spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Odzysk

Odzysk – działania i czynności niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. Polegają na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzą do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania. Pojęcie odzysku jest zatem szersze od pojęcia recyklingu, obejmuje np. także spalanie odpadów w spalarniach odpadów komunalnych.

Procesy odzysku

 • R1 – Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
 • R2 – Odzysk/regeneracja rozpuszczalników
 • R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki
 • R4 – Recykling lub odzysk metali i związków metali
 • R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych
 • R6 – Regeneracja kwasów lub zasad
 • R7 – Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń
 • R8 – Odzysk składników z katalizatorów
 • R9 – Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów
 • R10 – Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska
 • R11 – Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10
 • R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11
 • R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Usługi ochrona środowiska

Co roku wiele podmiotów jest zobowiązanych do przedłożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Więcej pod numerem 68 411 40 00 i na naszej stronie internetowej.