spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Czym się różni instrukcja bezpieczeństwa pożarowego od instrukcji przeciwpożarowej

30 marca 2022 2

Te podobnie brzmiące nazwy, to dwa zupełnie różne dokumenty związane z ochroną przeciwpożarową. Różnią się praktycznie wszystkim, od rangi, przeznaczenia, formy, zawartości, po liczbę stron. W poniższym artykule przedstawimy różnicę między instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, a ogólną instrukcją przeciwpożarową.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zawierać konkretne informacje, które wymienione zostały § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

§ Podstawa prawna

§ 6. [Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego]

 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:
 2. warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 3. określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 4. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;
 5. sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;
 6. warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;
 7. sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;
 8. zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;
 9. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  1. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  2. odległości od obiektów sąsiadujących,
  3. parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  4. występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  5. kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  6. lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  7. podziału obiektu na strefy pożarowe,
  8. warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  9. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
  10. wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  11. hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  12. dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
 10. wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego przygotowuje się na podstawie wizji lokalnej tak, aby dana placówka nie tylko pomyślnie przeszła kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, ale także zagwarantowała bezpieczeństwo użytkowników i budynku.

Instrukcje przeciwpożarowe

Wszystkie zakłady pracy, a także obiekty użyteczności publicznej tj. instytucje, placówki oświatowe, galerie handlowe czy lokale gastronomiczne, muszą posiadać odpowiednie instrukcje przeciwpożarowe. Do ich opracowania są zobowiązani właściciele budynków, ich zarządcy bądź użytkownicy. Instrukcje przeciwpożarowe są wykonywane tak, aby określić wymagania ochrony przeciwpożarowej na poziomie organizacji, techniki, a także w zakresie porządkowym. Odpowiednio sporządzone, znacząco zwiększają poziom bezpieczeństwa w firmach oraz zmniejszają ryzyko pojawienia się zagrożenia pożarem. Ponadto brak odpowiednich instrukcji przeciwpożarowych może skutkować karą pieniężną nałożoną przez Państwową Straż Pożarną.

Przykłady instrukcji przeciwpożarowych:

Instrukcje przeciwpożarowe potrzebne są niemal w każdym obiekcie i w każdej placówce.

Wszystkie instrukcje przeciwpożarowe muszą być zgodne z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej. Powinny być wykonane z trwałego, odpornego na ścieranie, a także różne warunki atmosferyczne materiału.

Instrukcja przeciwpożarowa ogólna

Instrukcja przeciwpożarowa ogólna to jedno z używanych powszechnie nazw odnoszących się do instrukcji postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych, która jest wyróżniona w § 4 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Jakie są różnice pomiędzy Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego a Instrukcją przeciwpożarową ogólną?

Choć mają podobnie brzmiące nazwy, to jedyne co je łączy, to dziedzina ochrony przeciwpożarowej. Warto jednak być świadomym do czego służą i gdzie się znajdują. Poniżej przedstawiamy zestawienie głównych różnic tych dokumentów.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowegoInstrukcja przeciwpożarowa ogólna
BudowaSzczegółowy, wyczerpujący, a także wielostronicowy dokument, zawierający część graficznąNajczęściej jedna strona – plansza z czerwonym obramowaniem
MiejsceUsytuowana w miejscu dostępnym dla ekip ratowniczych, najczęściej w specjalnej, czerwonej skrzynceUmieszczone w miejscu widocznym i ogólnodostępnym, najczęściej przy wyjściach ewakuacyjnych, na ścianie
ZastosowaniePrzeznaczona jest do wykorzystania na wypadek konieczności prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych przez Straż Pożarną – PSP i OSP. Instrukcja zawiera informacje ważne dla użytkowników obiektuPrzekazuje niezbędne informacje z zakresu przeciwdziałania pożarom – funkcja informacyjna dla użytkowników obiektu
Zakres informacjiZawiera szczegółowe informacje na temat obiektu określone w §6. Rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)Przedstawia obowiązki użytkowników obiektu oraz czynności zabronione z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

Sklep BHPEX oferuje Państwu szeroką ofertę instrukcji przeciwpożarowych. W naszym sklepie internetowym można zamówić gotowe instrukcje dla różnych obiektów i stanowisk pracy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Rzetelnie opracowujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Jesteś zainteresowany ofertą? Zgłoś się do nas.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego przygotowujemy na podstawie wizji lokalnej tak, aby dana placówka nie tylko pomyślnie przeszła kontrolę Państwowej Straży Pożarnej, ale także zagwarantowała bezpieczeństwo użytkowników i budynku.

Tel. 68 411 40 00

Komentarze (2)

Treść komentarza

Rozważając różnice między Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego a Instrukcją przeciwpożarową ogólną, widzę, że pierwsza jest bardziej szczegółowym i wielostronicowym dokumentem, skierowanym głównie do ekip ratowniczych. Druga natomiast to jednostronicza plansza umieszczona w widocznym miejscu dla użytkowników obiektu.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zawiera szczegółowe informacje o obiekcie, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej, natomiast Instrukcja przeciwpożarowa ogólna ma charakter informacyjny i przekazuje podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego.

Ważne jest umieszczenie obu dokumentów w odpowiednich miejscach, aby były dostępne i widoczne dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki nim można skutecznie działać w przypadku pożaru oraz uświadamiać użytkowników obiektu o ich obowiązkach i zakazanych czynnościach w kontekście bezpieczeństwa pożarowego.

Treść komentarza

Obie instrukcje, mimo nazwy, różnią się od siebie pod kluczem. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego do kompleksowego dokumentu, zawierająca szczegółowe informacje dotyczące ochrony przeciwpożarowej obiektu. Jest to dostępny dla personelu pomocniczego. Przeciwnie, instrukcja przeciwpożarowa ogólna do krótkiego planu z kontroli dostępu dla użytkowników, zainstalowana w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich. Oba dokumenty oferują różne funkcje i mają inny zakres. Ważne jest, aby w narzędziach można było zastosować oba rozwiązania, odpowiednio do potrzeb.

Dodaj komentarz