spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Operat przeciwpożarowy dla składowisk odpadów

04 kwietnia 2019 20

20 lipca 2018 roku przez nowelizację Ustawy o odpadach wprowadzono obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego przez podmioty wytwarzające, zbierające lub przetwarzające odpady. Do 4 września 2019 roku firmy muszą złożyć operat przeciwpożarowy, który jest załącznikiem do wniosku o zezwolenie na wytwarzanie, przetwarzanie lub zbieranie odpadów palnych. To nowy wymóg, który ma pomóc walczyć z pożarami składowisk. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przetwarzanie odpadów są zobowiązani do złożenia wniosków o zmianę dokumentacji w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych.

Operat przeciwpożarowy dla składowisk odpadów

Kto może opracować operat przeciwpożarowy i co zawiera?

Ustawa o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992) z dnia 14 grudnia 2012 r. określa osoby uprawnione do opracowania operatów przeciwpożarowych. Jeśli wniosek kierowany jest do marszałka województwa lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dokument musi zostać opracowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. W przypadku gdy odbiorcą wniosku jest starosta, operat przeciwpożarowy może być opracowany przez osobę posiadającą wykształcenie inżyniera pożarnictwa lub wyższe w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego.

Operat przeciwpożarowy jest konieczny do uzyskania pozytywnego postanowienia Państwowej Straży Pożarnej w zakresie możliwości składowania odpadów.

Operat przeciwpożarowy określa wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Musi zostać uzgodniony w drodze postanowienia z właściwym komendantem powiatowym lub miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Następnie jest przeprowadzona kontrola w zakresie spełnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej w miejscu wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Na każdym etapie wymaganych uzgodnień nasza firma oferuje usługi w zakresie reprezentowania firm, zakładów, czy też przedsiębiorców w wymaganym zakresie przed właściwymi Organami Państwowej Straży Pożarnej.

Jak wygląda procedura sporządzania dokumentu?

Firma zlecająca przygotowuje dokumentację dotyczącą obiektu, którego operat ma dotyczyć. Kolejnym krokiem jest wizja lokalna, która ma na celu stwierdzenie warunków ochrony przeciwpożarowej. Po uzyskaniu koniecznych informacji, sporządzany jest operat, który przedkłada się Komendantowi Miejskiemu lub Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej. Ma on 14 dni na wydanie postanowienia w sprawie zgody na zbieranie bądź przetwarzanie odpadów.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem odpowiedniej dokumentacji. Gwarantuje to szybkie przebycie procedury uzyskania pozwolenia na wytwarzanie, zbieranie lub też przetwarzanie odpadów. W ramach kompleksowej usługi zapewniamy wsparcie podczas procedury uzgodnienia operatu z właściwym komendantem PSP.

Operat przeciwpożarowy – co zawiera?

Zawartość merytoryczna operatu przeciwpożarowego kształtować się będzie w zakresie:

 1. Informacje formalno-prawne.

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów;
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania;
  • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
  • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
  • wskazanie:
   • miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
   • maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,
   • największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,
   • całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
  • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
  • oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
  • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
  • określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów;
 2. Informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

  • charakterystyka zakładu i procesu w tym;
   • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu,
   • charakterystykę procesu technologicznego i jego zabezpieczeń,
   • rodzaj zbieranych i przetwarzanych odpadów i ich charakterystyka pożarowa,
   • dodatkowe środki ochrony przeciwpożarowej w obiektach,
   • charakterystyka pożarowa poszczególnych obiektów, linii produkcyjnych, terenów związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów,
   • spełnienie wymagań budowlanych w zakresie (klasy odporności pożarowej, stref pożarowych, instalacji i ich zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.),
   • spełnienie warunków w zakresie odległości od innych terenów, a także obiektów,
   • warunki dojazdu pożarowego,
   • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów,
  • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
  • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
  • metody zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
  • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią operatu;
  • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • sposób nadzoru nad badaniami i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych takich jak:
   • instalacja hydrantów,
   • instalacje oddymiania,
   • instalacje tryskaczowe,
   • podręczny sprzęt gaśniczy,
   • konserwacja drzwi ppoż,
   • konserwacja i badanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
  • sposoby nadzoru na aktualnością badań i przeglądów instalacji użytkowych (instalacja elektryczna, kominowa);
  • sposoby i czasookresy szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • kopia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w wersji elektronicznej jeżeli jest wymagana;
  • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
   • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
   • odległości od obiektów sąsiadujących,
   • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
   • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
   • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
   • podziału na strefy pożarowe,
   • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
   • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
   • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
  • wskazanie podmiotu opracowującego przedmiotowy operat.

Outsourcing środowiskowy

Operat przeciwpożarowy przy wytwarzaniu odpadów

Nasuwa się wiele pytań w związku z nowelizacją ustawy o odpadach. Sama koncepcja nie jest zła, gdyż ma na celu zmniejszenie liczby pożarów składowisk. Tylko że firmy działają od lat, a ich dalszy los jest zależny od wydania operatu przeciwpożarowego i decyzji PSP.

Jest jeszcze jeden haczyk. Samo rozporządzenie w sprawie wymagań przeciwpożarowych dla odpadów ma wejść w życie 22 sierpnia 2019 r. Słowem, przedsiębiorcy muszą złożyć dokumenty, których przepisy wykonawcze jeszcze nie obowiązują, ponieważ czekanie na rozporządzenie niesie prawdopodobieństwo utraty zezwolenia na prowadzenie działalności. Istnieje ryzyko, że operat będzie nieważny z powodu niespełnienia warunków rozporządzenia i trzeba będzie go dostosować. Na tę chwilę strażacy PSP tworząc operaty przeciwpożarowe będą kierowali się własnym doświadczeniem, wiedzą techniczną, a także oceną możliwości prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych.

Tym samym w najgorszym scenariuszu wnioski, które zostaną złożone przed 22 sierpnia będą miały do poprawki operat przeciwpożarowy, a co za tym idzie, uzgodnienia z komendantem PSP.

Opracowujemy operaty przeciwpożarowe wynikające z Ustawy o odpadach.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (20)

Treść komentarza

Pożar składowiska to wielkie zagrożenie dla ludzi i środowiska, ale jednocześnie szybkie pozbycie się problemu dla właściciela. Zaostrzanie przepisów choć w niewielkim stopniu musi wpłynąć na całą tą sprawę.

Treść komentarza

Pożary składowisk prowadzą do powstania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, a także środowiska naturalnego. A szczególnie jak płoną tworzywa sztuczne.

Treść komentarza

Do Polski przywożone są odpady z innych państw, jest ich co raz więcej i kto ma zajmować się utylizacją? Koszty wzrastają… Jak to ktoś kiedyś napisał: ,,palący problem”

Treść komentarza

Parę dni temu paliły się odpady pod Wrocławiem. Takich przypadków od początku roku było oczywiście więcej, a dlaczego? Brakuje miejsc zajmujących się utylizacją odpadów, firmy nie mają gdzie oddawać śmieci

Treść komentarza

Może nie tyle, że nie mają gdzie oddawać, co koszt tej utylizacji jest tak wysoki, że to się zakładom przestaje opłacać… No chyba, że w znaczeniu, że jest mało firm utylizujących i podnoszą ceny – to tak.

Treść komentarza

Ostatnio miał miejsce pożar składowiska odpadów recyklingowych gdzieś koło Łodzi i pisali, że gdzieś w grudniu to było podpalenie. Co chwilę słyszy się o nowych sytuacjach.

Treść komentarza

Będzie się bardzo źle działo. Tak jest jak się na kolanie pisze ustawę i wrzuca wszystkich do jednego wora. Co urzędnik to inne interpretacje. Firmy zamiast zająć się bieżącymi sprawami, handlem, inwestycjami to zmagają się z problemami i widzimisię urzędników i strażaków . Śmieci z importu się palą a wszyscy za to zapłacą.

Treść komentarza

Temat śmieci i odpadów nigdy się nie skończy, bo zawsze będzie się je produkować. Tak naprawdę można zrobić na nich niezły biznes.

Treść komentarza

Oj zwłoka przedsiębiorców może ich sporo kosztować, np. utratę pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów….

Treść komentarza

Wszystko rozumiem, ale czy skup złomu jest też składowiskiem odpadów łatwopalnych? Przecież wszystko zostało wrzucone do jednego worka. Tu też powinni o tym trochę bardziej pomyśleć. Makulatura, butelki PET owszem, ale złom to chyba nie.

Treść komentarza

Objęcie złomu wymogiem składania zabezpieczeń związanych ze składowaniem złomu metali nie ma ekonomicznego ani środowiskowego uzasadnienia.

Dodaj komentarz