest określony czas, nauka wygląda tak, że ma się prezentację lub treść na stronie, na koniec każdego rozdziały jest krótki test, która pokazuję czy przyswoiło się wiedzę a na sam koniec szkolenia jest po prostu test z całości, która decyduję o tym czy się zdało czy nie. Bardzo prosta i fajna forma nauki i robienia szkolenia. Nie trzeba nic robić, wystarczy komputer z dostępem do internetu i droga wolna...można ukończyć szkolenie. Mamy w końcu XXI wiek
 37. 1 punkt
  Szkolenie BHP w formie e-learningu składa się z multimedialnych prezentacji, quizów oraz testu, które są udostępniane na stronie internetowej, dostęp do tych danych ma tylko zalogowany użytkownik. Zwykle jest jakiś czas na ukończenie tego kursu, np 30 dni i jest to naliczane od pierwszego zalogowania. Zaświadczenie po ukończeniu takiego kursu na pewno otrzymasz bez problemu. Zaletą takiego szkolenia przez internet jest to, że zwykle są tańsze, dodatkowo każdy jego uczestnik przyswaja wiedzę w swoim tempie oraz możliwościach czasowych. Moim zdaniem jest to bardzo atrakcyjna forma nauki, która z czasem będzie zdobywała coraz większą popularność. Zapoznaj się z ofertami firm i zwróć uwagę na jakie stanowisko te szkolenie BHP jest dostępne, bo nie zawsze na wszystkie można zrobić przez internet.
 38. 1 punkt
  Tak tak ... Kopiuj regulaminy z tysiącem klauzul abuzywnych, z pewnością wyjdzie Ci to na dobre, w szczególności gdy masz jakieś zamiary względem tego projektu.. Teraz już kancelarie nie polują na takie strony, ale kiedyś była nie lada nagonka na regulaminy stron www, bo można było ładnie zarobić na kosztach sądowych. Dlatego nie polecam ich tworzyć samemu, gdy jest to projekt komercyjny, za 200-300zł możesz spokojnie mieć je stworzone przez kancelarię
 39. 1 punkt
  Nazwę zbioru najlepiej wskazuje ze względu na podstawę prawną, którą posiadasz do jego przetwarzania. Każda nowa podstawa prawna będzie stwarzała nowy zbiór danych. Dla przykładu, z pewnością masz dane klientów - jednakże część to będą dane, które są niezbędne ze względu na prowadzenie z nimi transakcji (a więc art. 23 ust. 3), a z drugiej strony artykuł ten nie jest wystarczającą podstawą do tego, aby wysyłać do nich tych klientów maile z wiadomościami marketingowymi twojej firmy (tutaj masz art. 23 ust. 5). A więc będziesz miał 2 zbiory - zbiór danych klientów do wykonania umowy i zbiór adresów e-mail klientów w celach marketingowych. Oprócz tego będziesz miał z pewnością zbiór danych pracowników (23 ust. 2 uodo) etc.A podstawa do zgłoszenia to art. 43 uodo i dalej.
 40. 1 punkt
  Prawidłowa instrukcja uwzględnia następujące elementy: uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu eksploatacji, realizowanego procesu technologicznego, czy też magazynowania (przechowywania) oraz warunków technicznych obiektu, w tym ryzyka wybuchu; zdefiniowanie wyposażenia w określone urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, a także sposoby przeprowadzania ich przeglądów technicznych i zabiegów konserwacyjnych; procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia; procedury zabezpieczenia prac ryzykownych pod kątem pożarowym, o ile takie prace są przewidywane; uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz faktyczne sposoby ich weryfikacji; procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym personelu pracującego, z formalnymi regulacjami przeciwpożarowymi oraz zawartością przedmiotowej instrukcji; wymogi i obowiązki dotyczące ochrony ppoż dla osób, które są ich stałymi użytkownikami; plany obiektów, określające również ich usytuowanie, a także terenu przylegającego z uwzględnieniem parametrów graficznych.
 41. 1 punkt
  Co do tego podpunktu to trzeba dodać, żeby uwzględniały również w sposób graficzny dane dotyczące w szczególności: metrażu, wysokości oraz liczby kondygnacji budynku, dystansu pomiędzy obiektami sąsiadującymi, parametrów pożarowych znajdujących się substancji palnych, istniejącej gęstości obciążenia ogniowego w strefie lub strefach zagrożenia pożarowego, kategorii zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, przypuszczalnej liczby osób na każdej kondygnacji, a także w poszczególnych pomieszczeniach obiektu, zlokalizowania pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych określonych jako strefy podlegające zagrożeniu wybuchem, podziału całego obiektu na strefy pożarowe, uwarunkowań ewakuacyjnych, ze wskazaniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych, miejsc zlokalizowania urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, zaworów głównych instalacji gazowej, materiałów łatwopalnych oraz miejsc, w których znajdują się elementy sterujące urządzeniami ppoż, wskazania dostępu do urządzeń dźwigowych dla ekip ratowniczych, hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody służącej do gaszenia ognia, dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z wyszczególnieniem wjazdów na obszar terenu ogrodzonego;
 42. 1 punkt
  Jak najbardziej uznałbym ten wypadek za "w drodze do/z pracy", a to z tego też powodu, że zgodnie z definicją w art. 57 b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Zgodnie z definicją nie jest ważnym, z jakiego punktu pracownik dojeżdżał do prac, a tylko to, aby droga ta była najkrótsza (prosto z miejsca X do pracy, jeśli jest to znajomy to ważne, aby nie mieszkał np. w innym województwie) oraz nie została przerwana.
 43. 1 punkt
  Urzędów nie trzeba pisemnie upoważniać do tego, aby mogli przetwarzać dane osobowe im przekazywane. Art. 23 ust. 2 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa" Taki obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa jest m.in obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS, opłacenia składek etc. Z tego też powodu nie trzeba im osobnego upoważnienia wręczać. Tutaj masz więcej na ten temat: www.giodo.gov.pl/plik/id_p/901/j/pl/
 44. 1 punkt
  W pierwszej kolejności to kupić normę ISO 27001 ze strony PKN (elektroniczna lub planszowa). a później przeczytać i stosować :). Norma kosztuje: Plik - 159,80 PLN CD - 191,80 PLN Papier - 213,10 PLN Normy niestety nie można kopiować ani udostępniać.
 45. 1 punkt
  Jeśli chcesz, aby wyraził zgodę na przetwarzanie e-maila do celów marketingowych (innych produktów lub usług niż twoje) to zrób pole do wyrażenia na to zgody. Jeśli tylko będziesz przesyłać mu informacje na temat twoich usług i produktów, to nie ma takiej potrzeby i daj odnośnik wyłącznie do polityki prywatności.
 46. 1 punkt
  Jeśli dojdzie do rozprawy, to świadek będzie mógł odmówić zeznać tylko i wyłącznie gdy "Art. 261. § 1 KPC. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. § 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych w paragrafie poprzedzającym, na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi." W związku z powyższym świadek nie ma podstawie do odmówienia zeznań.
 47. 1 punkt
  Główną zaletą jest to, że jak mamy ABI-ego to ponosi on solidarną odpowiedzialność (czyli wspólnie) z administratorem. Ponadto, to na nim będą w ten sposób ciążyć wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych (a więc prowadzenie szkoleń, rejestracja zbiorów danych osobowych, czy też prowadzenie ewidencji, sporządzenie polityki i instrukcji zarządzania systemem informatycznym). Jeśli nie chcesz samemu robić wszystkich tych czynności to warto go zatrudnić
 48. 1 punkt
  Nie, nie ma. Nie trzeba przeprowadzać szkoleń, okresowego badania, sporządzać instrukcji stanowiskowych czy też oceniać ryzyka zawodowego.
 49. 1 punkt
  Dokładnie, kolega ma rację. Urzędnik w takim wypadku może nawet skontrolować Twój lokal podczas Twojej nieobecności.
 50. 1 punkt
  Nadmienię tylko, że ten sposób działa jeżeli kontrola nie jest spowodowana donosem.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...