spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Analiza bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana?

05 lipca 2017 1

Analiza bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana?

Analiza bezpieczeństwa pożarowego nie jest wprost określona w przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, odnosi się tylko do aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Inne działania bieżące leżą w gestii pracodawcy, który ma obowiązek w każdych warunkach, nawet remontowych, zapewnić bezpieczeństwo przed wybuchem pożaru, a w razie wybuchu – bezpieczną ewakuację.

Jeśli wprowadzone zmiany są już na stałe, warto przeprowadzić kontrolę kompleksową, inaczej: analiza bezpieczeństwa pożarowego, podczas której można określić spełnienie wymagań ppoż. po remoncie. Jeśli zmiany są tymczasowe na czas remontu, to wystarczy na tym etapie przeprowadzić kontrolę wejść i wyjść ewakuacyjnych oraz rozmieszczenia i oznakowania sprzętu ppoż., pamiętając o konieczności powiadomienia pracowników o zaistniałej sytuacji.

 

Analiza bezpieczeństwa pożarowego

Obowiązki właściciela obiektu:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:
1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje – w całości lub w części – ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie. W przypadku gdy umowa taka nie została zawarta, odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Wynika z tego, że analiza bezpieczeństwa pożarowego powinna być wykonywana w czasie aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

Chcesz mieć przeprowadzoną skuteczną i profesjonalną analizę bezpieczeństwa pożarowego?

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Zapraszamy do kontaktu tel. 68 411 40 00

 

Komentarze (1)

Dodaj komentarz