spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Czy dodatkowe szkolenie przeciwpożarowe jest obowiązkowe?

19 sierpnia 2016 1

Jeżeli wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy mają aktualne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne i okresowe), czy również, cały personel powinien przejść dodatkowe szkolenie ppoż?

Szkolenie ppoż

Dodatkowe szkolenie ppoż. czy tylko szkolenie BHP?

Bezwzględnym wymogiem przed dopuszczeniem pracownika do pracy jest przeszkolenie go w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązek taki nakłada na pracodawcę art. 2373 K.p. W ramach instruktażu ogólnego, odbywanego przez pracowników przed dopuszczeniem do pracy, przewidziany jest również temat dotyczący podstawowych zasad ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru. Tak wynika z ramowego programu instruktażu ogólnego, który został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 ze zm.). Zatem wszyscy pracownicy w ramach przeszkolenia w zakresie bhp uzyskują podstawowe informacje w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.

Obowiązek szkolenia ppoż.  pracowników wyznaczonych do działań w zakresie zwalczania pożarów? Już nie!

Podobnie jest w przypadku pracowników, którzy zostali wyznaczeni do działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Obowiązek ich wyznaczenia spoczywa na pracodawcy na mocy art. 2091 § 1 pkt 2 K.p. Przy czym, po zmianie Kodeksu pracy w tym zakresie, obowiązującej od 5 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 115, poz. 958), przepis ten nie nakazuje już stosowania ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Oznacza to, że pracownik wyznaczony do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników musi posiadać aktualne szkolenie z zakresu bhp (wstępne bądź okresowe). Przy czym szkolenie tej grupy pracowników powinno uwzględniać rodzaj i poziom występujących w zakładzie zagrożeń, w tym z powodu pożaru (art. 2091 § 3 K.p.). Jeżeli warunek ten jest spełniony, wówczas odrębne szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej nie jest konieczne.

Zagadnienia, jakie powinny obejmować szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp, określają ramowe programy szkolenia, zawarte w załączniku nr 1 do wymienionego rozporządzenia. Ich szczegółową problematykę dla poszczególnych stanowisk ustala pracodawca. Jeżeli natomiast szkolenia te prowadzi w zakładzie jednostka organizacyjna, prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, wówczas pracodawca ustala tematykę szkolenia w porozumieniu z tą jednostką.

Chcesz przeprowadzić profesjonalne szkolenia przeciwpożarowe dla wszystkich grup zawodowych?

Oferujemy szkolenia ppoż. z praktycznym użyciem gaśnic i hydrantów, z praktycznym wykorzystaniem fantomów, szkolenia w symulatorze dymu i hałasu, szkolenia teoretyczne oraz szkolenia przez Internet. Zapraszamy do kontaktu tel. 68 411 40 00

Komentarze (1)

Dodaj komentarz