spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie

02 grudnia 2021 0

W magazynach składuje się wiele towarów i półproduktów różnych dziedzin, w tym branży: budowlanej, spożywczej, ogrodniczej, czy rolniczej. Hale magazynowe są nieodłącznym elementem łańcucha logistycznego, dzięki któremu wiele przedsiębiorstw w ogóle funkcjonuje. Składowane w nich artykuły są mniej lub bardziej podatne na zapłon. Różne materiały palne i niebezpieczne stanowią niestety bezpośrednie zagrożenie wystąpienia pożaru w magazynie. Dbałość o rozwiązania przeciwpożarowe wynika nie tylko z przepisów prawnych. Należy uzmysłowić sobie jak wielkie straty może wyrządzić nawet niewielki pożar.

Przyczyny i konsekwencje pożaru

Przerwa w pracy magazynu związana z wystąpieniem pożaru, albo po prostu jego zniszczenie choćby w części, wiąże się z dużymi stratami finansowymi. Źródła zaistnienia pożaru na hali mogą być różne: gwałtowny zapłon substancji palnych i łatwopalnych, wpływ czynników atmosferycznych, nieodpowiednie użytkowane urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Ponadto specyfika magazynów często ułatwia szybkie rozprzestrzenianie się ognia poprzez skupienie na małej przestrzeni elementów z papieru, plastiku czy drewna.

Oprócz tego, jeśli chodzi o konsekwencje pożaru, istnieje ryzyko utraty ważnej dokumentacji lub uszkodzenia towarów będących w magazynie. Jednak najgorszym scenariuszem jest utrata zdrowia lub zagrożenie życia pracowników oraz osób przebywających na terenie magazynu.

Dlatego należy zainwestować w sprzęt i rozwiązania, które w razie pożaru wykryją go, zasygnalizują jego powstanie, a także pomogą w ugaszeniu ognia.

Jakie przepisy ppoż obowiązują w magazynie?

Ochrona przeciwpożarowa w magazynie musi spełniać wymagania określone w przepisach prawnych. Wymogi przeciwpożarowe regulowane są przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Podstawą prawną dla rozporządzenia jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Obowiązuje również Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

ochrona ppoż magazyn

Obowiązki właścicieli i zarządców magazynów

Jakie obowiązki mają właściciele oraz osoby zarządzające magazynem?

 • Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i utrzymywanie ich sprawności poprzez okresowe przeglądy;
 • Wyposażenie magazynu w instrukcje postępowania na wypadek pożaru, a także wykazy telefonów alarmowych (informacje muszą znaleźć się w widocznym miejscu);
 • Umieszczenie znaków zgodnych z Polskimi Normami:
  • PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczeństwa – ochrona przeciwpożarowa,
  • PN-N-01256-4:1997 + Az1:2003 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe;
 • Przeprowadzanie regularnych czynności porządkowych w miejscach, w których występują pyły palne zalegające w warstwach, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

Przeglądy urządzeń przeciwpożarowych

Wedle Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych należy dokonywać w okresach ustalonych przez producenta urządzenia, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

Wykonuje się przeglądy różnych urządzeń przeciwpożarowych:

 • Gaśnice – przegląd techniczny i konserwacje dokonuje się w okresach zgodnych z zaleceniem producenta – nie rzadziej niż raz w roku;
 • Hydranty – raz w roku przegląd i konserwacja dokonane za pomocą miernika przepływumiernika ciśnień;
 • Węże – próba ciśnieniowa na maksymalne ciśnienie robocze – w tym przypadku raz na 5 lat;
 • Systemy oddymiania (klapy dymowe, okna oddymiające) – raz w roku zgodnie z zaleceniami producentów systemu;
 • Systemy sygnalizacji pożaru (SSP, SAP) – wykonuje się od 1 do 4 razy w roku w zależności od wymagań producenta;
 • Drzwi przeciwpożarowe – raz w roku;
 • Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze wodne i gazowe (np. tryskacze) – raz do roku.

Dodatkowo:

Dozór techniczny dotyczy także urządzeń ciśnieniowych zawierających ciecze lub gazy pod ciśnieniem innym niż atmosferyczne. Wyróżniamy tu m. in.: kotły parowe i cieczowe, szybkowary ciśnieniowe, zbiorniki stałe i  przenośne.

Po zakończonym przeglądzie obowiązkowo przygotowuje się raport zawierający informacje takie jak: sposób przeprowadzenia przeglądu i ewentualnych napraw, wyniki pomiarów, informacje o kompletności i stanie technicznym urządzeń, opinia o poziomie sprawności sprzętu.

Wszelkie konserwacje w magazynie powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Jeśli potrzebujesz profesjonalny przegląd urządzeń przeciwpożarowych, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Oferujemy przegląd, konserwację i serwis na najwyższym poziomie.

Tel. 68 411 40 00

Ewakuacja to podstawa

Oprócz wykorzystania urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i zaopatrzenia w środki przeciwpożarowe, typu gaśnice – podstawą w ochronie przeciwpożarowej jest ewakuacja.

Nowoczesny magazyn wyposażony jest w różne systemy wspomagające ewakuację w sytuacjach zagrożenia pożarowego i innych zdarzeniach niebezpiecznych. Właściwe oznakowanie umożliwia sprawną ewakuację ludzi najkrótszą i najbezpieczniejszą drogą z zagrożonego miejsca. Co jeszcze jest ważne przy wyznaczaniu dróg ewakuacyjnych?

 • Zapewnienie dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
 • Zachowanie dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
 • Zapewnienie bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
 • Zabezpieczenie przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych; w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
 • Zapewnienie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;
 • Zapewnienie możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) w budynkach, dla których jest on wymagany.

Najważniejsza jest świadomość przeciwpożarowa

Nawet najbardziej szczegółowe przepisy nie wystarczą, jeśli zawiedzie czynnik ludzki. Brak świadomości w zakresie pożarowym właścicieli budynków, pracodawców, pracowników i osób przebywających w danym budynku może doprowadzić do tragicznych skutków.

Priorytetem każdej firmy powinna być ochrona zdrowia i życia pracowników oraz zagwarantowanie poprawnego i bezpiecznego przebiegu procesów w magazynie.

Od ręki oferujemy szereg dokumentów BHP związanych z pracą magazyniera, w tym: ocena ryzyka zawodowego metodą Risk Score, PN-N-18002, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego metodą: RULA, REBA, OWAS, KIM, MAC, instrukcje BHP na stanowisku magazyniera, wykaz prac dozwolonych i zakazanych młodocianym, suplement do oceny ryzyka zawodowego czynnika biologicznego SARS-CoV-2 (koronawirus).

Komentarze (0)

Dodaj komentarz