spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – wymagania prawne

08 kwietnia 2019 18

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to dokument opracowywany w oparciu o materiały udostępnione przez klienta, wizję lokalną obiektu i w oparciu o obecne przepisy przeciwpożarowe.

Instrukcja taka obejmuje wiele zagadnień takich jak: warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu, postępowanie na wypadek pożaru, ewakuacja, a także wyposażenie budynku oraz sposoby poddawania gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych konserwacji. Ponadto zawiera plan zagospodarowania terenu oraz opracowanie graficzne poszczególnych części budynku.

Celem instrukcji jest ustalenie ramowych zasad ochrony przeciwpożarowej w firmie czy placówce użytku publicznego, zapoznanie pracowników ze stanem zagrożenia pożarowego, określenie zasad, zadań i obowiązków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Z czego składa się instrukcja?

Instrukcja składa się z:

 • Części opisowej,
 • Części graficznej, która zawiera rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji, planu usytuowania obiektu lub obiektów,
 • Załączników takich jak np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wymagań.

Nasza firma oferuje opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zatrudnieni przez nas specjaliści ds. przeciwpożarowych posiadają niezbędna wiedzę, a przede wszystkim doświadczenie w sporządzaniu takiej dokumentacji.

Zapraszamy do kontaktu.

Tel. 68 411 40 00

Jak często należy poddawać okresowej aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Należy to czynić raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Jakie informacje należy przygotować przed sporządzeniem dokumentu?

 • Powierzchnię obiektu, wysokość, a także liczbę kondygnacji,
 • Opis działalności firmy,
 • Ogólnie przygotować posiadaną dokumentację.

Kiedy wymagane jest sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Jest ono wymagane dla obiektów lub też części stanowiących odrębne strefy pożarowe. Jednymi z nich są przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjne, magazynowe, stanowiące odrębną strefę pożarową powyżej 1000 m3. Jest ona również wymagana dla budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową, gdzie występuję ryzyko wybuchu jak np. stacje paliw płynnych czy gazu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, składowania i tym podobnych warunków technicznych obiektu, w tym także zagrożenie wybuchem;
 • Określa wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania tych urządzeń serwisowi i konserwacji;
 • Postępowanie na wypadek wybuchu pożaru lub innego wypadku;
 • Sposoby w jaki mają być zabezpieczone prace niebezpieczne pod względem pożarowym;
 • Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz podaje sposoby w jakie można je sprawdzić;
 • Organizację i sposoby zaznajamiania stałych użytkowników obiektu z treścią instrukcji oraz innymi przepisami przeciwpożarowymi;
 • Zadania i obowiązki dla osób, które cały czas tj. stale użytkują obiekt, w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Dane informacyjne podmiotu i osób sporządzających instrukcję bezpieczeństwa pożarowego;
 • Wnioski i zalecenia;
 • Wykaz telefonów alarmowych;
 • Plan lub plany obiektów.

Kto posiada uprawnienia do sporządzenia instrukcji?

 • Osoby, posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie Inspektorów ochrony przeciwpożarowej;
 • Osoba z tytułem technika pożarnictwa;
 • Osoby, które ukończyły studia, czy też szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej;
 • Osoby posiadające wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa;
 • Osoba, która zdobyła uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera lub technika pożarnictwa w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w państwach członkowskich EFTA.

Potrzebujesz rzetelnie przygotowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego? Zgłoś się do nas.

Nasi specjaliści uzgodnią z Tobą szczegóły.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (18)

Treść komentarza

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi znajdować się w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych, to na pewno.

Treść komentarza

Nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także jeśli nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 🙂

Treść komentarza

Co musi zawierać instrukcja? A wszystko co wskazano w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Pozdrawiam 🙂

Dodaj komentarz