spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Emisja

Emisja – w ogólnym ujęciu to działanie opierające się na przenoszeniu jakiegoś elementu układu do jego otoczenia. Może się również wydawać, że emisja polega na tworzeniu czegoś przez układ.

W szczególności dla różnych dziedzin, np. fizyki i ekonomii – znaczenia mogą być inne.

Emisja zanieczyszczeń

emisja

Emisja zanieczyszczeń – to wprowadzanie do środowiska zanieczyszczeń, a w szczególności:

  • substancji (np. zanieczyszczeń stałych, ciekłych lub gazowych)
  • energii (np. hałasu, wibracji, pól elektromagnetycznych)

do powietrza, wody, gleby lub ziemi.

Emisja może dotyczyć zarówno zanieczyszczeń będących wytworem działalności ludzkiej, jak i pochodzenia naturalnego (np. wulkanicznego).

Emisją określa się również same substancje lub energie wprowadzane do środowiska.

Przy czym, substancje to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka. Substancja niebezpieczna zaś to jedna lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Hałas to dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz. Pola elektromagnetyczne określono jako pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.

Rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach określono jako wielkość emisji. Środowisko zdefiniowano jako ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat. Jego ochronę jako podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Równowagę przyrodniczą zdefiniowano jako stan, w którym na określonym obszarze istnieje równowaga we wzajemnym oddziaływaniu: człowieka, składników przyrody żywej i układu warunków siedliskowych tworzonych przez składniki przyrody nieożywionej. Kwestie emisji reguluje m.in. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (art. 3 pkt 4 – definicja ustawowa emisji).

Usługi ochrona środowiska

Podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek której występuje emisja. Oferujemy pomoc w sporządzeniu odpowiednich dokumentów. Więcej pod numerem 68 411 40 00 i na naszej stronie internetowej.