spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

21 maja 2020 0

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza to decyzja administracyjna wymagana aktualnymi przepisami dla instalacji, które powodują emisję do powietrza. Decyzja ta jest wymagana zawsze, o ile instalacja ta nie znajduje się na liście instalacji, które wymagają jedynie zgłoszenia lub została wymieniona w rozporządzeniu jako instalacja, która nie wymaga pozwolenia. W tym artykule przeczytasz na temat: Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

Jednym z najważniejszych elementów wniosku o wydanie takiej decyzji jest modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Przedstawienie wyników w formie graficznej tj. izolinie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń są jednym z najważniejszych elementów przedstawienia wyników obliczeń.

Dla przedsiębiorców, którzy chcąc uniknąć kosztów zlecenia sporządzenia dokumentacji firmom zewnętrznym spróbują ją wykonać samemu, wykonujemy usługi polegające na wykonaniu niezbędnego modelowania i obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Na podstawie przekazanych danych wejściowych takich jak: ilości i rodzaj zanieczyszczeń, informacje techniczne o procesach z jakich powstają te zanieczyszczenia oraz dane o emitorach (kominach, wylotach) wykonujemy odpowiednie obliczenia i modelowanie.

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonujemy specjalistycznym oprogramowaniem. Umożliwia ono wykonanie i przedstawienie niezbędnych obliczeń. Brak tego elementu we wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zostanie zakwestionowany przez urząd wydający pozwolenie, a dokumentacja zostanie uznana jako niekompletna.

Posiadane przez nas oprogramowanie umożliwia przedstawienie wyników w zależności od wymagań oraz specyfiki zanieczyszczeń. Mogą być przedstawione w różnych konfiguracjach, np.:

  • emisje maksymalne, roczne i średnie z jednego konkretnego emitora lub ze wszystkich emitorów,
  • sumy emisji ze wszystkich emitorów,
  • wyniki obliczeń stężeń maksymalnych wraz z oceną tych wyników,
  • wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów,
  • wskazanie poziomu zanieczyszczeń na wskazanej wysokości budynków mieszkalnych lub innych wskazanych obiektach,
  • i wiele innych zestawień dostosowanych do indywidualnych sytuacji.

Poszczególne wyniki mogą zostać przedstawione w formie wykresów izolinii. Przedstawienie wykresów jest możliwe w różnych zestawieniach dostosowanych do konkretnych sytuacji, np. stężenie maksymalne lub średnie w sieci receptorów, częstość przekroczeń (lub 99,8 percentyla ze stężeń). Wykresy izolinii mogą zostać przedstawione na podkładach mapowych, ponadto możliwe jest też przedstawienie wykresów w formie trójwymiarowej. Zestawienia i wyniki modelowania możemy przekazać w formie plików RTF (z możliwością wykorzystania w edytorach tekstu) lub w pliku PDF.

Poniżej kilka przykładów przedstawiania wyników modelowania:

Aerodynamiczna szorstkość terenu

Aerodynamiczna szorstkość terenu to wartość uzależniona od pokrycia terenu. Określenie współczynnika szorstkości terenu w rozpatrywanym obszarze równym pięćdziesięciokrotności wysokości najwyższego emitora jest wymogiem koniecznym w stosowaniu referencyjnych metod modelowania.

Oprogramowanie, którym dysponujemy, pozwala na określenie aerodynamicznej szorstkości terenu przy zróżnicowanym pokryciu terenu (np. różny typ zabudowy, pola, lasy). Określenie szorstkości terenu bez narzędzi wspomagających nie jest rzeczą prostą, dlatego też zawansowane narzędzia są w takich przypadkach niezbędne. Posiadane przez nas oprogramowanie pozwala wyliczyć współczynnik Z0 korzystając z ogólnie dostępnych serwisów mapowych (np. mapy Google). Korzystanie z tego typu obliczeń pozwala w każdym momencie na wprowadzanie ewentualnych korekt z jednoczesną automatyczną aktualizacją obliczeń.

Czy pozwolenie jest wymagane?

Inną sytuacją, w której niezbędne jest wykonanie pewnych obliczeń jest sytuacja, w której należy wykonać analizę czy emisja gazów lub pyłów z danej instalacji wymaga uzyskania decyzji emisyjnej, czy wystarczające będzie jedynie wykonanie zgłoszenia emisyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia jest przypadek, w którym żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu lub 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

Przeprowadzamy analizę przekroczeń substancji w powietrzu, która to analiza informuje, które emisje będą wymagały uzyskania pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza. Ocenę 10% dopuszczalności przekroczeń analizuje się z uwzględnieniem częstości przekroczeń tych wartości, które to wynoszą (percyntyla 99,726 dla dwutlenku siarki lub 99,8 dla pozostałych substancji).

Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania, wraz z graficznym przedstawieniem tych wyników

Przedstawienie powyższych elementów jest najważniejszym elementem, jakie muszą zostać przedstawione we wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Oprogramowanie, z którego korzystamy pozwala na przedstawienie wyników rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz układ izolinii na podkładach mapowych. Takie przedstawienie wyników pozwala w prosty sposób analizę wyników obliczeń. Przy wykonywaniu obliczeń bierzemy również pod uwagę budynki mieszkalne (wraz z ich wysokością i odległością od emiotora), które mogą się znajdować na obszarze objętym analizą tj. w zakresie pięćdziesięciokrotności wysokości najwyższego emitora.

Potrzebujesz pomocy w sporządzeniu wniosku o wydanie pozwolenia emisyjnego lub sam przygotowałeś niezbędną dokumentację a brakuje Ci jedynie obliczeń i modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, zgłoś się do nas – pomożemy wykonać obliczenia i skompletować wniosek.

Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej, tel. 68 411 40 00.

Komentarze (0)

Dodaj komentarz