spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami to szereg procesów, które są związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, nadzorem nad tego typu działaniami, jak również późniejszym postępowaniem z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami. Gospodarka odpadami jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnej cywilizacji. Proces gospodarowania odpadami można podzielić na etapy, w tym: gromadzenie, transport, unieszkodliwianie, recykling i monitorowanie odpadów powstających w wyniku działalności człowieka i innych działań. Powstawanie odpadów to poważniejszy problem w skali światowej ze względu na rosnącą liczbę ludności, wraz z rozwojem gospodarczym i technicznym człowiek stał się największym producentem odpadów w przyrodzie. Ze względu na miejsce powstawania odpady dzielimy na odpady komunalne i przemysłowe.

gospodarka odpadami

Pojęcie gospodarki odpadami nie jest więc tożsame z gospodarowaniem odpadami lecz jest pojęciem szerszym i obejmuje dodatkowo wytwarzanie odpadów. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpadach, gospodarka odpadami to „wytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadami”.

Samo gospodarowanie odpadami to według ustawy: zbieranie, transport, przetwarzanie, nadzór, unieszkodliwianie i obrót odpadami.

Gospodarka odpadami w Polsce

W Polsce unieszkodliwianie odpadów odbywa się poprzez składowanie, sposób krzywdzący dla środowiska, w innych krajach odpady są w wielu dziedzinach życia wykorzystywane np.: w celu ogrzewania domów, produkcji energii.

To przyjęte prawo określa działania dotyczące rozwiązywania problemów wynikających z negatywnych wpływów odpadów wytwarzanych przez ludzi zarówno w jednostkach przemysłowych, jak również w gospodarstwach domowych. Działania związane z gospodarką odpadami są więc ograniczane przez rozporządzenia, ustawy i dyrektywy.

Usługi ochrona środowiska

Co roku wiele podmiotów jest zobowiązanych do przedłożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Więcej pod numerem 68 411 40 00 i na naszej stronie internetowej.