Skocz do zawartości

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02.09.2016 in all areas

  1. 1 point
    Jeśli szukasz odpowiedzi ze strony UE, to masz dyrektywę 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych. Motyw 56 preambuły stanowi, iż "Transgraniczny przepływ danych osobowych jest koniecznym warunkiem rozwoju handlu międzynarodowego; ochrona osób jaką niniejsza dyrektywa gwarantuje we Wspólnocie nie stanowi przeszkody dla przekazywania danych osobowych do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony; prawidłowość stopnia ochrony danych zapewnianej przez państwo trzecie należy oceniać w świetle wszystkich okoliczności dotyczących operacji przekazywania danych lub zestawu takich operacji." To oznacza, iż dyrektywa (a więc akt prawny, który ma być implementowany w wszystkich państwach członkowskich) ma zapewnić ochronę we wszystkich państwach wspólnoty i w tym wypadku nie trzeba dbać o to, czy jest tam odpowiedni poziom ochrony, bo istnieje domniemanie, iż skoro dyrektywa była implementowana to jest odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zachowany. Inaczej jest w państwach trzecich tj. poza unią europejską, gdzie w tym wypadku musi być pierwsze sprawdzone, czy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony.
×