spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Terminarz obowiązków dotyczących ochrony środowiska w 2022 roku

11 stycznia 2022 0

Początek roku, a właściwie pierwszy kwartał, to ważny moment dla wszystkich przedsiębiorstw, które muszą spełnić obowiązki środowiskowe. W kalendarzach prezesów i specjalistów ds. ochrony środowiska na czerwono powinny być zakreślone daty takie jak: 15 stycznia, 30 stycznia, 31 stycznia, 28 lutego, 15 marca i 31 marca.

Ważne terminy 2022 – ochrona środowiska

W tabeli szczegółowo opisaliśmy kogo i w jakim terminie dotyczy dany obowiązek środowiskowy, jakie dokumenty i gdzie należy przedłożyć, jaką opłatę uiścić oraz co ważnego wykonać.

TerminKogo dotyczy obowiązek?Co należy zrobić?Gdzie należy złożyć sprawozdanie?
15.01.2022 / sobota   
 Prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego (reklamówki, foliówki) objęte opłatą recyklingowąWniesienie opłaty recyklingowej za IV kwartał 2021 r. (od 1 października do 31 grudnia 2021 r.) na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce pobrania opłaty recyklingowej. Stawka opłaty recyklingowej, wynosi 0,20 zł za jedną sztukę torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
Instalacje komunalne (dawniej RIPOK)Złożenie rocznej informacji o odpadach, które poddano procesowi przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku innymi metodami w instalacjach komunalnych lub przekazano w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.Gmina, z którą instalacja ma zawartą umowę
30.01.2022 / niedziela   
Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemiZłożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty zmiennej za usługi wodne w zakresie poboru wód, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.Właściwy zarząd zlewni PGW Wód Polskich

 

Podmioty pobierające wodę z własnego ujęcia, wprowadzające wody opadowe i roztopowe do wód, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemiZłożenie oświadczenia stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.wójt/ burmistrz/prezydent miasta

 

31.01.2022 / poniedziałek   
 Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomościZłożenie rocznych sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości za rok 2021. Sprawozdanie należy złożyć poprzez BDO.wójt/ burmistrz/prezydent miasta
 Podmioty zbierające odpady komunalneZłożenie sprawozdania sporządzanego przez podmioty zbierające odpady komunalne za rok 2021.wójt/ burmistrz/prezydent miasta
 Wprowadzający sprzęt elektryczny i elektronicznyPrzeprowadzenie przez podmioty wprowadzające sprzęt elektryczny i elektroniczny publicznej kampanii edukacyjnej.
 Podmioty prowadzące punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)Złożenie rocznych sprawozdań o zebranych odpadach komunalnych za rok 2021.wójt/ burmistrz/prezydent miasta
 Podmioty posiadające na terenie zakładu wyroby zawierające azbestZłożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania.urząd gminy (osoby fizyczne) lub urząd marszałkowski (osoby prawne)
 Prowadzący zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowejZłożenie aktualizacji wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.wojewódzki komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska
 Podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłychSprawozdanie kwartalne z działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.wójt/ burmistrz/prezydent miasta
28.02.2022 / poniedziałek   
 Przedsiębiorcy korzystający ze środowiska w sposób gospodarczy – emisje do powietrzaRaport o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Sprawozdanie należy składać poprzez system KOBIZE.Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE)
 Podmioty, które stosują F-GAZY lub SZWO w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacjiRaport do Bazy Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC).Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej I Klimatu (BOWOiK)
 Wprowadzający sprzęt, baterie lub akumulatory, pojazdy, produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, autoryzowani przedstawiciele oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowańUiszczenie opłaty rocznej BDO. Opłata uiszczana jest na wskazany rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na lokalizację siedziby podmiotu.
 Prowadzący zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE)Wydanie zaświadczenia o zużytym sprzęcie na wniosek wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny na rynek za poprzedni rok kalendarzowy – kopię zaświadczenia prowadzący zakład przekazuje marszałkowi województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalnościUrząd marszałkowski
15.03.2022 / wtorek   
 Podmioty, które wytwarzają, zbierają lub przetwarzają odpady, wprowadzający opakowania oraz eksportujący opakowania, itd.Złożenie rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021, za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDOUrząd marszałkowski
 Wprowadzający produkty w opakowaniachUiszczenie opłaty produktowej za 2021 r. przez wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku zapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty.
 Wprowadzający produkty w opakowaniachPrzeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej przez podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek.
 Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznegoZłożenie rocznego sprawozdania o wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy; o masie zebranego zużytego sprzętu, masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu; osiągniętych poziomach zbierania, odzysku oraz przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeprowadzonych kampaniach edukacyjnych. Należy złożyć za pomocą modułu sprawozdawczego w systemie BDO.Urząd marszałkowski
 Wprowadzający baterie i akumulatoryUiszczenie opłaty produktowej za 2021 r. przez wprowadzających baterie i akumulatory na rynek krajowy, którzy nie wykonali obowiązku osiągnięcia minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych w poszczególnych latach.
 Sprzedawcy detaliczni baterii lub akumulatorówZłożenie odpowiedniego sprawozdania oraz przekazanie przez sprzedawców detalicznych baterii lub akumulatorów nieodebranej opłaty depozytowej na rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego za 2021 r.Urząd marszałkowski
 Wprowadzający baterie i akumulatoryPrzeprowadzenie publicznej kampanii edukacyjnej.
 Wytwórców komunalnych osadów ściekowychSporządzenie rocznego sprawozdania o komunalnych osadach ściekowych za poprzedni rok za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.Urząd marszałkowski
 Podmioty prowadzące stacje demontażu pojazdówSporządzenie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.Urząd marszałkowski

oraz

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

31.03.2022 / czwartek 
 Podmioty prowadzące instalacje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia Nr 166/2006 PE i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, jeżeli w danym roku sprawozdawczym przekroczono określone wartości progowe.Złożenie sprawozdania za pośrednictwem systemu PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń)Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska (WIOŚ)
 Podmioty, które powodują emisję zanieczyszczeń do powietrza lub składują odpady.Złożenie zbiorczego wykazu informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.Urząd marszałkowski
 Podmioty wprowadzające po raz pierwszy do obrotu produkty np. oleje, opony, preparaty smarowe.Złożenie sprawozdania rocznego o wysokości należnej opłaty produktowej oraz wniesienie ewentualnej opłaty produktowej za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.Urząd marszałkowski
 Podmioty korzystające ze środowiskaUiszczenie opłaty za korzystanie ze środowiska przez podmioty powodujące emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz składujące odpady na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego.Urząd marszałkowski

Obowiązki środowiskowe w firmie

Jeśli jakiś punkt jest dla ciebie niezrozumiały – skontaktuj się z naszym działem ochrony środowiska. Ustalimy jakie obowiązki środowiskowe w 2022 roku ma twoja firma.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska. Opracowujemy zaległą dokumentację, zajmiemy się bieżącą ewidencją odpadów, uzyskaniem odpowiednich pozwoleń i wiele innych.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 52

 

Komentarze (0)

Dodaj komentarz