spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Stały nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych

27 listopada 2023 0

Ochrona przeciwpożarowa to szereg przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej to właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynku obiektu, lub terenu ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych.

stały nadzór ppoż

Obowiązki właściciela budynku, obiektu budowlanego lub terenu w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej właściciele budynku, obiektu budowlanego lub terenu są odpowiedzialni za:

  • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
  • wyposażenie budynku, obiektu budowlanego lub terenu w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice
  • zapewnienie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie
  • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
  • przygotowanie budynku, obiekt budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej
  • zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi
  • ustalenie sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia

Stały nadzór przeciwpożarowy sprawowany przez specjalistów BHPEX

Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej wymienione powyżej mogą wykonywać osoby posiadające kwalifikacje inspektora ochrony przeciwpożarowej lub technika pożarnictwa.

Powierzenie stałego nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych specjalistom z firmy BHPEX gwarantuje kompleksowy nadzór, doradztwo, szkolenia, przygotowanie i aktualizowanie wymaganej dokumentacji oraz serwis urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.

Zakres stałego nadzoru z zakresu ochrony przeciwpożarowej

  • Cykliczne audyty obiektów w zakresie przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej

Stała i regularna kontrola nadzorowanych obiektów pozwala na wykrycie wszelkich nieprawidłowości w działaniu urządzeń ppoż. i sprzętu gaśniczego, brakach w oznakowaniu bezpieczeństwa oraz zgodności zabezpieczeń ppoż. ze stale zmieniającymi się przepisami.

W trakcie stałego nadzoru ppoż. specjaliści BHPEX zapoznają użytkowników obiektu z zasadami bezpiecznej ewakuacji, postępowania na wypadek powstania pożaru, sprawnej i bezpiecznej obsługi sprzętu gaśniczego oraz zasad działania systemów bezpieczeństwa pożarowego.

  • Przeprowadzanie próbnych ewakuacji

Wiedza przekazywana podczas szkoleń powinna być sprawdzana w praktyce poprzez przeprowadzanie oraz nadzorowanie próbnych ewakuacji.

W obiektach przeznaczonych dla więcej niż 50 stałych użytkowników próbna ewakuacja powinna się odbywać minimum raz na dwa lata.

W obiektach, gdzie grupa powyżej 50 użytkowników zmienia się cyklicznie (np. w szkołach), przeprowadzanie próbnych ewakuacji organizuje się minimum raz w roku i nie później niż 3 miesiące od przybycia nowych użytkowników (np. rozpoczęcia roku szkolnego).

Stały nadzór przeciwpożarowy wiąże się również z opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wewnętrznych zarządzeń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Każdy dokument jest na bieżąco aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się warunków obiektu oraz przepisów przeciwpożarowych.

  • Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych

Firma BHPEX oraz jej specjaliści zapewniają stała kontrolę nad terminowością przeglądów i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic oraz systemów sygnalizacji pożaru.

Zakres zadań wynikających ze sprawowania stałego nadzoru przez specjalistów BHPEX jest każdorazowo dostosowywany do występujących w firmach zagrożeń.

Nasza firma prowadzi w ramach abonamentu pełną obsługę z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zapraszamy do kontaktu, tel. 68 411 40 00

Komentarze (0)

Dodaj komentarz