Skocz do zawartości

Ranking


Popularna zawartość

Treść z najwyższą reputacją w 14.08.2016 w Odpowiedzi

 1. 1 punkt
  Kolega przede mną zapomniał o rozporządzeniu MSWIA z dnia 16 lipca 2009 roku, DZ.U.2009 nr 119 poz.988. Dotyczy one projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej.
 2. 1 punkt
  Prawidłowa instrukcja uwzględnia następujące elementy: uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu eksploatacji, realizowanego procesu technologicznego, czy też magazynowania (przechowywania) oraz warunków technicznych obiektu, w tym ryzyka wybuchu; zdefiniowanie wyposażenia w określone urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, a także sposoby przeprowadzania ich przeglądów technicznych i zabiegów konserwacyjnych; procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia; procedury zabezpieczenia prac ryzykownych pod kątem pożarowym, o ile takie prace są przewidywane; uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz faktyczne sposoby ich weryfikacji; procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym personelu pracującego, z formalnymi regulacjami przeciwpożarowymi oraz zawartością przedmiotowej instrukcji; wymogi i obowiązki dotyczące ochrony ppoż dla osób, które są ich stałymi użytkownikami; plany obiektów, określające również ich usytuowanie, a także terenu przylegającego z uwzględnieniem parametrów graficznych.
 3. 1 punkt
  Co do tego podpunktu to trzeba dodać, żeby uwzględniały również w sposób graficzny dane dotyczące w szczególności: metrażu, wysokości oraz liczby kondygnacji budynku, dystansu pomiędzy obiektami sąsiadującymi, parametrów pożarowych znajdujących się substancji palnych, istniejącej gęstości obciążenia ogniowego w strefie lub strefach zagrożenia pożarowego, kategorii zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, przypuszczalnej liczby osób na każdej kondygnacji, a także w poszczególnych pomieszczeniach obiektu, zlokalizowania pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych określonych jako strefy podlegające zagrożeniu wybuchem, podziału całego obiektu na strefy pożarowe, uwarunkowań ewakuacyjnych, ze wskazaniem kierunków oraz wyjść ewakuacyjnych, miejsc zlokalizowania urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic, zaworów głównych instalacji gazowej, materiałów łatwopalnych oraz miejsc, w których znajdują się elementy sterujące urządzeniami ppoż, wskazania dostępu do urządzeń dźwigowych dla ekip ratowniczych, hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody służącej do gaszenia ognia, dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych z wyszczególnieniem wjazdów na obszar terenu ogrodzonego;
 4. 1 punkt
  Hej. W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego powinny się znajdować: - warunki ochrony przeciwpożarowej, związanej z przeznaczeniem, sposobem użytkowania, realizowanym procesem technologicznym, magazynowaniem (składowaniem) i warunkami technicznymi obiektu, w tym ryzyka wybuchu. - zdefiniowanie wyposażenia w wymagany sprzęt przeciwpożarowy i gaśnice oraz sposoby wykonywania ich przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych. - procedury postępowania w sytuacji pożaru lub innego zagrożenia. - metody zabezpieczenia prac ryzykownych pod względem pożarowym, o ile prace o takim charakterze są przewidywane. - uwarunkowania oraz organizację ewakuacji osób oraz praktyczne sposoby ich weryfikacji. - procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym pracującego personelu, z przepisami ppoż oraz treścią instrukcji przedmiotowej. - zadania i wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej dla osób, które są ich stałymi użytkownikami. - plany obiektów, uwzględniające również ich usytuowanie, oraz przylegającego terenu. - wskazanie imienne osób lub określonych podmiotów, które opracowują instrukcję. Podstawa prawna to rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
 5. 1 punkt
  Urzędów nie trzeba pisemnie upoważniać do tego, aby mogli przetwarzać dane osobowe im przekazywane. Art. 23 ust. 2 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy: 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa" Taki obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa jest m.in obowiązek zgłoszenia pracownika do ZUS, opłacenia składek etc. Z tego też powodu nie trzeba im osobnego upoważnienia wręczać. Tutaj masz więcej na ten temat: www.giodo.gov.pl/plik/id_p/901/j/pl/
 6. 1 punkt
  Jeśli chcesz, aby wyraził zgodę na przetwarzanie e-maila do celów marketingowych (innych produktów lub usług niż twoje) to zrób pole do wyrażenia na to zgody. Jeśli tylko będziesz przesyłać mu informacje na temat twoich usług i produktów, to nie ma takiej potrzeby i daj odnośnik wyłącznie do polityki prywatności.
 7. 1 punkt
  Rzuć okiem na 1) ustawę o ochronie danych osobowych 2) http://www.giodo.gov.pl/163/id_art/1064/j/pl/ 3) http://www.giodo.gov.pl/163/id_art/1063/j/pl/ Pamiętaj o pouczeniu o treści dokumentów z zakresu ochrony danych osobowych oraz o odpowiednich upoważnieniach, a także w jaki sposób pracownicy mogą przetwarzać dane. Po prostu streść im politykę bezpieczeństwa informacjii i izsi
×
×
 • Dodaj nową pozycję...