spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Wymagania dla systemów oświetlenia awaryjnego

09 maja 2019 10

Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas braku zasilania opraw do oświetlenia podstawowego. Dlatego też oprawy do oświetlenia awaryjnego muszą posiadać zasilanie ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego. Według normy PN-EN oświetlenie awaryjne obejmuje: awaryjne oświetlenie ewakuacyjneoświetlenie zapasowe.

Oświetlenie awaryjne – jakie są rodzaje i cele?

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest to oświetlenie, którego ogólnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyjścia/ucieczki z miejsca pobytu, a także w sytuacji braku lub zaniku normalnego zasilania. Składa się ono z trzech następujących rodzajów oświetlenia:

 • Oświetlenia drogi ewakuacyjnej – zapewnienie bezpieczeństwa w czasie opuszczania miejsc pobytu osób, poprzez stworzenie warunków widzenia. Ma to umożliwić identyfikację i wykorzystanie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe odnalezienie i użycie sprzętu pożarowego, a także sprzętu bezpieczeństwa.
 • Oświetlenia strefy otwartej, tj. zapobiegającego panice – jego celem jest zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia paniki i zapewnienie bezpieczeństwa osób zmierzających w kierunku dróg ewakuacyjnych, przez dostarczenie warunków widzenia umożliwiających dotarcie do miejsca, z którego droga ewakuacyjna może być rozpoznana; dobrze również, aby przeszkody, występujące na wysokości do 2 m (mierzonej od podłogi) były również oświetlone.
 • Oświetlenia strefy wysokiego ryzyka – którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa osób biorących udział w potencjalnie niebezpiecznym procesie lub znajdujących się w potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, a także umożliwienie zakończenia działań w taki sposób, aby osoby przebywające w tej strefie nie doznały krzywdy.

Awaryjne oświetlenie zapasowe stosuje się w pomieszczeniach, albo przy urządzeniach, maszynach, procesach produkcyjnych, wtedy gdy po zaniku oświetlenia podstawowego może wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, albo jeżeli istnieje konieczność kontynuacji czynności w niezmieniony sposób lub ich bezpiecznego zakończenia. Czas działania tego oświetlenia, a także jego parametry będą wynikały z warunków wykonywanych czynności i występujących zagrożeń w miejscu pracy.

Poniżej przedstawiamy schemat oświetlenia awaryjnego:

oświetlenie awaryjne -schemat

Kiedy oświetlenie awaryjne uważa się za sprawne?

Oświetlenie awaryjne wymaga przeprowadzenia wielu testów. Najważniejszym jednak jest sprawdzenie czasu pojawienia się tego oświetlenia w przypadku sytuacji kryzysowej. Oświetlenie powinno załączyć się samoczynnie w czasie do 5 sekund po zaniku oświetlenia podstawowego, a w strefach wysokiego ryzyka po 0,5 sekundy. Ponadto powinno utrzymywać strumienie światła przez co najmniej 1h, a w miejscach o bardzo wysokim znaczeniu dla ewakuacji – 3h.

Kolejną kwestią jest natężenie oświetlenia awaryjnego. Mianowicie oświetlenie powinno mieć wartość natężenia co najmniej 10% oświetlenia podstawowego. Z kolei jeżeli chodzi o oświetlenie ewakuacyjne, to natężenie oświetlenia nie może być nigdzie mniejsze niż 0,5 lx (luksów tj. jednostki natężenia oświetlenia).

Dla bezpieczeństwa pracowników oświetlenie musi być niezawodne i regularnie kontrolowane. Takie działanie gwarantuje serwis firmy BHPEX. Dodatkowo, to właśnie nasza firma pamięta o kolejnych przeglądach.

Potrzebujesz przeprowadzić przegląd oświetlenia awaryjnego w twojej firmie? Dobrze trafiłeś! Nasi konserwatorzy są specjalistami w tego typu zadaniach.

Zadzwoń i ustal szczegóły z naszym konsultantem.

Tel. 68 411 40 00

Jakie są przepisy dotyczące oświetlenia awaryjnego?

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów i norm najważniejsze wymagania dotyczące oświetlenia awaryjnego wyglądają następująco:

 1. Projekt trzeba uzgadniać z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W obiekcie muszą znajdować się aktualne rysunki systemu oświetlenia awaryjnego, które powinny identyfikować wszystkie oprawy awaryjne i główne komponenty, a także być podpisane przez rzeczoznawcę.
 2. Wymagane są przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w polskich normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odpowiedniej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
 3. Co najmniej raz w roku należy wykonywać przeglądy i konserwację, przeprowadzone w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta.
 4. W przypadku instalacji oświetlenia awaryjnego z centralną baterią, przewody i kable, wraz z zamocowaniami, powinny być ognioodporne, o takim czasie wytrzymałości ogniowej, w jakim ma działać oświetlenie awaryjne, zgodnie z zapisem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie, jakim wymaganiom powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 5. Na podstawie Rozporządzenia Ministra zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: „oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, dotyczącymi wymagań w tym zakresie”. To samo Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ustala minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego na 1 godzinę.
 6. Brak zasilania opraw podstawowych na drogach ewakuacyjnych musi spowodować włączenie oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach.
 7. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą mieć możliwość testowania bez wyłączania zasilania. Powinny posiadać wewnętrzny układ testujący lub posiadać połączenie ze zdalnym układem testującym.

Wymagania stawiane instalacjom oświetlenia awaryjnego precyzuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DzU z 2015 r., poz. 1422).

Gdzie należy stosować oświetlenie?

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:

 • w pomieszczeniach:
  • widowni sal widowiskowych, kin, teatrów, filharmonii, a także muzeów,
  • sal konferencyjnych, audytoriów, czytelni,
  • lokali rozrywkowych, a także sal sportowych, przeznaczonych dla ponad 200 osób,
  • o powierzchni +1.000 m2w garażach oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,
  • o powierzchni +2.000 m2w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych,
 • na drogach ewakuacyjnych:
  • z wyżej wymienionych pomieszczeń
  • oświetlonych tylko i wyłącznie światłem sztucznym,
  • w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania się,
  • w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia, oprawy do oświetlenia ewakuacyjnego powinny być umieszczane co najmniej 2 m nad podłogą:

 • przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa,
 • przy urządzeniach przeciwpożarowych i przyciskach alarmowych,
 • w pobliżu schodów, tak aby każdy stopień był oświetlony,
 • przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego,
 • w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy,
 • w pobliżu każdej zmiany poziomu,
 • przy każdej zmianie kierunku,
 • przy wszystkich skrzyżowaniach korytarzy,
 • na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego.

Nie wiesz jak opracować projekt oświetlenia awaryjnego zgodnie z najnowszymi normami? Skontaktuj się z nami.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (10)

Treść komentarza

Zarządcy budynków chyba coraz chętniej sięgają po urządzenia, które wykorzystują technologię LED

Treść komentarza

Sale operacyjne to bardzo rozległy temat. Np. lampy nie mogą emitować zbyt dużo ciepła, bo źle wpływa to na stan pacjenta 🙂

Treść komentarza

Dokładnie tak jak piszecie. Na rynku mamy wiele mocnych diod LED białych, które idealnie zastępują żarówki. No i pobierają o wiele mniej energii.

Treść komentarza

Bezpieczeństwo pożarowe ma rzeczywiście bardzo dużo elementów. Duża odpowiedzialność żeby niczego nie ominąć 🙂 🙂

Treść komentarza

Znalazłam takie coś: „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

Dodaj komentarz