spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Odpady komunalne

Odpady komunalne odpady związane z nieprzemysłową działalnością człowieka. Ten rodzaj odpadów, które nazywane są również bytowymi – występuje w postaci odpadów płynnych i stałych.

odpady komunalne

Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 701), obowiązująca od 23 stycznia 2013 roku definiuje odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady – podział

Odpady komunalne cechują się dużą zmiennością na przykład w poszczególnych porach roku. Są także niejednorodne jeśli chodzi o skład surowcowy oraz niestabilne, w tym podatne na gnicie. Niestety mogą stanowić zagrożenie zakażeniem oraz zawierać odpady niebezpieczne. Odpady komunalne można podzielić na trzy grupy pod względem ich potencjału jako źródło surowców wtórnych. Około 1/3 odpadów jest traktowana realne jako surowce wtórne np. tworzywa sztuczne, papier, szkło; mniej więcej połowa jest rzadko traktowana jako surowce wtórne – są to odpady spożywcze i resztki jedzenia a około 20% stanowi grupa nierozważana jako surowce wtórne i tu należą na przykład odpady paleniskowe czy żużel.

Co zrobić z odpadami komunalnymi?

Ważną zasadą postępowania z odpadami domowymi – nie należy mieszać odpadów niebezpiecznych ze sobą, a także z innymi odpadami. Ma to wielkie znaczenie, gdyż może zapobiec zanieczyszczeniu tych ostatnich substancjami niebezpiecznymi. Odpady komunalne, aby mogły zostać poddane procesom odzysku, w tym recyklingu, muszą spełniać określone wymagania. Jeśli nie będą spełniały określonych norm, nie zostaną przetworzone.

Usługi ochrona środowiska

Co roku wiele podmiotów jest zobowiązanych do przedłożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Więcej pod numerem 68 411 40 00 i na naszej stronie internetowej.