spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Opłaty środowiskowe

Opłaty środowiskowe

Podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany prowadzić aktualizowaną co roku (przy wykazach półrocznych co pół roku) ewidencję danych zawierającą informacje o korzystaniu ze środowiska (art. 287 POŚ)
W terminie miesiąca po upływie każdego półrocza – dotyczy korzystania ze środowiska za okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. podmiot zobowiązany jest do przedstawienia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat zgodnie z ustalonym wzorem, każdorazowo wypełniając Załącznik Nr 1.
Od 01 stycznia 2013 r. podmiot wnosi opłatę jak i składa w/w wykaz do dnia 31 marca następnego roku tylko marszałkowi województwa.
Wyjątek – podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych przekazują wykaz do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca maja. W przypadku sprawozdania za 2013 r. opłata wnoszona jest w terminie 2 miesięcy po zakończeniu cyklu produkcyjnego.

Sposób załatwienia

Każdy przedsiębiorca, który w swojej działalności korzysta ze środowiska musi za to płacić. Obowiązek ten wynika z art. 284 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Oznacza to, że jeżeli posiada w firmie samochód, korzysta z pieca o mocy do 5 MW opalanego np. koksem albo pobiera wodę gruntową na potrzeby firmy, to pojawia się obowiązek płacenia za korzystanie ze środowiska. Co do zasady opłaty środowiskowe płaci się za: emisję gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wód oraz za składowanie odpadów.
Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania opłat.
Opłaty wnosi się za:
  1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu
  2. Pobór wód – z własnych ujęć, wody podziemne, powierzchniowe
  3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych
  4. Składowanie odpadów
Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym.
Opłaty nie uiszczone w terminie podlegają wraz z odsetkami za zwłokę przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Uwaga

Nie musisz płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł. Nie zwalnia cię to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu (informacji).

Nie musisz składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.

Usługi ochrona środowiska

Jeśli nie wiesz jak obliczyć opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub składowanie odpadów i gdzie oraz kiedy ją zadeklarować – zgłoś się do nas! Oferujemy pomoc w tworzeniu dokumentacji. Tel. 68 411 40 00.