spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Obowiązek wykonywania przeglądów kominowych

11 października 2018 6

Kreski na termometrze powoli zaczynają przybliżać się do wartości 0°C, poranki i wieczory zdecydowanie nie należą do ciepłych, a polskiego babiego lata za oknem, również coraz mniej. Wszystkie te „syndromy” pogodowe, mogą świadczyć o jednym – czas rozpoczęcia okresu grzewczego. Należy pamiętać, że okres grzewczy to nie tylko przekręcenie pokrętłem na kaloryferze, ale czas, do którego należy się przygotować i podjąć pewne działania w celu uniknięcia zagrożeń związanych m.in. z zatruciami tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy widziany okiem ustawodawcy

Mianem sezonu grzewczego nazywamy „okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów”. Definicja ta wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 2007 nr 16 poz. 92). Prócz tego jakże lakonicznego objaśnienia, ustawodawca nie wskazuje nam jasno czasu rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego. Można zatem przyjąć, że sezon grzewczy trwa cały rok, a precyzowanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia okresu grzewczego można zaliczyć do literatury z zakresu współczesnej mitologii…

Przegląd kominowy

Przegląd kominowy

Zgodnie z Prawem budowlanym, art. 62- każde obiekty budowlane użytkowe powinny podlegać przeglądom stanu technicznego. Według przepisu każdy zarządca bądź właściciel budynku powinien zadbać o kontrolę obiektu, przypadającą co najmniej raz w roku. Do zakresu corocznych kontroli obiektu zaliczają się również przeglądy kominowe. Obowiązek ten wynika nie tylko z ustawy o prawie budowlanym, ale również z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 10.109.719), które szczegółowo określa częstotliwość usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych podczas ich użytkowania.

Przegląd kominowy polega na oczyszczeniu przewodów kominowych – sprawdzenie drożności, przebiegu oraz szczelności komina. Byłby jednak niekompletny, gdyby kominiarz nie wykonał badania polegającego na sprawdzeniu prawidłowości funkcjonowania urządzeń podłączonych do przewodów kominowych oraz sprawdzenia stanu komina ponad dachem. Przegląd kominowy kończy sporządzenie protokołu pokontrolnego („Protokół z kontroli odbiorczej przewodów kominowych”), który wykonany jest  przez mistrza kominiarskiego. Dokumentacja z przeglądu powinna zawierać następujące informacje: szkice pionowych przewodów kominowych, dla których przypisano numerację pionów, drożności, a także oznaczeniem rodzaju wylotów, z przypisaniem podłączeń do każdego przewodu. Ponadto rysunek powinien zawierać znaki lokalizujące szkic, względem ulicy/ drogi. Jeśli podczas przeglądu stwierdzono usterki (dotyczące np. drożności lub brakiem szczelności), wszystkie te uwagi należy odnieść do numeracji pionu oraz przewodu i obsługiwanego podłączenia. Oznaczenia podłączeń powinny być czytelne dla zleceniodawcy kontroli. Tylko w taki sposób prowadzona kontrola instalacji odprowadzania spalin daje użytkownikowi wiedzę o ich rzeczywistym stanie technicznym.

Kto może wykonywać przeglądy kominowe?

Ustawa prawa budowlanego określa również kompetencje i kwalifikacje osoby mogącej wykonywać przeglądy kominowe. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych mogą wykonywać osoby, które nabyły kwalifikacje mistrzowskie w rzemiośle kominiarskim (w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych). Kontrolę kominiarską mogą wykonywać również osoby posiadające uprawnienia budowlane właściwej specjalizacji, czyli w tym przypadku odniesione do przewodów kominiarskich oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych.

przegląd kominowy
Należy pamiętać, że przegląd przewodów kominowych może zostać przeprowadzony na podstawie wydanej decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Decyzja taka musi być uzasadniona podejrzeniem, że stan przewodów kominowych może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi będących w otoczeniu obiektu lub może powodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego. Po wykonaniu przeglądu kominowego, Inspektor Nadzoru Budowlanego może żądać przedłożenia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części, która jest użytkowana. Koszty związane z przeglądem kominowym oraz sporządzoną ekspertyzą spoczywają na właścicielu lub zarządcy budynku.

Z jaką częstotliwością należy czyścić przewody kominowe?

Zgodnie z §34 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719), częstotliwość czyszczenia kominów zależna jest od rodzaju palenisk, a także surowców opałowych. W związku z tym, najczęściej należy czyścić przewody kominowe w budynkach opalanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym, bo aż cztery razy w roku (co najmniej raz na 3 miesiące). Paleniska opalane paliwem stałym, zalicza się do dymowych przewodów kominowych. Konieczność częstszego wykonywania przeglądów przewodów dymowych wiąże się z tym, że odprowadzone spaliny z palenisk prócz zawierających tlenków gazowych , zawierają sadzę, pyły oraz parę wodną.

Właściciele obiektów budowlanych, którzy zdecydowali się opalać budynek paliwem płynnym lub gazowym powinny dopilnować, aby z przewodów kominowych- w tym przypadku są to przewody spalinowe, zostały usunięte zanieczyszczenia dwa razy w roku (co najmniej raz na 6 miesięcy). Jeśli obiekt budowlany ma przeznaczenie usługowe z zakresu gastronomii lub dotyczy zakładów zbiorowego żywienia, wówczas wizyty kominiarskie muszą odbywać się co najmniej raz w miesiącu.

Trzecim rodzajem przewodów kominowych są kominy wentylacyjne. Dzielimy je na przewody wentylacji nawiewnej, która jest niezbędna w dostarczaniu powietrza koniecznego do przebiegu procesu spalania. Drugim rodzajem wentylacji są wentylatory wyciągowe, których przeznaczenie skupia się na dostarczeniu świeżego powietrza, czyli wymiany zużytego powietrza w pomieszczeniach.

Kto ma może czyścić przewody kominowe?

Różnica między przeglądem kominiarskim, a usuwaniem zanieczyszczeń z komina polega przede wszystkim na tym, kto może je wykonywać. Czynności związane z czyszczeniem przewodów kominowych może wykonywać czeladnik lub mistrz kominiarski, tymczasem przegląd kominowy może wykonywać tylko mistrz kominiarski. Po usunięciu zanieczyszczeń z komina, osoba wykonująca pracę jest zobowiązana przełożyć dokument, w którym uwzględnia się informację dotyczące zakresu wykonanych prac.

Dlaczego należy wykonywać przegląd kominowy?

Odpowiedź brzmi banalnie: dla BEZPIECZEŃSTWA i ZDROWIA własnego oraz osób będących w otoczeniu.

przegląd kominowy BHPEX Zielona Góra

 

W ostatnich latach nastąpił diametralny wzrost zagrożeń związanych z zaczadzeniem. Bezpośrednią (w większości przypadków) przyczyną niebezpiecznych zdarzeń był zły stan przewodów kominowych. Ponadto dbałość o środowisko to nie tylko istota tego, czym ogrzewamy budynki, ale również czystość przewodów kominowych.

Brak przeglądu kominowego, a ubezpieczenie

Niewłaściwy stan techniczny przewodów kominowych prócz, ww. wspomnianych zatruć tlenkiem węgla, może być przyczyną pożarów obiektów budowlanych. Prócz strat materialnych (utrata domu) poniesionych w pożarze, jak również niematerialnych (wiele ofiar śmiertelnych), może to być również podstawa do niewypłacenia przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania za poniesione straty. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Jako właściciel bądź zarządca budynku, zgodnie z prawem budowlanym, mamy obowiązek wykonywania przeglądów kominowych. Jeśli nie dopełnimy lub zbagatelizujemy ten obowiązek, wówczas ubezpieczyciel może uzasadnić niewypłacenie odszkodowania jako rażące zaniedbanie lub niespełnienie przepisów prawnych i odmówić wypłaty. Również niemożność przedłożenia dokumentacji pokontrolnej dla ubezpieczyciela, może wskazać na brak wykonanych czynności kontrolnych i konserwacyjnych przewodów kominowych. Wówczas firma ubezpieczeniowa może potraktować zdarzenia nie jako nieszczęśliwy wypadek, a jako celowe wymuszenie odszkodowania. Ważną zatem kwestią jest archiwizowanie protokołów z przeglądów kominowych oraz wszelkiej dokumentacji z czyszczenia przewodów kominowych.

Jakie są konsekwencje z niewykonania przeglądu kominowego?

Zgodnie z art. 93 prawa budowlanego, nadzór budowlany ma prawo nałożyć karę grzywny na właściciela lub zarządcę obiektu za niespełnienie obowiązków wynikającego z prawa budowlanego w tym niewykonanie przeglądów kominowych. Nakładana grzywna w postaci mandatu, może wynieść maksymalnie 500 złotych. Osobą uprawioną do egzekwowania i interweniowania jest pracownik inspektoratu, który posiada upoważnienie wydane przez wojewodę. Pracownik inspektoratu, który powołuje się na uprawnienie wypisania mandatu, ma obowiązek legitymowania się legitymacją służbową. Ważną kwestią jest też to, że upoważnienie to inspektor nadzoru budowlanego nabywa tylko na wskazanym terytorium. Otrzymując mandat, oczywiście mamy prawo go nie przyjmować. Należy przy tym pamiętać, że sprawa ta zostaje skierowana do sądu przez organ nadzoru budowlanego.

Niewykonanie przeglądu kominowego i mandat w wysokości 500 złotych, to nie jedyne sankcje związane z przewodami kominowymi i wymaganymi przeglądami. Właściciel obiektu, może zostać ukarany, za to, że mimo iż wykonał zgodnie z prawem przegląd kominowy, to nie odniósł się do zaleceń pokontrolnych, co mogło spowodować bezpośrednie zagrożenie związane z bezpieczeństwem publicznym. Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych ze względu na rozmiar szkodliwości i świadomości niepodejmowania działania zmierzającej do usunięcia niezgodności, traktowane jest jako wykroczenie, które może podlegać nawet karze aresztu, lub karze pozbawienia wolności. Warto też pamiętać o tym, że stopień i wysokość kary w tym przypadku orzeka sąd rejonowy.

Potrzebujesz wykonać przegląd kominowy? Zgłoś się do nas. Oferujemy profesjonalne usługi kominiarskie w atrakcyjnych cenach.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (6)

Treść komentarza

Kominiarz to zawód konieczny w budownictwie, choć wielu osobom kojarzy się tylko ze ,,złapaniem za guzik”. Myślę, że zakłady kominiarskie nie narzekają na brak klientów.

Treść komentarza

Strasznie pobieżnie przedstawiony artykuł . Dlaczego nie opiszecie jaka jest równicą obowiązków między domkiem jednorodzinnym a budynkiem wspólnotowym , spółdzielczym.
Napiszcie jak wygląda czyszczenie w domku jednorodzinnym , czy czyszczenie musi wykonywać mistrz kominiarski czy może czyszczenie może właściciel wykonać we władnym zakresie ??

Dodaj komentarz