spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

LZO czyli lotne związki organiczne

Lotne związki organiczne, LZO – grupa związków organicznych, wykazujących następujące własności:

 • z łatwością przechodzą w postać pary lub gazu
 • charakteryzują się wysoką prężnością par i niską rozpuszczalnością w wodzie
 • ich temperatura wrzenia mieści się w zakresie: 50-250 °C (pomiar w warunkach ciśnienia normalnego 101,3 kPa).

Zawierają również atomy tlenu, wodoru, fluoru, chloru, siarki, azotu, bromu.

Lotne związki organiczne występują jako uboczne produkty w wielu procesach przemysłowych i stanowią źródło zanieczyszczeń środowiska. Szczególnie duże znaczenie ma wtórne zanieczyszczenie substancjami powstającymi w wyniku reakcji chemicznych jakie zachodzą w środowisku z udziałem LZO. W taki sposób powstaje np. ozon troposferyczny.

Z tego względu w wielu krajach świata (także w Polsce) istnieją normy ograniczające ich emisję do środowiska, poprzez określenie dopuszczalnych wartości maksymalnej zawartości LZO w produktach. Zawartość LZO określa masę lotnych związków organicznych, wyrażoną w przypadku cieczy w gramach na litr (g/l) produktu gotowego do użytku.

Ponadto wiele procesów produkcyjnych, w których używa się LZO obostrzonych jest standardami emisyjnymi, wyrażonymi zazwyczaj dwoma wartościami:

 • stężenie LZO (przeliczone na masę węgla organicznego) w gazach odlotowych z instalacji [mgCorg/Nm3]
 • dopuszczalny udział niezorganizowanej emisji LZO z instalacji [%]

Dla niektórych procesów standardy określone są innymi wartościami, np. dla przemysłowego powlekania pojazdów standard wyrażony może być w dopuszczalnej masie LZO na określoną powierzchnię poddawaną powlekaniu [g/m2].

Przykłady lotnych związków organicznych

Podano także źródła emisji wymienionych substancji.

 • aceton – farby, pokrycia ochronne, zmywacze, materiały wykończeniowe i uszczelnienia.
 • węglowodory alifatyczne (dekan, oktan, heksan) – farby, kleje, procesy spalania, składniki uszczelniaczy, fotokopiarki, benzyna, dywany, linoleum
 • węglowodory aromatyczne (toluen, ksylen, benzen) – procesy spalania, kleje, farby, benzyna, linoleum, tynki, masy gipsowe
 • związki zawierające chlor (dichlorometan, chlorek metylu, trichloroetan) – tapicerowanie, środki do czyszczenia dywanów, lakiery, zmywacze, rozpuszczalniki
 • octan n-butylu – pokrycia dźwiękochłonne, linoleum, uszczelnienia
 • dichlorobenzen – środki przeciw molom, odświeżacze powietrza, dywany
 • 4-fenylocykloheksen (4-PC) – farby, dywany
 • terpeny – nabłyszczacze, środki czystości, dezodoranty, zmiękczacze, papierosy

Wśród innych źródeł tego rodzaju związków można wymienić pestycydy, przemysł farmaceutyczny i petrochemiczny, laboratoria analityczne.

Usługi ochrona środowiska

Oferujemy kompleksową, stałą obsługę w zakresie ochrony środowiska. Opracowujemy zaległą dokumentację, zajmiemy się bieżącą ewidencją odpadów, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wiele innych.