spis treści
zamknij
BHPEX Logo

Blog bezpieczeństwa w pracy

Jakie prawa daje Ci RODO?

31 sierpnia 2022 0

Jakie prawa przysługują osobie fizycznej na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)? Poniżej przedstawiamy zbiór praw, które zapewnia RODO. Warto pamiętać, że dotyczy ono każdego, kto przetwarza czyjeś dane osobowe, czyli korzysta z danych osobowych.

Masz prawo wiedzieć, na jakiej podstawie i po co przetwarza się Twoje dane osobowe

Powinieneś wiedzieć, co dzieje się z twoimi danymi osobowymi. Firma, instytucja czy przedsiębiorstwo, które nimi dysponuje powinno Cię o tym poinformować i wskazać, jakie prawa daje Ci RODO. A masz prawo m.in. do:

  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczącego swoich danych osobowych,
  • bycia poinformowanym o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wdrażając obowiązek informacyjny, administrator musi podać jak długo będzie przechowywał Twoje dane oraz podać dane kontaktowe inspektora ochrony danych (IOD), którego wyznaczył.

Masz prawo do wycofania zgody

Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda, to możesz w dowolnej chwili ją wycofaćnie może to skutkować żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla Ciebie (np. podwyższenie opłat za usługi). Dodatkowo, wycofanie zgody musi być tak samo łatwe jak jej wyrażenie.

Masz prawo do informowania w sposób dla Ciebie zrozumiały

Wszystkie przekazywane Ci informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych powinny być opisane czytelnym i prostym językiem. Odnosi się to także do komunikatów informacyjnych określających korzystanie z usług internetowych czy aplikacji mobilnych. W razie ich niezrozumienia należy zwrócić się do administratora o przekazanie dodatkowych objaśnień.

Masz prawo do bycia zapomnianym

Możesz żądać realizacji tego prawa np. gdy dane osobowe stały się zbędne do realizacji zakładanych celów, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem albo wycofałeś swoją zgodę i nie ma innej przesłanki dopuszczającej ich wykorzystywanie. Co prawda RODO przyznało Ci prawo do bycia zapomnianym (czyli usunięcia danych), ale nie jest ono bezwzględne.

(Nie)stety nie w każdym przypadku masz prawo do bycia zapomnianym. Jest tak, gdy dany podmiot (np. szkoła, gmina czy przychodnia) musi użytkować Twoje dane, by zrealizować nałożony na niego obowiązek prawny.

Masz prawo do informacji o naruszeniu Twoich danych

Naruszenia takie jak: wyciek danych, zagubienie danych czy udostępnienie osobom niepowołanym – to się niestety zdarza. Jeśli może to skutkować poważnymi zagrożeniami, administrator Cię o tym informuje. Taki ma obowiązek. Skorzystaj więc z jego wskazówek, aby zminimalizować zagrożenie. Często wystarczy zmiana hasła w systemie czy też zastrzeżenie dokumentów. Pozwoli to zabezpieczyć dane i uniknąć kradzieży tożsamości (w tym konsekwencji takich jak np. zaciągnięcie w Twoim imieniu kredytu).
W razie pytań i wątpliwości kontaktuj się z administratorem lub z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych osobowych.

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane są używane w celach marketingowych, czyli np. do wyświetlania czy przedstawiania Ci oferty towarów i usług, to w dowolnej chwili możesz się temu sprzeciwić. Jeśli to zrobisz to wg RODO nie wolno już wykorzystywać Twoich danych do takich celów.

Masz prawo żądania od administratora swoich praw

Jeśli sądzisz, że ktoś postępuje z Twoimi danymi niezgodnie z prawem, to skontaktuj się z administratorem danych bądź z wyznaczonym przez niego IOD i zażądaj wyjaśnień lub spełnienia Twoich roszczeń, np. sprostowania danych, odnotowania sprzeciwu, usunięcia danych.

Masz prawo dochodzenia odszkodowania przed sądem w przypadku wykorzystywania danych niezgodnie z RODO

Jeżeli instytucja, która dysponuje Twoimi danymi wykorzystuje je rozbieżnie z RODO i poniosłeś przez to szkodę, możesz dochodzić od niej odszkodowania, wszczynając postępowanie przed sądem. Jest to postępowanie niezależne od tego, czy zamierzasz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Masz prawo złożyć skargę do Prezesa UODO

Oprócz postępowania przed sądem i związanego z nim dochodzenia odszkodowania, możesz także złożyć skargę na administratora do PUODO. Na pewno należy tam dokładnie opisać naruszenie, a także podstawowe dane takie jak: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania. Ponadto należy sprecyzować jakich działań oczekujesz od Prezesa UODO.

BHPEX oferuje kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych.

Zapraszamy do kontaktu. Tel. 68 411 40 46 lub 68 411 40 47

Komentarze (0)

Dodaj komentarz