spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy

20 września 2021 1

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w zakładzie pracy daje możliwość przeprowadzenia szybkiej akcji gaśniczej, a także pozwala na sprawną walkę z pożarem, aż do przybycia odpowiednich służb ratowniczych.

Gaśnice a zasady BHP

Zgodnie z zasadami przeciwpożarowymi, każdy pracodawca ma obowiązek wyposażenia zakładu pracy w odpowiednią liczbę gaśnic. Muszą one znajdować się w łatwo dostępnych miejscach, najdalej 30 metrów od miejsca, w którym znajdują się pracownicy. Należy wybrać miejsca widoczne, a także powinien być do nich zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Przepisy ppoż jasno wskazują rodzaj zastosowanych gaśnic oraz miejsc, w których powinny zostać one umieszczone.

rozmieszczenie gaśnic gaśnice

Rodzaje gaśnic

Nie każda gaśnica nadaje się do ugaszenia każdego rodzaju pożaru. Wymagane gaśnice przenośne możemy podzielić w zależności od zastosowanego w nich środka gaśniczego:

 1. Gaśnice pianowe (oznaczenie GW) – środek gaśniczy w formie wodnego roztworu środka pianotwórczego. Gaśnice stosuje się do gaszenia pożarów grupy A i B.
 2. Gaśnice CO2 (oznaczenie GS) – środek gaśniczy w formie skroplonego dwutlenku węgla. Nie nadaje się do gaszenia płonącej na ludziach odzieży, gdyż temperatura wydobywającego się dwutlenku węgla z gaśnicy dochodzi do –80°C. Gaśnice stosuje się przy gaszeniu pożarów z grup B i C. Często są nazywane gaśnicami śniegowymi.
 3. Czyste środki gaśnicze (oznaczenie GH) – w zależności od użytego środka gaśniczego umożliwiają gaszenie pożarów typu AB, BC lub BCF. W przeciwieństwie do gaśnic pianowych i proszkowych nie pozostawiają śladów na gaszonej powierzchni, oraz nie powodują uszkodzeń chemicznych. Środki wykorzystywane do gaszenia urządzeń elektrycznych.
 4. Gaśnice proszkowe (oznaczenie GP) – środek gaśniczy w formie proszku. Gaśnice stosuje się przy pożarach, gdzie zanieczyszczenie proszkiem nie jest groźne i niekorzystne dla gaszonych przedmiotów. Używane do gaszenia pożarów z grup A, B i C albo B, C w zależności od rodzaju użytego proszku.
 5. Gaśnice wodne (oznaczenie GWM) – środkiem gaśniczym jest woda zdemineralizowana. Przeznaczone do gaszenia pożarów z grup A.
 6. Gaśnice halonowe – środkiem gaśniczym są chlorowcopochodne węglowodorów. Gaśnice są stosowane w wojsku i lotnictwie do gaszenia pożarów typu B i C. Częściowo wycofane z obrotu.

Podział ze względu na grupy pożaru, dla jakich mogą być stosowane gaśnice

Oznaczenia literowe środków gaśniczych:

 • A – do gaszenia materiałów stałych, zazwyczaj pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem płomienia i żarzących się węgli. Są to np. drewno, papier, guma;
 • B – do gaszenia cieczy i ciał stałych topiących się. Są to: benzyny, smoły, polietylen;
 • C – do gaszenia gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu;
 • D – do gaszenia metali, np. magnezu, sodu, uranu, litu;
 • F – do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Są to jednocześnie grupy (typy) pożarów.

Gaśnice w miejscu pracy. Co mówią przepisy?

Zgodnie z rozporządzeniem gaśnice w firmie powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz być dostosowane do wymagań Polskich Norm. Osoba zarządzająca budynkiem ma obowiązek poddawać sprzęt przeciwpożarowy okresowym kontrolom. Według prawa kontrole muszą być przeprowadzane co najmniej raz do roku, niezależnie od tego czy producent określił większy wymiar czasowy pomiędzy koniecznością poszczególnych kontroli. Zgodnie z przepisami polskiego prawa, gaśnice muszą być pomalowane na kolor czerwony. Rozmieszczone w budynku środki gaśnicze powinny być dopasowane do określonych typów pożarów, które mogą wystąpić w danym zakładzie. Ilość masy środka gaśniczego zależy od rodzaju powierzchni budynku. Dotychczasowe pojęcie „ilość gaśnic” zostało zastąpione masą lub objętością środka gaśniczego. W większości zakładów pracy wymagane jest 2 kg lub 3 dm3 masy środka gaśniczego na 100 m2 powierzchni strefy pożarowej. Wyjątek stanowią przypadki określone w przepisach szczególnych:

 1. na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
  1. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V;
  2. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;
  3. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem;
 2. na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV.

Rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy – warunki

Gdzie powinny zostać rozmieszczone gaśnice? Jest kilka zasad, którymi trzeba się kierować w takim przypadku. Zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone w następujący sposób:

 • Miejsce gaśnic musi być łatwo dostępne i widoczne, w szczególności:
  • przy wejściach do budynków,
  • na klatkach schodowych,
  • na korytarzach,
  • przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.
 • Miejsce nie może być narażone na uszkodzenia mechaniczne, czy też działanie źródeł ciepła, w tym: grzejników, pieców, dmuchaw.
 • W przypadku budynków o wielu kondygnacjach, gaśnice powinny być umieszczone w tych samych miejscach na każdym piętrze, jeżeli układ na to pozwala.
 • Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym mogą przebywać ludzie, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m.
 • Do gaśnic zapewniony powinien być dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
 • Gaśnica nie może utrudniać ruchu i stwarzać zagrożenia.
 • Gaśnica nie musi wisieć, choć z praktycznego punktu widzenia zaleca się mocować je na ścianie na wysokości około 1.4m.
 • Musi być łatwo zdejmowalna oraz nie powinna posiadać dodatkowych zabezpieczeń, które utrudniłyby obsługę gaśnicy.
 • Miejsce, w którym znajdują się gaśnice, a także inne sprzęty służące do walki z pożarem, powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującą Polską Normą pt. „Znaki bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej”.

Gaśnice w firmie

Odpowiednie dobranie gaśnic i innych środków gaśniczych pozwala na bardzo wysoką ochronę wyposażenia, dokumentów, a także zdrowia i życia użytkowników danego budynku. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że pracownicy powinni przejść podstawowe szkolenia z zakresu obsługi gaśnic oraz procedur ewakuacji w trakcie pożaru, a także udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w takich zdarzeniach. Te wszystkie działania i odpowiednie rozmieszczenie gaśnic mają znaczny wpływ na bezpieczeństwo pracowników w danym zakładzie pracy.

Jeśli potrzebujesz profesjonalny przegląd gaśnic, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy przegląd, konserwację i serwis na najwyższym poziomie.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (1)

Treść komentarza

Czy na szkoleniach BHP jest obowiązek przeszkolenia pracownika z PRAKTYCZNEGO użycia gaśnicy? Mam na myśli, czy zatrudnieni mają możliwość „odpalić” gaśnicę?

Dodaj komentarz